Öppna jämförelser 2012

Hälsotillstånd, dödlighet med mera

LiV Riket
1 Återstående medellivslängd, kvinnor 83 83
1 Återstående medellivslängd, män 79 79
2 Hälsopolitisk åtgärdsbar dödlighet 41 41
3 Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet 46 41
4 Åtgärdbar dödlighet i ischemisk hjärtsjukvård 62 55
5 Självmord i befolkningen 22 15
6 Responstid för ambulans 15 14
7 Undvikbar slutenvård 1190 1155
8 Vårdrelaterade infektioner 6,0 8,9
9 MPR - vaccination av barn 99 97
10 Gynekologiskt cellprov 84 79
     
     

Läkemedelsbehandling

LiV Riket
11 Tio eller fler läkemedel bland äldre 12,2 12,3
12 Läkemedelsinteraktion bland äldre 2,5 2,0
13 Äldre med läkemedel som bör undvikas 10,6 11,4
14 Förekomst av antibiotikabehandling 335 374
15 Penicillin V vid behandling av barn med luftvägsantibiotika 85 76
16 Kinoloner vid behandling av urinvägsantibiotika 12,8 13,1
17 Kombinationspreparat vid astma 45 41
18 Uttagsföljsamhet vid blodtrycksänkande behandling 76 75
     
     

Förtroende och patienterfarenheter

LiV Riket
19. Tillgång till sjukvård 76 80
20. Förtroende för vårdcentraler 64 64
21. Förtroende för sjukhus 69 71
22 Bemötande vid besök i primärvård 89 90
23 Information vid besök i primärvård 77 78
24 Delaktighet vid besök i primärvård 77 78
25 Bemötande vid besök i specialiserad vård 89 89
26 Information vid besök i specialiserad vård 66 66
27 Delaktighet vid besök i specialiserad vård 70 69
28 Bemötande vid inläggning på sjukhus 86 85
29 Information vid inläggning på sjukhus 61 63
30 Delaktighet vid inläggning på sjukhus 59 61
     
     

Tillgänglighet

LiV Riket
31 Läkarbesök inom 7 dagar i primärvården 95 93
32 Uppfattning av väntetid vid besök i primärvården 81 81
33 Vårdcentralers tillgänglighet per telefon 84 89
34 Besök inom 90 dagar i specialiserad vård 93 92
35 Operation inom 90 dagar i specialiserad vård 97 88
     
     

Kostnader

LiV Riket
36 Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad 21 115 21 304
37 Kostnader per konsumerad DRG-poäng 47 883 44 549
39 Kostnad per vårdkontakt i primärvård 1 437 1 335
     
     

Graviditet, förlossning med mera

LiV Riket
40 Tobaksvanor under graviditet 6,9 5,7
41 Screening för riskbruk av alkohol under graviditet 82 83
42 Tidiga aborter 79 79
43 Dödfödda barn 2,9 2,8
44 Neonatal dödlighet 1,2 1,7
45 Infektioner hos barn i neonatalvård 5,4 7,7
46 Låg Apgar-poäng hos nyfödda 0,9 1,2
47 Bristningar vid förlossning 4,6 6,3
48 Kejsarsnitt bland förstföderskor 9,8 10,1
     
     

Kvinnosjukvård

LiV Riket
50 Oönskade händelser efter borttagande av livmoder 2,5 2,5
51 Patientrapporterade komp efter borttagande av livmoder 75 71
52 Patienttillfredsställelse efter borttagande av livmoder us 92
53 Patientrapporterade komplikationer efter framfallsop 88 78
54 Patientrapporterad förekomst av framfallssymtom efter op 70 76
55 Patientrapporterade komplikationer efter inkontinensop 83 81
56 Patientrapporterad kontinens efter operation 78 68
57 Dagkirurgiska operationer vid livmoderframfall 56 35
     
     

Rörelseorganens sjukdomar

LiV Riket
59 Implantatöverlevnad vid total knäprotesoperation 97 96
60 Implantatöverlevnad vid total höftprotesoperation 96 95
61 Omoperation efter total höftprotesoperation 3,0 1,8
62 Oönskade händelser efter knä- och total höftprotesoperation 4,0 3,2
63 Patientrapporterat resultat av total höftprotesoperation 0,37 0,37
64 Patienttillfredsställelse efter total höftprotesoperation 83 86
65 Väntetid inför höftfrakturoperation 27 23
66 Protesoperation vid höftfraktur 64 62
67 Implantatöverlevnad vid halvprotesoperation 96 96
68 Åter till ursprungligt boende efter höftfraktur 88 80
69 Läkemedel mot benskörhet efter fraktur 13 14
70 Patientrapporterad förbättring efter operation för spinal stenos 88 77
71 Patientrapporterad förbättring efter operation för diskbråck 70 89
72 Artroskopi i knäleden vid artros eller meniskskada 100 212
73 Utbytesoperation efter korsbandsoperation 2,7 2,3
74 Biologiska läkemedel vid reumatoid artrit 22 21
75 Effekt vid behandlingsstart med biologiskt läkemedel 60 50
76 Patientrapporterad hälsa vid beh med biologiskt läkemedel 19 36
     
     

Diabetesvård

LiV Riket
79 Måluppfyllelse för blodsockervärde vid diab - primärvård 50 50
80 Måluppfyllelse för blodsockervärde vid typ 1 diabetes 6,7 15
81 Måluppfyllelse för blodtryck vid diab- primärvård 25 23
82 Måluppfyllelse för blodtryck vid typ 1 diabetes 51 47
83 Måluppfyllelse för LDL-kolesterol - primärvård 47 46
84 Måluppfyllelse för blodsockervärde - barn 23 33
85 Amputation av patienter med diabetes 266 263
     
