Spikning av avhandling

Fredagen den 25 oktober spikades Staffan Tevells avhandling ”Staphylococcal prosthetic joint infections: similar, but still different” på sjukhusbiblioteket.

Den 15 november disputerar Staffan Tevell, som är anställd vid Infektionskliniken på Centralsjukhuset Karlstad, i medicinsk vetenskap med avhandlingen "Staphylococcal prosthetic joint infections: similar, but still different".

Fredagen den 25 oktober spikades avhandlingen traditionsenligt på den björk som är rest i Sjukhusbiblioteket på Centralsjukhuset Karlstad.

Stefan Tevell spikar sin avhandling

Överläkare Staffan Tevell och forskningschef Kersti Theander

Avhandlingens innehåll

Ledproteskirurgi blir allt vanligare, men en fruktad komplikation som drabbar 1-2% av patienterna är ledprotesinfektion. Detta är ett svårbehandlat tillstånd som kräver upprepad kirurgi och lång tids antibiotikabehandling för att läka ut. Stafylokocker, som ingår i vår normala hud- och slemhinneflora, är den vanligaste bakterien som orsakar ledprotesinfektion. I denna avhandling undersöks likheter och skillnader mellan tre olika stafylokockarter (S. aureus, S. epidermidis och S. capitis) vid ledprotesinfektion.

Hos S. aureus och de flesta S. capitis är antibiotikaresistens ovanligt, medan multiresistens är utbrett hos S. epidermidis och NRCS-A, en undergrupp av S. capitis som sedan tidigare finns beskriven på intensivvårdsavdelningar för nyfödda runt om i världen. Hos dessa sistnämnda arter var det också vanligt med nedsatt känslighet mot vancomycin, det preparat man oftast väljer vid resistens mot vanliga stafylokockantibiotika. Trots dessa skillnader i resistensmönster läkte lika många patienter som behandlades med protesbevarande strategi ut sin ledprotesinfektion när den var orsakad av S. aureus som av S. capitis, men fler patienter med S. aureus-infektion avled inom ett år. När genomet för S. aureus-bakterierna undersöktes kunde dock inga specifika gener påvisas som var associerade med utfall eller dödlighet. Däremot kunde genomdata påvisa skillnader i släktskap mellan hur normalflorestammar från friska människors näsa och ledprotesinfektionsstammar var besläktade, när man jämförde S. aureus med S. capitis.

Sammanfattningsvis har olika stafylokockarter många likheter, men beter sig ändå på olika sätt vid ledprotesinfektion. Kunskap ned på artnivå har därför betydelse för såväl preventiva åtgärder som profylax och behandling vid manifest infektion.

Hela avhandlingen finns att läsa på Örebro universitets webbplats.