Händelser och siffror 2017

Som ett komplement till landstingets årsredovisning visar vi på denna sida ett urval av händelser och siffror från landstingsåret 2017.

Egen akutmottagning för barn och unga

Den 1 mars öppnade en separat akutmottagning för barn och unga vägg i vägg med akutmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad. Upp till 15 000 patienter väntas komma årligen till den nya mottagningen som rymmer fyra undersökningsrum med egen ingång samt expedition och väntrum med egen ingång. Endast personal med särskild barnkompetens bemannar mottagningen.

Värmlänningarna nöjdast i landet med e-tjänsterna på 1177.se

I Värmland använder över hälften av invånarna e-tjänster på 1177.se för att bland annat boka tider, förnya recept eller läsa sin journal. Den mest använda tjänsten är journalen via nätet. En nationell undersökning i juni visade att värmlänningarna är mest nöjda i hela landet med e-tjänsterna. E-tjänsterna på 1177.se i Värmland har över 100 000 inloggningar i månaden.

Översvämningsskydd vid Centralsjukhuset

Under 2017 skedde större delen av arbetet med att bygga översvämningsskyddet vid Centralsjukhusets norra sida. Översvämningsskyddet innebär att gång- och cykelvägen utefter Älvgatan höjs. Därigenom kommer sjukhuset att kunna klara av flöden som är flera meter över den normala vattennivån i älven. Under försommaren 2018 är projektet färdigt. 

Mobilt sjukvårdstält på O-ringen i västra Värmland

Som en vårdcentral i miniformat bemannad med sjukgymnast, sjuksköterska, läkare och receptionist. Så beskrivs bäst regionens mobila sjukvårdstält som slogs upp på de olika tävlingsarenorna utifrån vilka orienteringsetapperna utgått. Runt 90 patienter per dag fick vård i sjukvårdstältet.

Framtidens primärvård utvecklas i Värmland

Bästa effektiva omhändertagandenivå står för den arbetsväxling som påbörjades på landstingets vårdcentraler under 2017. Arbetet med att involvera fler professioner ska förbättra patientflödet och möjliggöra för ökade resurser för de med större medicinska behov.

Region Värmlands miljöarbete bäst i Sverige

Region Värmland är bäst i Sverige inom hållbarhetsfrågor. Det framgår av en jämförelse mellan samtliga regioner och landsting. Det handlar om andel ekologiska livsmedel, avfallshantering och hur man ställer hållbarhetskrav vid upphandlingar. Hållbarhetsarbetet ligger också i topp när det gäller energianvändning i lokaler, klimatpåverkan från medicinska gaser och avfallsåtervinning.

Region bildas 1 januari 2019

Efter många års diskussioner om regionbildningar i olika former beslutade landstingsfullmäktige i augusti om att ansöka hos regeringen om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och bilda region. Det innebär att Landstinget i Värmland och Region Värmland kommunalförbund går samman och bildar en ny organisation med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, inklusive tandvård, och regionala utvecklingsfrågor. Organisationen ska styras av ett regionfullmäktige med 81 ledamöter samt en regionstyrelse och åtta nämnder.

Folktandvården besöker förskolor och skolor

Alla som går i förskola, årskurs 1 eller 2 och sjätteklassare, får varje år besök av folktandvården. Vart tredje år besöks högstadieelever. Hösten 2017 fick Dejeskolans 175 elever träffa tandsköterskor och veta mer om de skador socker och tobak ger i munnen. Värmland var först i världen (1971) med förebyggande tandvård i skolorna – skolprofylaktik.

Dialysmottagning vid Sjukhuset i Arvika

I november invigdes landstingets tredje dialysmottagning för patienter som behöver dialysbehandling. Mottagningen vid Sjukhuset i Arvika kan erbjuda dialys för ett 25-tal patienter, i huvudsak från västra Värmland. Cirka 10 personer arbetar på dialysen, främst dialyssjuksköterskor och undersköterskor. Läkare är på plats vid särskilda ronder och teamet har även tillgång till kurator, dietist, sjukgymnast, vårdadministratörer och dialystekniker.

Ny ambulansstation i Filipstad

Bättre arbetsmiljö och kortare utryckningstider med ny ambulansstation i Filipstad. I november invigdes de nya lokalerna som delas med kommunens räddningstjänst. 

Vården i siffror 2017

 • Födda 2 952, varav 1 445 flickor och 1 507 pojkar.
 • Läkarbesök specialist allmänmedicin 30 0292
 • Läkarbesök somatisk specialiserad vård 269 651
 • Läkarbesök psykiatrisk vård 22 710
 • Besök sjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska, undersköterska, kurator med flera 773 697

Under 2017 gjordes 25 467 operationer, varav planerade 20 180 och oplanerade 5 287. Några av de vanligaste operationerna:

 • Gråstarr 3 030
 • Borttagande av hudförändring i huvud-halsregionen 1 233
 • Kejsarsnitt 585
 • Höftledsprotes 442
 • Karpaltunnelsyndrom 442
 • Knäledsprotes 391

Under 2017:

 • Gjordes 166 812 röntgenundersökningar, varav 78 140 oplanerade och 88 672 planerade.
 • Togs 97 199 patienter omhand på sjukhusens akutmottagningar, 73,5 procent inom 4 timmar och 55,1 procent bedömdes av läkare inom 1 timme.
 • Besvarades 529 065 telefonsamtal till vårdcentralerna.
 • Var antalet vårdcentraler 31, varav 8 privata som har vårdavtal med landstinget.

Landstingets medarbetare

Med drygt 7 500 anställda är landstinget en av länets största arbetsgivare. Omkring 4 700 har ett vård- och omsorgsarbete (bland annat sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, psykologer, undersköterskor och laboratoriepersonal). Drygt 500 personer arbetar inom folktandvården. Medianlönen är cirka 30 400 kronor. Medelåldern är 45,9 år och 80,7 procent är kvinnor.

Folktandvården i siffror 2017

 • På folktandvårdens kliniker gjordes 281 429 besök, varav 263 730 på allmäntandvårdskliniker och 17 699 på specialistkliniker.
 • Antalet frisktandvårdsavtal minskade med 646 till 26 536
 • Bland de äldre har folktandvården genomfört 4 066 munhälsobedömningar.

 

Landstingets intäkter 

Landstingets totala intäkter för 2017 var 9 514,6 miljoner kronor. Den största inkomstkällan är skatteintäkter och generella statsbidrag 8 325,6 miljoner kronor.

Landstingets intäkter 2017

 

Landstingets kostnader 2017

Landstingets totala kostnader för 2017 var 9 266,6 miljoner kronor. Landstingets verksamhet är personalintensiv. Andelen personalkostnader är 51,3 procent av landstingets kostnader.

Landstingets kostnader 2017

I verksamhetsanknutna tjänster ingår bland annat inhyrd personal. I övriga verksamhetskostnader ingår bland annat kostnader för lokaler, fastigheter, underhåll, transporter, post och tele.