Bakgrund

Behovet av ersättningslokaler till operationsavdelning öst har funnits i flera år. Avdelningen är inte optimal med tanke på de ingrepp som utförs där idag och det finns problem med den fysiska arbetsmiljön.

Operation öst byggdes på 1980-talet för att vara kvinnoklinikens operationsavdelning av gynekologipatienter. Patientgrupperna som behandlas på operation öst har under åren blivit fler. Idag opereras bland annat bröstcancerpatienter, urologipatienter och endokrinpatienter förutom gynekologipatienter. Operationssalarna är trånga och omoderna vilket gör det svårt att lägga operationsprogram som är effektiva när behoven kolliderar.

Här följer en kronologisk sammanfattning över vad som hänt i projektet

2008

Landstingsledningen ger dåvarande divisionschefen för opererande specialiteter, Göran Karlström, i uppdrag att börja arbetet med att ta fram ett förslag för ersättningslokaler till operation öst.

2009

En styrgrupp bildas.

September 2009

Projektgrupp i programfas skapas. Göran Karlström blir ordförande och Tomas Vilhelmsson tillsätts som projektledare.

Hösten 2009 och vintern 2010

Tomas Vilhelmsson inventerar synpunkter och behov bland berörda verksamhetschefer. Han tar också fram förslag till dimensionering.

Januari 2010

För att kunna ta fram ett så bra förslag som möjligt till en plansskiss på hur ersättningslokalerna skulle kunna se ut, beslutar styrgruppen om att genomföra en designdialog i samarbete med en arkitektfirma.

Våren och sommaren 2010

Designdialogen genomförs. Deltagare är medarbetare från berörda kliniker och enheter, landstingsfastigheter och arkitektfirman DOT arkitekter.

Augusti 2010

Den specifika styrgruppen för ersättningslokalerna för operation öst upphör. Istället utgör stygruppen för landstingets större byggprojekt nu styrgrupp även för ersättningslokaler op.öst.

September 2010

Ett förfrågningsunderlag går ut till entreprenörer om att tillsammans med Landstinget i Värmland samarbeta runt ersättningslokalerna för operationsavdelning öst.

Oktober 2010

En risk- och konsekvensanalys genomförs av det förslag till skiss som tagits fram i designdialogen. Brister som måste utredas närmare identifieras. Beslut tas i styrgruppen större byggprojekt om att flytta fram presentationen av beslutsunderlaget till landstingsfullmäktige från november 2010 till mars 2011.

Hösten 2010

Fyra grupper skapas för att arbeta med resultatet av risk- och konsekvensanalysen. Arbetet i de fyra grupperna samordnas en gång i veckan av projektledaren i projektgruppen, Tomas Vilhelmsson. Grupperna arbetade med konsekvensbedömningar av desigdialogens resultat samt ytterligare justeringar i planskissen. För att få en bra logistik i steril- och diskflödet mellan operation och steriltekniska avdelningen, beslutas att "sterilen" ska lokaliseras i det nya huset.

Våren 2011

Landstingsfastigheter träffade partneringavtal med entreprenören Skanska. Den 22 juni 2011 beslutade landstingfullmäktige enhälligt att projektet ersättningslokaler operation öst vid Centralsjukhuset i Karlstad ska genomföras. Landstingsfastigheter beviljades 910 miljoner kronor för byggtekniska åtgärder och 440 miljoner kronor för inredning och utrustning av de nya respektive renoverade lokalerna. Operationsavdelning öst ska vara klar 2016.

Hösten 2011

Landstingfastigheter och Skanska träffar avtal med underentreprenörer. Arbetet med rumsfunktionsprogram och planritning påbörjas. Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för en tillbyggnaden som kommer att bli tre plan med källare med en sammanlagd bruttoarea på 28 500 kvm.

2012

Omfattande markarbeten startar, bland öppnas en ny infart till sjukhusets norra delar och schakt grävs för dagvattenledningar.

Den 3 maj tas det officiella första spadtaget.

Den 30 juli startar pålningsarbeten.

Över 300 parkeringsplatser tas i anspråk för bygget. Landstinget öppnar två nya parekringar i näromådet, en intill Sommarro idrottsplats och en vid Fanfaren (intill NWT-huset)

I november börjar bottenplattan att gjutas.

2013

Gjutning av garagets väggar startar.

En brand utbröt i en del av byggarbetsplatsen. Branden släcktes relatvt snabbt men saneringsarbetet beräknas ta flera veckor. Tidsplanen för projektets färdigställande kom inte att påverka projektet. 

2014-2015
Prefabricerade väggar monteras, nya Klarälvsentrén byggs, huset börjar utrustas .med bland annat medicinteknisk utrustning.

2016
Den 19 februari invigs nya operationscentrum och Klarälvsentrén.. Den 6 april opereras den första patienten.