Årsredovisning och delårsrapport

Regionfullmäktige följer två gånger per år upp hur regionstyrelsen och övriga nämnder fullgjort sina uppdrag, och säkerställer att de verkställt fullmäktiges beslut.

Rapporterna ska ge en bild av hur verksamheten fungerar genom att de mål som är satta i regionplanen följs upp. Detta görs i form av att regionstyrelsen lämnar en delårsrapport samt en årsredovisning, samordnade för samtliga nämnder, till fullmäktige. Revisorerna bedömer om resultatet i rapporterna är förenligt med de mål regionfullmäktige har beslutat om. Regionfullmäktige beslutar sedan utifrån revisorernas bedömning om regionstyrelsen och övriga nämnder ska beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Samtliga mål och uppdrag i regionplanen följs upp i årsredovisningen medan delårsrapporten är något mindre omfattande.

Regionens mål

Effektmål

Effektmålen är de regionövergripande målen som finns och har ett medborgarperspektiv:

  • Trygga och nöjda invånare
  • Attraktivt och hållbart Värmland
  • God och jämlik hälsa

Perspektivmål

Yttre ram för arbetet att nå målen är det så kallade perspektivmålet:

  • Hållbar organisation

Som bryts ner i följande områden:

  • Hållbart arbetsliv
  • Ekonomi i balans
  • Minskat miljöavtryck
  • Respektfulla möten

Region Värmlands delårsrapport 2020

Framsidan från delårsrapport 2020

Delårsrapport 2020 (pdf)

Region Värmlands årsredovisning 2019