Frånvaro och sjukanmälan

Så här anmäler du sjukfrånvaro och frånvaro på grund av andra orsaker.

OBS! Gäller samtliga studerande (både i Molkom och Karlstad)

Ring skolans expedition.
Telefon: 010-83 31 004
Ring före kl. 08.30 (om möjligt)

Sjukanmälan via SMS på 072-511 60 82, ange namn och kurs.  Detta telefonnummer är endast för SMS och går inte att ringa till. Du får heller inget svar på ditt SMS.

Observera att hög frånvaro medför att du går miste om intyg över fullgjord kurs, för de allmänna kurserna även studieomdöme. Om du har så hög frånvaro att du ej kan räknas som heltidsstuderande måste vi rapportera det till CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Det kan innebära att CSN fattar beslut om indragning av studiehjälp/studiemedel.

Kolla frånvaro

Ibland är det bra att kolla hur mycket frånvaro du har. Du som är studerande har möjlighet att kolla din eventuella frånvaro via länken nedan.

Kolla frånvaro – webbformulär

 • Studerande vid Molkoms folkhögskola ska anmäla frånvaro till skolans expedition.
 • För hög frånvaro, i enskilt ämne eller totalt, medför att den studerande går miste om intyg för fullgjord kurs samt studieomdöme.
 • Den studerande ansvarar själv för konsekvenserna av frånvaro/ledighet
 • All slags frånvaro läggs ihop, oavsett om det gäller sjukfrånvaro eller annan frånvaro.
 • Studerande som tar ledigt ska för enstaka lektion anmäla detta till respektive lärare. För längre perioder ska det anmälas till kontaktläraren.                                 
 • Skolan rapporterar frånvaro till CSN
  När frånvaron uppgår till cirka 20-25 procent, då anses undervisningen ej bedrivas på heltid. Biträdande rektor ska före rapportering till CSN vidtagit åtgärder i form av enskilt samtal med berörd student. Den studerande ska ges information om att rapportering till CSN kommer att ske om frånvaron är fortsatt hög samt att konsekvenserna kan bli indraget studiebidrag, helt eller till viss del. Innan rapportering sker ska den studerande ha getts möjlighet att visa förbättring.   
 • Arbetsgång vid hög frånvaro
  Samtliga lärare har ett ansvar för att hög frånvaro uppmärksammas och informera studerande om vilka regler som gäller kring frånvaro samt vilka krav CSN ställer för att bevilja studiemedel. Efter cirka 25 procent eller max 30 timmars frånvaro/3 veckor kallar kontaktläraren till samtal och meddelar konsekvenserna av fortsatt hög frånvaro. Den studerande meddelas vid detta samtal att frånvaron kommer att räknas under kommande tre veckor.
  Om frånvaron efter tre veckor är fortsatt hög ges skriftlig varning nr 1. I denna varning ska tydligt framgå att frånvaron är för hög och att förändring måste ske inom tre veckor. Här ska även tydligt framgå att konsekvenserna av fortsatt hög frånvaro efter tre veckor innebär rapportering till CSN om reducerad studietid. Det ska även framgå att fortsatt hög frånvaro på sikt innebär ett avskiljande från utbildning.
  Om frånvaron efter tre veckor är fortsatt hög skickas rapport till CSN om reducerad studietid, samt genomförs ytterligare ett samtal med den studerande. I detta samtal delges den studerande skriftlig varning nr 2. I varning nr två ska tydligt framgå att närvaron måste öka inom tre veckor, konsekvenserna av fortsatt hög frånvaro innebär ett avskiljande från utbildning.