     

Hjärtsjukvård

LiV Riket
86 Överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus 14 10
87 Dödlighet efter hjärtinfarkt 30 28
88 Dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt 13 13
89 Ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom. 12 13
90 Reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt 87 83
91 Tid till reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt 78 73
92 Kranskärlsröntgen vid icke ST-höjningsinfarkt och riskfakt 89 88
93 Blodproppshämmare vid icke ST-höjningsinfarkt 98 95
94 Blodfettsänkande behandling efter hjärtinfarkt 84 84
95 Dödlighet efter PCI vid instabil kranskärlssjukdom 3,7 4,2
96 Återförträngning av hjärtats kärl efter PCI 3,9 5,2
97 Död eller återinskrivning efter vård för hjärtsvikt 26 20
98 Läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt 66 69
99. Komplikationer efter pacemakerinsättning 5,6 3,7
     
     

Strokesjukvård

LiV Riket
101 Dödlighet efter förstagångsstroke 23 22
102 Dödlighet efter sjukhusvårdad förstagångsstroke 15 14
103 Vård vid strokeenhet 80 89
104 Trombolysbehandling vid stroke 9,4 10,3
105 Test av sväljförmåga vid akut stroke 81 93
106 Blodförtunnande beh vid stroke och förmaksflimmer 61 67
107 Blodfettssänkande behandling efter stroke 72 71
108 Återinsjuknande efter stroke 8,1 9,2
109 Funktionsförmåga efter stroke 83 81
110 Nöjdhet med sjukhusvård vid stroke 98 96
111 Tillgodosedda behov av rehabilitering efter stroke 58 57
     
     

Njursjukvård

LiV Riket
112. Risk för död i dialysbehandling 0,9 1,0
113. Måluppfyllelse för dialysdos vid hemodialys 69 82
114. Kärlaccess vid dialys 87 69
115. Måluppfyllelse för blocktryck för patienter i hemodialys 45 49
     
     

Cancersjukvård

LiV Riket
116. Överlevnad vid tjocktarmscancer 62 64
117. Omoperation vid tjocktarmscancer 9,2 8,9
118. Dödlighet vid operation för tjocktarmscancer 4,6 5,3
119. Överlevnad vid ändtarmscancer 63 62
120. Omoperation vid ändtarmscancer 11 10
121. Dödlighet vid operation för ändtarmscancer 3,2 2,9
122. Överlevnad vid bröstcancer 88 89
123. Omoperation vid bröstcancer på grund av tumördata 8,4 9,6
124. Omoperation vid bröstcancer på grund av komplikation 1,5 1,6
125. Tid till operation vid bröstcancer 16 21
126 Överlevnad vid lungcancer 39 43
127. Multidisciplinär konferens vid lungcancer 88 59
128. Tid till behandlingsbeslut vid lungcancer 30 31
129. Tid till besök vid prostatacancer 46 40
130. Kurativ behandling vid prostatacancer 81 73
131. Tid till behandlingsbeslut vid huvud- och halscancer 63 57
     
     

Psykiatrisk vård

LiV Riket
132 Regelbunden behandling med sömnmedel eller lugnande medel 3 440 3 055
133 Tre eller fler psykofarmaka bland äldref 4,8 4,7
134 Användning av lämpliga sömnmedel till äldre 62 55
135 Undvikbar somatisk slutenvård psykiatrisk diagnos 2 138 2 169
136 Återinskrivning efter 14 respektive 28 dagar schizofreni 13 17
137 Återinskrivning efter 3 respektive 6 månader schizofreni 35 38
138 Följsamhet till litiumbehandling vid bipolär sjukdom 83 80
139. Besök inom 30 dagar - barn- och ungdomspsykiatri 77 81
140 Besök inom 90 dagar - vuxenpsykiatri 96 95
141 Återfall i brottslig gärning vid rättspsykiatrisk vård 14 15
142 Fetma bland patienter vid rättspsykiatrisk vård 22 40
     
     

Kirurgisk behandling

LiV Riket
143. Omoperation vid ljumskbråck 98 98
144. Dagkirurgiska operationer vid ljumskbråck 87 78
145. Dödlighet efter vård för blödande magsår 23 24
146. Uppföljning av patienter efter obesitaskirurgi 84 86
147. Minskning av övervikt efter obesitaskirurgi 85 80
148. Miniinvasivt borttagande av gallblåsa 89 86
149. Kirurgiska komplikationer efter borttagande av gallblåsa 5,1 5,2
150. Antibiotika vid borttagande av gallblåsa 22 18
152 Tid till operation vid förträngning av halspulsåder 86 76
153 Död eller amputation efter op av kärlförträngning i ben 7,0 7,8
154 Död efter planerad operation för aortaanerysm 2,9 3,3
156. Patientrapporterat resultat av septumplastik 68 77
157. Patientrappoterad symtomfrihet efter tonsillektomi 99 96
158 Synfel vid kataraktoperation 23 19
159 Självskattad nytta av kataraktoperation us 90
     
     

Intensivvård

LiV Riket
160. Riskjusterad dödlighet efter vård på IVA 0,63 0,62
161. Utskrivning nattetid från IVA 7,8 6,0
162. Oplanerad återinskrivning på IVA 2,5 2,7
     
     

Annan vård

LiV Riket
163. God viruskontroll vid HIV 91 92
164. Smärtskattning i livets slutskede 10 20
165. Vidbehovsordinationer av opioider i livet slutskede 87 90
166. Brytpunktssamtal i livets slutskede 30 38
167 Bromsmedicin vid skovvis förlöpande MS 26 47
168 Bromsmedicin vid skovvis förlöpande MS 2,7 12,5
169 Förbättring efter behandling vid makuladegeneration 52 43