Värmlands kulturplan 2017–2020

Kulturplanen har tagits fram i samverkan mellan Region Värmland och kommunerna och i dialog med regionens kulturliv.

Du hittar Värmlands kulturplan 2017–2020 och utvecklingsplanen för 2019 här.

Varför kulturplan?

Värmlands kulturplan är ett styr- och planeringsdokument för Region Värmlands fortsatta utvecklingsarbete inom kulturområdet. Planen ligger bland annat till grund för Region Värmlands beslut om årsanslag och projektbidrag till kulturverksamhet, och för Region Värmlands egen verksamhet inom kulturutveckling och Värmlandsarkiv.

Kulturplanen är också Region Värmlands ansökan till Statens kulturråd om statsbidrag till viss regional kulturverksamhet.

Vad är en kulturplan?

Staten beskriver det så här: En regional kulturplan är en beskrivning av de prioriteringar som Region Värmland vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd. Den ska beskriva prioriteringarnas förhållande till de nationella kulturpolitiska målen och innehålla uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finansiering av verksamheterna.

Kulturplanen är en förutsättning för att Värmland ska vara en del av kultursamverkansmodellen.

Vad innehåller kulturplanen?

Planen ska beskriva sju områden:

  1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
  2. museiverksamhet inklusive kulturmiljöarbete,
  3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
  4. professionell bild- och formkonst,
  5. regional enskild arkivverksamhet,
  6. filmkulturell verksamhet, och
  7. främjande av hemslöjd.

De delar som handlar om biblioteksverksamhet bygger på den regionala biblioteksplanen.

Om den regionala biblioteksplanen

Men kulturplanen beskriver inte bara dessa sju områden. I likhet med alla andra regioner i Sverige har Region Värmland valt att skriva en plan som försöker ta ett samlat grepp över den regionala kulturen. 

Dessutom beskriver planen de så kallade horisontella målen (mångfald, jämställdhet etcetera) och kulturens samspel med andra politikområden (utbildning, samhällsplanering, folkhälsa, folkbildning etcetera).

Hur tas kulturplanen fram?

Region Värmland ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. I arbetet med kulturplanen arrangeras bland annat olika dialogmöten.

Planen skickas på remiss, bland annat till kommuner och organisationer inom kulturområdet.

Vem beslutar om kulturplanen?

Det är politikerna i regionfullmäktige som fastställer planen.

Vad händer sedan?

Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag som Region Värmland ska fördela. Region Värmlands styrelse beslutar om hur statsbidraget ska fördelas mellan de regionala kulturverksamheterna.

Om statsbidraget

Region Värmland och de verksamheter som omfattas av kulturplanen ansvarar sedan för planens genomförande.

Region Värmland ansvarar för uppföljning av planen, och återrapportering till Statens kulturråd.

Kontakt

För arbetet med kulturplanen ansvarar Region Värmlands kulturstab.