Forskningsprojekt

Här presenteras forskare och forskningsprojekt inom hälso- och sjukvård och tandvård i Region Värmland.

Forskning är en viktig del av Region Värmland. Varje år delar forskningsrådet ut forskningsanslag till forskningsprojekt som bedöms värdefulla att stödja utifrån deras värde för utvecklingen av hälso- och sjukvården eller tandvården i Värmland.

Här presenterar vi forskningsprojekt som bedrivs av disputerade.

Våra doktorander och deras forskningsprojekt.

 

Pågående forskning av disputerade 


  

Kjerstin Almqvist - psykiatri

 • Utvärdering av stödinsatser i grupp för barn som bevittnat våld mot förälder.
 • Patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet vid rättspsykiatriska vårdavdelningar.
 • Att inom barnhälsovården i Region Värmland och Örebro läns landsting, fråga om våld i nära relationer.

Läs mer om Kjerstins Almqvists forskning.

 


 

Mats Arne - primärvård

 • Spirometri i primärvården (Region Värmland) I) Utvärdering av relation mellan utförd spirometri och diagnos II). Utvärdering av implementering av kvalitetskriterier och spirometrikörkortsutbildning.

Läs mer om Mats Arnes forskning.

 


 

Louise Emilsson - allmänmedicin

Läs mer om Louise Emilssons forskning.

 


 

Maria Hallerbäck - barn- och ungdomspsykiatrin

 • Psykiatriska symtom hos ungdomar med autismspektrumtillstånd.
 • Hormonstörande ämnens inverkan på barns kognitiva utveckling - en delstudie i SELMA-studien.

Läs mer om Maria Hallerbäcks forskning.

 


 

Karl-Johan Hellgren - ögonmottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad

 • Synfunktion med perimetri vid diabetes.

 


 

Karin Ängeby - Kvinnosjukvården

 • Förlängd latensfas - förstföderskors och partners uppfattningar av förlängd latensfas

Läs mer om Karin Ängebys forskning. 

  


 

Jakob Heydorn Lagerlöf

Läs mer om Jakob Heydorn Lagerlöf forskning. 

 


 

Ragnar Henningsson - AnOpIva

Läs mer om Ragnar Henningssons forskning.

 


 

Lars Lundman - Öron- näs- och halskliniken

 • Studie av revisionsoperationer ur det nationella kvalitetsregistret för otoscleroskirurgi.

 


 

Birgitta Sigvant - Kirurgkliniken, Karlstad

 • Natural history of peripheral arterial disease - leg symtoms, cardivascular morbidity and mortality after 10 years of follow-up

 


 

Kersti Theander - Primärvård

 • Gruppintervention inom primärvården för att förbättra symtom och funktionshantering och delaktighet bland patienter med KOL o/e hjärtsvikt.

 


 

Staffan Tevell - infektionskliniken

 • Ledprotesinfektioner orsakade av koagulasnegativa stafylokocker

Läs mer om Staffan Tevells forskning

  

Projekt med anslag från regionala forskningsrådet


 

Maria Klässbo - Centrum för klinisk forskning

 • Motivationsprocesser för sjukdomsförebyggande fysisk aktivitet hos personer med höft- och/eller knäartros. Delstudie Säffle osteoarthritis health.

 


 

Nikita Makhnov - Läkarenheten

 • Kirurgi Screening för primär aldosteronism i en hypertonipopulation.