Regional biblioteksplan 2021-2024

Den regionala biblioteksplanen för Värmland är ett strategiskt styrdokument, fastställt av kultur- och bildningsnämnden den 9 mars 2021.

Avsikten med den regionala biblioteksplanen är att främja en stark biblioteksregion genom att ge underlag för att utveckla biblioteksverksamheter i Värmland och stimulera samverkan i länet. Planen omfattar inte all utveckling inom biblioteksområdet, utan lyfter viktiga utvecklingsområden som behöver genomföras i samverkan mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Kommuner och regioner ska enligt bibliotekslagen (2013:801, 17 §) anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Den regionala biblioteksplanen innehåller dels en vägledande del för hela Värmland, dels en styrande del för biblioteksverksamheter inom organisationen Region Värmland. Planen gäller 2021–2024.

Så togs planen fram

Framtagandet av den regionala biblioteksplanen har varit en samskapande process med flera dialoger och analysunderlag till stöd. Målet har varit att engagera många företrädare för kommuner, folkbildning och kulturlivet och därmed skapa en bred dialog kring bibliotekens roll i det regionala utvecklingsarbetet. 

Analysunderlag som tagits fram och som ligger till stöd är bland annat användarundersökning om relevans och kännedom av biblioteksservice i Värmland, närhetsanalys av biblioteksservice i länet, undersökning av samverkansmöjligheter för Bibliotek Värmland.

I oktober 2019 hölls ett dialogmöte i linje med Värmlandsstrategin som samlade bibliotek, kommunala aktörer och organisationer för att samtala runt utmaningar för Värmland framåt, bibliotekets roll i framtiden och gemensamma lösningar. Projektet Värmland läser 2.0 har även fört dialogprocesser som syftat till att samlas kring ett fortsatt arbete för läsfrämjande i Värmland, efter projektets avslut. Även andra workshops har genomförts både med politiker och tjänstepersoner.

Denna regional biblioteksplan har tagits fram samordnat med arbetet att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi samt arbetet för en ny kulturplanfolkhälsoplan och planer för Region Värmlands folkhögskolor.

Du hittar biblioteksplan 2021-2024 och beslutet i länken nedan. En formgiven version kommer senare att finnas på denna webbsida.

Kultur- och bildningsnämnden - möteshandlingar och protokoll