Regionfullmäktige antog reviderad budget för 2021

Under tisdagen fattade regionfullmäktige beslut om en reviderad budget för 2021 samt ekonomisk flerårsplan för 2021-2023.

I juni beslutade regionfullmäktige om regionplan för 2021. Enligt denna avsåg regionstyrelsen att föreslå en revidering av regionplan och budget med anledning av osäkerhet kopplat till den pågående pandemin. Under hösten har nya prognoser gjorts kring bland annat intäkter och kostnader samt att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har publicerat en ny skatteprognos där även generella statsbidrag ingår. Mot bakgrund av detta beslutade regionfullmäktige under tisdagen om en reviderad budget där nettokostnadsramen för Region Värmland för år 2021 är 80 miljoner kronor högre än i den ursprungliga budgeten. Den budgeterade nettokostnadsramen för 2021 är 9 845 miljoner kronor. Verksamhetens resultat för 2021 budgeteras till 197 miljoner kronor.

– Coronapandemin orsakar ett stort mänskligt lidande, vi tar med dagens budgetbeslut höjd också för återställnings- och omställningskostnader för att Värmland ska utvecklas positivt, säger Fredrik Larsson, regionråd (M).

Den reviderade budgeten innebär bland annat följande för år 2021:

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden får en ökad budgetpost med 27 miljoner kronor för kompletterande satsningar inom området god, jämlik och jämställd hälsa.
  • Regionala utvecklingsnämnden får en ökad budgetpost med 14 miljoner kronor för kompletterande satsningar inom områdena trygga och nöjda invånare samt attraktivt och hållbart Värmland. 
  • Kollektivtrafiknämnden får en ökad budgetpost med 7 miljoner kronor för kompletterande satsningar inom området trygga och nöjda invånare.
  • Kultur- och bildningsnämnden får en ökad budgetpost med 7 miljoner kronor för kompletterande satsningar inom områdena trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart Värmland samt god, jämlik och jämställd hälsa.

– Det känns bra att vi har fattat beslut om en budget som ger förutsättningar för att ta Värmland genom krisen samtidigt som vi fortsätter utveckla Värmland för framtiden, säger Fredrik Larsson.