Storregion inte längre aktuell

Tisdagen 11 oktober 2016 beslutade Landstingsfullmäktige i Värmland att i ett remissvar till regeringen tillstyrka förslaget som innebar ett samgående med Västra Götaland. Därefter har dock regeringen dragit tillbaka förslaget.

Karta över storregioner.

Det var den 30 juni 2016 som Indelningskommittén presenterade förslaget att Värmland och Västra Götaland skulle bilda en så kallad storregion från 2019. Kommittén föreslog även bildandet av en norrlands- och en svealandsregion.

Direktiv till Indelningskommitténs arbete.

SKL:s arbete med regionfrågan

Det var i juli 2015, som regeringen  tillsatta Indelningskommittén med uppdraget att föreslå en ny läns- och landstingsindelning. Avsikten var att bilda betydligt färre regioner än dagens 21 landsting och regioner. Målet var att förändringarna skulle genomföras senast 2023, men där det var möjligt redan 2019.

Utgångspunkten för arbetet var att skapa jämstarka regioner med förmåga att driva den regionala utvecklingen, att ansvara för hälso- och sjukvården, att bli konkurrenskraftiga jämfört med de tre storstadsregionerna och att bättre kunna samverka med statliga myndigheters uppdrag i regionerna.

Ny karta med sex regioner

Indelningskommittén presenterade den 9 mars 2016 en första karta över de nya regionerna. Den innehåller sex regioner och i förslaget läggs Värmland samman med Västra Götaland och Halland. Efter en rad sonderande samtal under våren konstaterade utredarna att det fanns stöd för förslaget till ny länsindelning. I ett delbetänkande den 30 juni föreslog utredarna tre nya län, Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län där Värmland föreslogs ingå. Övriga förändringar skulle utredarna lämna förslag på i ett slutbetänkande hösten 2017. 

Ingen politisk majoritet för reformen

Delbetänkandet remissbehandlats hos nära 350 olika olika intressenter, däribland Landstinget i Värmland, Region Värmland och länets sexton kommuner.

I Värmland beslutade Landstingsfullmäktige den 11 oktober om ett yttrandet för ett ja till samgående med Västra Götaland. Det byggde på ett gemensamt förslag framtaget av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det samlade 43 röster vid voteringen i fullmäktige.

Mot det stod förslaget att avstyrka ett samgående 2019. Bakom det yttrandet stod Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Sjukvårdspartiet. Totalt samlade det 38 röster sedan även Sverigedemokraterna beslutat stödja det. SD:s egna förslag hade röstats ned i en tidigare voteringsomgång

Regeringens bedömning efter remissrundan var att en proposition, byggd på delbetänkandet och remisssvaren, skulle kunna läggas på riksdagens bord under våren 2017. Regeringen kallade till  nationella partiöverläggningar där det dock snart stod klart att det inte skulle finnas någon majoritet i riksdagen för en storregionreform. Därför meddelade regeringen den 24 november att det inte längre var aktuellt med något förslag om storregioner.

Bakgrund

Frågan om storregioner har diskuterats, och utretts, i olika omgångar genom åren, men aldrig förverkligats fullt ut. Nuvarande länsindelning är från 1600-talet och landstingsindelningen härstammar från andra hälften av 1800-talet.

För drygt tio år sedan bildades Västra Götalandregionen (VGR) och Region Skåne som experiment som senare permanentats. Men ytterligare storregioner har inte bildats. Ett försök till samgående mellan VGR och Landstinget påbörjades 2009 men avbröts efter valet 2010.

Region Värmlands webbplats