Skulptur – terminskurs

Skulptur – terminskurs vänder sig till dig som vill utvecklas konstnärligt. På Kyrkeruds folkhögskola, konstskolan i Värmland, kan du träffa människor med samma intresse för konst och skapande.

Utbildningsort: Kyrkerud, Årjäng
Längd: En termin
Start: Augusti 2019  Sista ansökningsdag: (15 april) Vi tar emot en sen ansökan i mån av plats.  

Vi utforskar olika gjut- och formtagningstekniker, arbetar med klassiska material som gips, lera, glas, textil, metall och betong men även mer nyutvecklade material som silicon, alginat, polyuretan och acrystal. Moment som ingår i undervisningen är modell och porträttstudier, landart, konsten i det offentliga rummet, besök i ateljéer, verkstäder och olika konstinstitutioner.

Innehållet kan delvis förändras enligt gruppens önskemål och behov. Terminen avslutas med en tvåveckors-period med eget projektarbete där man kan fördjupa sig i kursens utbud men där det även ges möjlighet att utforska det mer utvidgade skulpturbegreppet. Det kan då handla om till exempel ljud- och ljuskonst, performance, installationer, relationella och platsspecifika verk. Projektperioden mynnar ut i en utställning i skolans lokaler eller annan överenskommen plats.

Återkommande på skolans gemensamma schema finns kroki och föreläsningar i kultur- och samhällsorientering.

Kursmål

Kursen Terminskurs skulptur på Kyrkeruds folkhögskola ska leda till att kursdeltagarna har

  • fått ökad visuell medvetenhet samt utvecklat sina färdigheter inom de olika ämnena för att kunna uttrycka sig med ett personligt bild- och formspråk.
  • stärkt sin självkänsla för att våga prova och lära sig nya material och tekniker.
  • fördjupat sina kunskaper om konst och kultur både teoretiskt och praktiskt, samt fått kunskap om konstens betydelse i det samtida kulturlivet och i samhället i övrigt.
  • utforskat sin kreativitet och fått kunskap om den konstnärliga processen från skiss och modellarbete till färdigt verk i olika material.
  • fått kunskap om presentation- och utställningsteknik, analys och tolkning av egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
  • fått en god förberedelse inför ansökningar till högre konstnärliga studier, eller en start för egen konstnärlig verksamhet.

På ett övergripande plan är kursmålen en del av de huvudsyften som utbildningsdepartementet formulerat som krav för folkbildningens verksamheter.[1]

[1] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015218-om-statsbidrag-till_sfs-2015-218

Undervisningsformer

På Kyrkeruds folkhögskola finns stora och välutrustade ateljéer och verkstäder som du har tillgång till även kvällar och helger. Alla skolans lärare och gästlärare är verksamma konstnärer och konsthantverkare. 

Studierna är indelade i kortare ämnesblock, cirka 1 vecka i varje ämne. I dialog med skolans lärare kan du utvecklas i såväl konstnärlig gestaltning som tekniskt kunnande, och du får prova både klassiskt/traditionellt och konceptuellt/idébaserat arbetssätt.

Folkhögskolan betonar arbetet med att i grupp utveckla individuella egenskaper som ansvarsfullhet, initiativförmåga, självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi arbetar tematiskt och berättande med givna uppgifter eller med utgångspunkt i egna idéer.

Vi ser konstnärliga uttryck som ett sätt att kommunicera och strävar efter att alla skall hitta sitt sätt att komma till tals. Vi övar oss på att formulera vad vi gör med hjälp av genomgångar och diskussioner. Samtalet om konst är viktigt och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Undervisningen innehåller även resor och studiebesök hos verksamma konstnärer. I kursen ingår skolgemensamma verksamheter och aktiviteter som t.ex. temadagar, föreläsningar och kulturella arrangemang såsom musik, teater-, film och dansföreställningar.

En viktig del i den gemensamma verksamheten är också demokrati och inflytande. På Kyrkeruds folkhögskola har varje studiegrupp representanter i kulturråd, internatråd samt skolrådet, där deltagarna har ett viktigt inflytande, som hanterar skolgemensamma frågor.

Krav för fullständigt intyg

Genomförande och redovisning av obligatoriska kursmoment på lektionstid.

Kursutvärdering

Kursutvärdering sker fortlöpande på olika sätt under kursens gång, både muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp. Sammanställning av utvärderingar och eventuella förändringar delges kursdeltagarna av kursansvarig.

Terminsavgift, kursmaterial och kurslitteratur

Resor, kompendier och vissa basmaterial ingår i terminsavgiften. Annat material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan, om inte lärare meddelar annat. 

Kontakt

Henric Westlund
Konstlärare
0573-133 55
076-119 59 59
henric.westlund@regionvarmland.se