Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om nytt samverkansavtal med Region Örebro län samt prioritering av nyinvesteringar.

Nytt samverkansavtal med Region Örebro län

Region Värmland har sedan 2001 ett ramavtal med Region Örebro län för samarbete mellan Region Värmland och Region Örebro län med utgångspunkten att erbjuda invånarna i det gemensamma området bästa möjliga service genom ett fördjupat samarbete.

Regionerna har redan i dag ett etablerat samarbete kring bland annat:

  • Samverkan om högspecialiserad vård och länssjukvård vid regionernas sjukhus
  • Samverkan om det prehospitala omhändertagandet
  • Arbets- och miljömedicin
  • Läkarutbildningen vid Örebro universitet
  • Oslo-Stockholm 2.55 AB
  • Utveckling av totalförsvarsförmågan i korridoren (Oslo)-Karlstad-Örebro-(Stockholm)
  • Skoglig bioekonomi
  • Gränsöverskridande busstrafik

Ett nytt samverkansavtal mellan Region Värmland och Region Örebro län har arbetats fram gemensamt av avtalsparterna med giltighetstid från den 1 januari 2021 och tills vidare. Uppsägning av avtalet kan ske löpande av endera regionen under avtalsperioden med 12 månaders uppsägningstid. Avtalet ersätter "Samverkansavtal mellan Landstinget i Värmland och Örebro läns landsting" som undertecknades 2013. Till avtalet kopplas underavtal för de områden där samverkan utvecklas och fördjupas. Antalet underavtal och omfattningen i dessa kommer att kunna variera över tid.

För att kontinuerligt följa och värdera innehåll och utveckling av detta ramavtal och dess underavtal ska regionledningarna för Region Värmland och Region Örebro län träffas en gång per år för diskussioner om hur samverkan kan utvecklas.

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen att godkänna det nya samverkansavtalet.

Prioritering av nyinvesteringar 2021

Nyinvesteringar är investeringar som innebär ny funktionalitet och som långsiktigt får påverkan på Region Värmlands verksamheters inriktning. Regionfullmäktige har i regionplanen beslutat om två utgiftsramar för nyinvesteringar för 2021. Till nya verksamhetsinvesteringar har 30 miljoner kronor avsatts och till åtgärder för att bevara fastigheternas värde 75 miljoner kronor.

Inom utgiftsramen för verksamhetsinvesteringar har regionens verksamheter lyft fram förslag till investeringar motsvarande 22,4 miljoner kronor. Inom ramen åtgärder för att bevara fastigheternas värde har regionfastigheter i samråd med regionledningen lyft fram förslag motsvarande mellan 57,1 och 69,3 miljoner kronor.

Den föreslagna prioriteringen av investeringar baseras dels på en medicinsk prioritering som genomförts i hälso- och sjukvårdsledningen, dels på bedömningar av ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter i regionens berörda verksamheter samt prioritering av investeringar som ger synergieffekter för verksamheterna i regionen. Hänsyn har även tagits till inriktningen i "Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård".

Regionstyrelsen prioriterar bland annat en operationsrobot samt interorala scanners och utökning av parkeringshuset vid Centralsjukhuset i Karlstad samt renovering av Sjukhuset i Torsby och Molkoms folkhögskola.

Region Värmland ska ansöka om medlemskap i Mälardalsrådet

Regionstyrelsen beslutade att Region Värmland ska ansöka om associerat medlemskap i Mälardalsrådet från 2021.

Regionen ser både en allt tydligare koppling samt behov och önskemål om tillgänglighet till Mälardalsområdet och Stockholm. Generellt anses Värmlands förbindelse med Mälardalsområdet och Stockholm viktig för regionens strategiska utveckling.

Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och regioner i form av en ideell förening för gemensamma strategiska frågor på regionnivå. Rådet är politiskt styrt och består av knappt 60 kommuner och 9 regioner. Rådets prioriterade områden är storregionala utvecklingsfrågor som infrastruktur och transporter, kompetensförsörjning och internationella jämförelser.

Enligt Mälardalsrådets stadgar är kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen berättigade till fullvärdigt medlemskap i Mälardalsrådet, men kan ha kommuner och regioner i angränsande län som associerade medlemmar. Karlstads kommun är ett exempel.

Kostnaden för att vara associerad medlem är 25 procent av ordinarie avgift och för Region Värmlands del blir kostnaden cirka 70 000 kronor per år.