Provtagning av vård- och omsorgpersonal

Från 13 maj 2020 finns en central samordningsenhet som administrerar all provtagning av vård- och omsorgspersonal i region och kommun.

Närmaste chef värderar utifrån rutinen provtagning för covid-19 av vård- och omsorgspersonal  inklusive principer för återgång till arbete. För personal som är aktuell för provtagning:  

Observera att den som har symtom misstänkta för covid-19 måste hålla sig isolerad före och efter provtagningen samt följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter till dess man fått ett negativt provsvar.

Vård- och omsorgspersonal ska inte använda egenprovtagning via 1177.se vid misstänkt covid-19-infektion. Ny provtagning bokas inte in under samma sjukdomstillfälle om man trots det ändå använt egenprovtagning.

Ansvar för provtagningen

Provtagning av vård- och omsorgspersonal tidbokas via den centrala samordningsenheten. Provtagningen ombesörjs av Regionhälsans personal i Karlstad, i Arvika sköts detta av personal på akutmottagningen respektive jourcentralen, i Torsby på luftvägsmottagningen.

Centrala samordningsenheten ansvarar för bokning och svar

Förfrågningar tas emot och provtagning sker måndag-söndag. Den centrala samordningsenheten ansvarar för provtagningsunderlag samt bevakning av inkommande svar. Negativa svar rings ut från samordningsenheten, positiva svar hanteras av Regionhälsans läkare veckans alla dagar

Väntetid för provsvar

Alla provbeställningar hanteras direkt men patientprover analyseras före om kapacitetsbrist skulle uppstå. De som bokar och beställer proverna kan inte påverka när analysen sker och så fort svaret har kommit kontaktas medarbetaren per telefon. Processen förenklas om man säkerställer att det är korrekt ifyllt telefonnummer till medarbetaren. Dessutom är det viktigt att medarbetaren är informerad om att hen kommer bli uppringd och kan ta emot samtalet. Observera att den som har symtom misstänkta för covid-19 måste hålla sig isolerad före och efter provtagningen samt följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter till dess man fått ett negativt provsvar.

Provsvar utlämnas i regel dagen efter provtagning mellan kl 8.00–17.00. Svarstiden kan variera beroende på transport av prover till Karlstad samt att vissa prover kan ta längre tid att analysera

Syfte med provtagning

Syftet med personalprovtagningen är att möjliggöra tidigare återgång i arbete samt som del i smittspårning enligt överenskommelse med Smittskydd Värmland. Det viktigt att provta tidigt i sjukdomsförloppet, även om man inte kan återgå direkt i arbete vid negativt prov, för att påvisa eller utesluta covid-19-infektion. Prov bör helst tas dag 1–4 från symtomdebut men kan tas upp till 7 dagar från insjuknande.

Observera att personalprovtagning är aktuell för medarbetare som har lindriga symtom. Är man mer sjuk med exempelvis allmänpåverkan eller långdraget förlopp bör man ta kontakt med vården via ordinarie vägar.

Vanliga frågor och svar om provtagning av personal