Pressmeddelanden

Peter Bäckstrand blir regiondirektör

En enhällig regionstyrelse beslutade i samband med tisdagens sammanträde att utse Peter Bäckstrand till ny regiondirektör.

Region Värmland öppnar för stöd till ideella kulturarrangörer

För att mildra coronautbrottets effekter för kulturlivet öppnar Region Värmland nu för att betala bidrag till ideella kulturarrangörer som tvingats ställa in och förskott på redan beviljade bidrag till kulturverksamheter som riskerar att få problem med likviditeten.

Kollektivtrafiknämnden i korthet

I samband med kollektivtrafiknämndens sammanträde på fredagen fattades bland annat beslut om att föreslå att flera tåghållplatser på Värmlandsbanan återöppnas.

Den regionala utvecklingsstrategin (Värmlandsstrategin) skjuts upp

Vid sitt sammanträde 27 mars beslutade den regionala utvecklingsnämnden att på grund av det rådande läget stoppa och skjuta upp den regionala utvecklingsstrategin, även kallad Värmlandsstrategin. Dessutom beviljas Visit Värmland medel för att stödja besöksnäringen.

All tandvård som inte är akut ställs in

Folktandvården Värmland ställer in all tandvård som inte är akut. Beslutet är en del av den omställning som vården genomför för att möta coronautbrottet.

Region Värmland öppnar jourtelefon för företagare

Region Värmland har öppnat en jour dit företagare kan vända sig för att få information och vägledning - Verksamt Värmland företagsjour. Alla företagare som är osäkra på vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns uppmanas ringa jourtelefonen på 010-831 90 50.

Folktandvården koncentrerar akut tandvård för patienter med luftvägssymtom

Folktandvården Värmland startar från och med idag torsdag en akutklinik för patienter med akuta tandproblem och samtidiga luftvägssymtom.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden skedde delvis på digital väg med anledning av det nya coronaviruset. Nämnden ställde sig bland annat bakom ett remissvar om ett regionalt behandlingshem för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik.

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid tisdagens möte för kultur- och bildningsnämnden beslutades bland annat om medel för att stärka arbetet med att utveckla folkhälsoområdet och om fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Äldre patient med coronavirusinfektion (covid-19) har avlidit

På tisdagen avled en äldre patient vid Centralsjukhuset i Karlstad som har konstaterats vara smittad av coronavirusinfektion (covid-19).

Vårdcentraler organiseras om för att möta coronautbrottet

För att möta de krav som coronautbrottet ställer på vården behöver Region Värmland ställa om verksamheterna som bedrivs vid vårdcentralerna i och runt Karlstad. Bland annat sätts en särskild mottagning upp vid Vårdcentralen Gripen i Karlstad samtidigt som några vårdcentraler samlokaliserar sina verksamheter.

Region Värmland rustar genom reaktivering av personal vid KTC, Centralsjukhuset i Karlstad

Kliniskt träningscentrum, KTC, erbjuder nu färdighetsträning i smittskydd, venprovtagning, HLR och journalsystem för att stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet och beredskap.

Värmland modellregion när ungas åsikter ska tillvaratas

Vad tycker unga om hälso- och sjukvården? Och hur kan den utvecklas för dessa patienter? Nu pågår ett pilotprojekt där Region Värmland är modellän för hur barns och ungas åsikter kan tas tillvara för att förbättra hälso- och sjukvården.

Bredbandsprioritering på Värmlands första digitala nämndmöte

När det statliga stödet till bredbandsutbyggnaden på 34 miljoner kronor ska fördelas vill Region Värmland att glesare befolkade områden ska prioriteras. Det beslutade Regionala utvecklingsnämnden vid sitt möte 18 mars då de höll Värmlands första helt digitala nämndmöte.

Tillfälliga förändringar på två av regionens enheter

Distriktssköterskemottagningen i Deje stängs tillfälligt och viss verksamhet flyttas under en tid från Vårdcentralen Rud. Detta för att säkra bemanningen och en fortsatt god vård. Berörda patienter hänvisas till andra vårdcentraler.

Region Värmlands folkhögskolor går över till distansundervisning

Från och med i morgon onsdag går Region Värmlands fem folkhögskolor över till distansundervisning efter regeringens rekommendation. Beslutet berör omkring 800 studerande och 100 lärare.

Förändringar inom ambulanssjukvården

Förändringar föreslås inom ambulanssjukvården. Syftet är att optimera resurserna och effektivisera akutberedskapen i hela länet.

Begränsat tillträde till sjukhusen och vårdcentralerna

Från och med måndag 16 mars inleder Region Värmland ett arbete med att begränsa tillträdet till sjukhusen och vårdcentralerna i Värmland.

Förändringar för personer som söker vård

Coronaläget i Värmland har gått in i ett nytt skede. Fokus ligger på att skydda de mest sårbara i samhället och hindra smittan från att ta sig in i hälso- och sjukvården. Det innebär flera förändringar den närmaste tiden för personer som söker hälso- och sjukvården.

Förändrad strategi för provtagning av personer som misstänks vara smittade av det nya coronaviruset

Region Värmland ändrar strategi för provtagning av personer som misstänks vara smittade av det nya coronaviruset. Detta i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tillbaka till Pressrum