Kulturbidragen i coronatider

Coronakrisen drabbar hela samhället, också kulturlivet. Region Värmland följer utvecklingen noga och har för avsikt att i dialog med stat och kommuner bidra till att mildra effekterna.

Vi har stor förståelse för bidragsmottagarnas situation och kommer att vidta olika åtgärder för att underlätta för kulturlivet i Värmland. Vårt fokus ligger framförallt på regionala kulturverksamheter, distriktsverksamhet inom civilsamhällets kulturorganisationer och projekt- och arrangemangsbidrag.

Här kan du läsa mer om vårt arbete under coronakrisen och om möjligheterna till särskilt stöd 

Information om Region Värmlands ordinarie bidrag inom kulturområdet hittar du här

För aktuell information, prenumerera på nyhetsbrevet Spaningar.

Särskilt stöd

Regionstyrelsen har på initiativ av kultur- och bildningsnämnden beslutat att anslå upp till 13 miljoner kronor i ett särskilt krisstöd till kulturverksamheter med anledning av coronapandemin. Bidraget kan främst sökas av ideella föreningar och organisationer inom kulturområdet. Läs mer och ansök här senast måndag 9 november

Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd har beslutat att anslå en miljon kronor i särskilt krisstöd till kulturverksamheter som får ordinarie årligt verksamhetsbidrag från Region Värmland samt fria professionella dans- och teatergrupper. De som har rätt att söka stödet har kontaktats via e-post. Medlen frigörs genom en omfördelning inom nämndens budget.

Bidragsgivningen

Med anledning av coronakrisen tillämpas ett antal principer för bidragsgivningen inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde som innebär tillfälliga avsteg från riktlinjerna för bidrag.

Nedanstående information gäller tills vidare, men kan komma att förändras.

Verksamhetsbidrag

Har din organisation verksamhetsbidrag 2020?

Verksamheter som räknar med merkostnader och/eller bortfall av intäkter uppmanas att kontakta kulturchef Ulf Nordström och informera om effekterna för er verksamhet. Du når honom via epost ulf.nordstrom@regionvarmland.se.

Detta gäller både kulturverksamheter, idrottsorganisationer, ungdoms- och pensionärsorganisationer.

Studieförbund kontaktar Elisabeth Ernholm, elisabeth.ernholm@regionvarmland.se.

Alla organisationer uppmanas att noga följa utvecklingen och söka alternativa lösningar och därmed undvika onödiga kostnader. Region Värmland kan dock inte ge råd i frågor som rör enskilda organisationers beslut om åtgärder.

Förskottsutbetalning

Verksamhetsbidrag på mer än 100 000 kronor utbetalas normalt halvårs-, kvartals- eller månadsvis, men undantag från utbetalningsprinciperna kan efter ansökan medges i särskilda fall.

Ansökan om utbetalning i förskott e-postas till kultur@regionvarmland.se. Ange vilken tidsperiod ansökan avser och motivera kortfattat varför ni önskar en utbetalning i förskott.

Återkrav?

För vissa verksamheter kan coronakrisen innebära ekonomiska överskott, eftersom planerad verksamhet inte blir av. Normalt skulle det innebära att Region Värmland krävde återbetalning. Det kommer dock som regel inte att ske för verksamheter som beviljats verksamhetsbidrag eller flerårigt verksamhetsstöd för 2020.

Observera att övriga riktlinjer om återkrav gäller. Det innebär att beslut om verksamhetsbidrag eller flerårigt verksamhetsstöd kan upphävas helt eller delvis:

  • om bidragsbeslutet har fattats utifrån oriktiga eller vilseledande uppgifter från sökanden,
  • om verksamhetsstödet använts för andra ändamål än vad som angivits i ansökan,
  • om verksamheten upphört eller om begärd redovisning inte lämnas.

Redovisning

I verksamhetsberättelsen för 2020 förväntas ni beskriva vilken påverkan coronakrisen haft på verksamhet och ekonomi.

Projekt och arrangemang inom kulturområdet

Ni som beviljats bidrag av Region Värmland till projekt under 2019 eller tidigare

Vi kommer som regel inte att återkräva bidrag om ni tvingas skjuta upp eller förändra ert projekt, men vi vill att ni informerar oss om förändringar. E-posta hanna.backman@regionvarmland.se.

Som vanligt förväntas ni lämna en redovisning efter avslutat projekt/arrangemang.

Ni som sökt bidrag hos Region Värmland till projekt eller arrangemang 2020

Alla organisationer uppmanas att noga följa utvecklingen, agera med omdöme och aktivt verka för att hitta alternativa lösningar och därmed undvika onödiga kostnader.

Region Värmland kan inte ge råd i frågor som rör enskilda organisationers beslut om åtgärder, utan hänvisar till de beslut regeringen tagit och till Folkhälsomyndigheten, som tagit fram ett informationsmaterial om hur man gör en riskbedömning och vad arrangörer behöver tänka på

På Polisens webbplats finns information om vad som gäller för tillstånd för allmän sammankomst

Projekt och arrangemang som bedöms kunna genomföras helt eller delvis kommer att handläggas enligt de gällande riktlinjerna för bidragsgivning. Vid behov begärs kompletteringar, till exempel en reviderad budget. En förutsättning för stöd är att arrangemanget inte bryter mot regeringens beslut om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och att en riskbedömning gjorts.

Ni som ställt in eller flyttat fram projekt eller arrangemang och redan haft kostnader

Projekt och arrangemang som ställs in helt eller delvis på grund av coronaviruset kan efter enskild prövning ges stöd om projektägaren/arrangören redan sökt projekt- eller arrangemangsstöd hos Region Värmland och haft betydande kostnader. En förutsättning är att projektet/arrangemanget uppfyller kriterierna för stöd.

Exempel på kostnader som kan anses bidragsberättigade är:

  • Kostnader för ersättning kopplade till ingångna avtal med utövare, artister och leverantörer av olika tjänster och varor.
  • Kostnader för resor eller boende som inte kan avbokas.
  • Övriga kostnader som inte kan undvikas i samband med att projekt eller arrangemang helt eller delvis inte går att genomföra på grund av svenska myndigheters beslut eller utbrott av covid-19.

Kostnader ska bedömas som skäliga. Kostnader som projektägare/arrangör med kunskap om hälsoläget i samhället borde kunnat undvika ersätts normalt inte.

En förutsättning för stöd är som regel att övrig i ansökan angiven beslutad finansiering kan ske på planerat sätt. Alla sökande uppmanas att föra en dialog med övriga finansiärer och med företag och andra som ni har eller kommer att få skulder till. Vi uppmanar också alla sökande att hålla sig informerade om vilka andra möjligheter till särskilda stöd som finns på statlig, regional och kommunal nivå.

Ansökan om bidrag till projekt eller arrangemang som ställts in helt eller delvis e-postas till kultur@regionvarmland.se. Beskriv era kostnader och vilken dialog ni haft med andra bidragsgivare.