Stipendier att söka

Här hittar du information om Region Värmlands Fröding- och Folkrörelsestipendier.

Sara Broos JH Engström

Dåvarande Landstingets Frödingstipendium delades 2015 av filmaren Sara Broos och fotografen JH Engström.

Höstlandstinget 1959 fattade beslutet om att inrätta landstingets Frödingstipendium. Det delades ut första gången i oktober 1960, som en hyllning till minnet av Gustaf Fröding som föddes 100 år tidigare.
Det var skalden Nils Ferlin som stipendienämnden utsåg till den förste stipendiaten.

När landstingets 70 ledamöter samlades i Frimurarlogen i Karlstad 3 oktober 1960 skulle han ha funnits på plats för att ta emot stipendiet.

Men Nils Ferlin fanns inte där, han var allvarligt sjuk och fick belöningen i ett sent skede av sitt liv. Påföljande höst, den 21 oktober 1961, avled han på Samarithemmet i Uppsala. Två månader senare skulle han ha fyllt 63 år.

Arvid Eskel, landstingets ordförande, beklagade att Nils Ferlin inte kunnat komma till Karlstad för att ta emot stipendiet. Men ett tacktelegram hade skalden skickat, och det lästes upp av Arvid Eskel. Ferlin skrev i telegrammet:

"Samtidigt som jag sent omsider till landsting och nämnd framför mitt hjärtliga tack för det värmländska frödingstipendiet, som gladde mig mycket, måste jag be om överseende med min oförmåga att kunna infinna mej i Karlstad den 3 oktober.
    Nils Ferlin". 

Region Värmlands Frödingstipendium

Stipendiesumman är 50 000 kronor och stipendiet ska tjäna som "stimulans och uppmuntran för i Värmlands län födda, verksamma eller till provinsen på annat sätt knutna, väl kvalificerade utövare av konstnärlig verksamhet".

Region Värmlands Folkrörelsestipendium

Stipendiesumman är 50 000 kronor och stipendiet är en belöning för enskilda eller kollektiva insatser inom folkrörelser, studieförbund, politiska eller andra ideella organisationer inom Värmlands län.