Alexandra Ullsten publicerad

Fil.dr Alexandra Ullsten har fått två nya artiklar publicerade.

Frontiers är ett stort och seriöst vetenskapligt förlag som har ett antal onlinetidskrifter. En av dessa tidskrifter är Frontiers in Pediatrics. I denna tidskrift publicerades den 27 april en artikel av Fil.dr Alexandra Ullsten med kolleger. Alexandra är post doc vid CKFU och musik- & bildterapeut vid Rehabiliteringen specialistvård, Region Värmland. Den mest effektiva smärtlindringen för spädbarnet vid procedursmärta och den som har minst biverkningar, är insatser där föräldrarna själva är aktivt involverade som smärtlindrare som exempelvis vid hud-mot-hudvård och amning, gärna i kombination. Artikeln i Frontiers, en så kallad scoping review, presenterar den samlade tillgängliga evidensen för föräldraledd smärtlindring och visar också på kunskapsluckorna i forskningen på området. En viktig faktor i föräldraledd smärtlindring och som behöver utforskas mycket mer är föräldrarnas icke-verbala kommunikation i form av nynnasång och vaggsång.

Strax före denna publikation publicerades den 25 april ytterligare en artikel av Alexandra Ullsten och kolleger. Denna gång i den musikmedicinska vetenskapliga tidskriften Music & Medicine. I den teoretiska artikeln diskuterar och utvecklar Alexandra och hennes medförfattare de forskningsbaserade metoder som den familjecentrerade neonatala musikterapin kan bidra med för att stötta föräldraledd smärtlindring i neonatalvården. Nyfödda spädbarn har en självklar rätt till en smärtfri och optimal nyföddhetsvård, där smärta ska förebyggas och behandlas och där spädbarnen slipper separeras från föräldrarna. Det är därför vården måste börja involvera föräldrarna mer aktivt som smärtlindrare och att även föräldrarnas röster och deras icke-verbala sångkommunikation inkluderas i kombination med hud-mot-hudvård och eventuellt amning.

  1. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.651846/full Ullsten A, Andreasson M & Eriksson M (2021) State of the Art in Parent-Delivered Pain-Relieving Interventions in Neonatal Care: A Scoping Review. Front. Pediatr. 9:651846. doi: 10.3389/fped.2021.651846
  2. https://mmd.iammonline.com/index.php/musmed/article/view/796 Ullsten A, Pölkki T & Ghetti C (2021). Parents as nurturing resources: A family integrated approach to music therapy for neonatal procedural support. Music & Medicine, 13(2), 99 – 111.