Vårt strategiska arbete

Vi ska vara ett stöd till områdesledning och kultur- och bildningsnämnden i frågor som rör kulturpolitik och bidragsgivning och har uppdrag som innebär att initiera, stödja och leda utvecklingsprojekt i samverkan med andra utifrån Värmlands kulturplan.

Region Värmlands kulturstab har slagits samman med avdelningen för kulturutveckling och tillsammans är vi nu kulturavdelningen. Nedanstående text beskriver hur kulturavdelningen arbetar med uppdragen som beskrivs i ingressen.

Metoderna för arbetet är utveckling av nya arbetssätt, kompetensutveckling, talangutveckling, omvärldsanalyser, metodutveckling, kunskapsspridning, nätverksträffar, rådgivning med mera.

Samarbete med andra

Samarbete sker med kommuner, civilsamhälle, näringsliv och organisationer i hela Värmland samt med andra regioner, statliga myndigheter och nationella aktörer inom kulturområdet och internationella samarbetspartners.   
 
På den nationella nivån samarbetar vi främst med Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor samt Svenska Filminstitutet. 

Kultursamverkansmodellen och statliga uppdrag

Enligt kultursamverkansmodellen som infördes 2011 får varje region en samlad summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet.  

Den statliga styrningen av regional kulturverksamhet utgår från nationella kulturpolitiska mål: att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.  
Regionernas fördelning ska främja en god tillgång för länets invånare till sju kulturområden:

  • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
  • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  • professionell bild- och formverksamhet
  • regional enskild arkivverksamhet
  • filmkulturell verksamhet
  • främjande av hemslöjd

Kulturen närmare medborgarna 

Målet med modellen är att föra kulturen närmare medborgarna och att ge regionerna ett ökat ansvar och ökad frihet inom kulturområdet. Staten har ett fortsatt övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken. Modellen innebär att samverkan mellan staten, regionerna, kommunerna och även det civila samhället och de professionella kulturskaparna ökar.  

Regionen ansvarar för att bidragsgivningen främjar en god tillgång för länets invånare till de sju områden modellen omfattar (se ovan). Beslut om fördelningen av bidragen sker på kultur- och bildningsnämndens möte i början av varje år. 

Läs mer om kultursamverkansmodellen (kulturradet.se).

Med statliga och regionala uppdrag inom kultursamverkansmodellen med kulturplanen som grund, bedriver avdelningen för kulturutveckling arbete för att förverkliga nationell kulturpolitik. 

Våra kulturområden 

Avdelningen för kulturutveckling bedriver utvecklingsarbete inom bild och form, dans, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande, film, hemslöjd samt viss annan främjande och utvecklande kulturverksamhet, främst inom området barn- och ungdomskultur. På avdelningens finns också Mediecenter som erbjuder kommuner och föreningar i länet en gemensam mediebank.  

Mål 2021-2024

Bidraget från avdelningen för kulturutveckling till Region Värmlands vision Livskvalitet i världsklass är Kultur som kraft till ett hållbart Värmland – för människan, platsen och konsten. 

Avdelningens prioriterade insatsområden är att människan skapar, möts och växer genom kultur, platsen formas av kultur och att konsten är dynamisk, utmanande och obunden. Läs mer om Människan, platsen och konsten.

Finansiering 

Drygt 30 procent av avdelningens finansiering är statsbidrag. Resterande del är regionala bidrag. Till det kommer projektbidrag som i huvudsak söks från Statens kulturråd och varierar från år till år. Mediecenters verksamhet bekostas av länets 16 kommuner.