God forskningsetik och etikprövning

Forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska etikgranskas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte.

Forskningspersonen ska skyddas mot risken att skadas fysiskt, psykiskt eller intergritetsmässigt. Om man önskar publicera en artikel i en vetenskaplig tidskrift kräver tidskriften ofta att studien ska ha etikprövats. I de fall där forskningen inte omfattas av lagen kan Etikmyndigheten lämna ett rådgivande yttrande. Om man önskar ett rådgivande yttrande ska detta anges i ansökningsformuläret.

En etikprövning kostar mellan 5 000–16 000 kronor och det kan du få finansierat av Centrum för klinisk forskning och utbildning (CKFU). Du kan söka stimulansbidrag för att utarbeta en etikansökan och bidrag för att bekosta ansökan

Ansökan hos Etikprövningsmyndigheten

Ett nytt förfarande för ansökningar gäller från den 7 oktober 2019. Mer information finns på www.etikprovningsmyndigheten.se (EPM) beskrivet i 00 - Ansökan om etikprövning - Allmän information och underskrifter.

Hur du går tillväga med din ansökan finns beskrivet steg för steg i denna rutin: Forskningsetik - ansökan om etikprövning.

Huvudansvarig forskare erhåller en bekräftelse från EPM och information om tillvägagångssätt för inbetalning av avgiften vars kostnader kan täckas av CKFU. Observera att etikansökan inte signeras av huvudman innan resursintyg tillhandahållits.