Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om utveckling av den nära vården i Värmland samt om utökning av Folktandvårdens utbud i Karlstadsregionen.

Utveckling av den nära vården i Värmland

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 24 mars 2020 lyftes ett politiskt initiativ från Värmlandssamverkan om att utveckla den nära vården i Värmland. Nämnden beslutade då att ge regiondirektören i uppdrag att utreda hur vårdcentralerna kan drivas och följas upp som självständiga enheter och samtidigt ingå i det regionövergripande lednings- och utvecklingsarbetet.

På tisdagen beslutade nämnden att godkänna det förslag som tagits fram. Enligt förslaget behöver arbete ske inom primärt fyra områden för att nå önskad utveckling. Det rör sig om ändringar i vårdinformationssystem för utvecklad uppföljning, initierandet av lokala utvecklingsgrupper, en översyn av primärvården för att möta inriktningen i utvecklingsplanen och färdplan mot god och nära vård samt deltagande i det nationella samarbetet Hälsolab för att skapa förutsättningar för en god och nära vård i samverkan med kommunerna.

– Vi vill att alla vårdcentraler ska ha goda möjligheter att utvecklas och bidra till trygghet för invånarna oavsett var i Värmland de finns, säger Marianne Utterdahl, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Remiss om regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med missbruksproblem

Region Värmland har uppmanats att svara på en remiss gällande ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med missbruksproblem upp till 20 år, samt akutavdelning för unga upp till 18 år.

Arbetet med att utreda förutsättningar för länet att gemensamt öppna och driva ett HVB-hem för unga har fortgått under 2020. Om samtliga medlemskommuner och Region Värmland godkänner utredningen och ställer sig bakom förslaget kommer förbundet att påbörja arbetet med att starta upp HVB-hemmet snarast möjligt. Ett samverkansavtal mellan förbundet och Region Värmland behöver tecknas och godkännas av samtliga medlemskommuner och av regionen. Förväntningarna är att kunna starta upp verksamheten under hösten 2021.

Nämnden godkände remissvaret.

Månadsuppföljning och uppföljning av arbetet med covid-19

Hälso- och sjukvårdsnämnden följer löpande pandemins effekter och arbetet med covid-19 inom hälso- och sjukvården.

Pandemins påverkan på vårdplatssituationen är för närvarande stor och antalet disponibla vårdplatser är lägre än motsvarande period 2019 och 2020. Detta till följd av utglesning. Kommunernas förmåga till hemtagning av patienter bidrar dock till att beläggningsgraden ligger på en rimlig nivå. Vad gäller den ordinarie hälso- och sjukvården ökar produktionen för såväl besök som behandling där operationskapaciteten närmar sig fjolårets nivå.

– Pandemin påverkar operationsverksamheten i stor utsträckning. Trots detta har kön minskat sedan årsskiftet vilket förstås är positivt, säger Eva Julin Dombrowe, andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) satsning på första bedömning under årets sista månader har lett till att fler patienter är under utredning och behandling. Antalet väntande till utredning och behandling sjönk också under januari och februari. I samband med tisdagens sammanträde fick nämnden även en redovisning av ett pågående arbete med handlingsplan för att på kort och lång sikt komma till rätta med tillgängligheten, med anledning av det ökade söktrycket till BUP.

Inom psykiatrisk vård ökade antalet öppenvårdskontakter under årets första åtta veckor och man har hittills genomfört fler besök jämfört med 2020 och 2019.

Det totala antalet distanskontakter har fortsatt att öka bland annat inom just BUP. Besöken till den digitala Vårdcentralen Värmland har legat på samma nivåer som under slutet av 2020 med cirka 400 kontakter per månad.

Vårdguiden 1177 på telefon hade 15 362 inkommande samtal under februari, vilket innebär en minskning jämfört med de senaste månaderna. Dock var ökningen jämfört med februari 2020 cirka 14 procent eller 1 903 samtal.

Utökning av Folktandvårdens utbud i Karlstadsregionen

Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har sedan tidigare, i ärendena HSN/192656 samt RS/191194, hanterat frågan om att utöka antalet tandvårdskliniker i Karlstad med en etablering i Inre hamn. Regionfastigheter påbörjade också en upphandling för samlokalisering med ersättningslokaler för Herrhagens vårdcentral. Med anledning av pandemin sattes detta på paus och under tiden har behovet av tandvårdsetablering förändrats och ökat.

Folktandvårdens befintliga kliniker i Karlstad och på Hammarö klarar fortsatt inte av att svara upp mot behovet av tandvård i de båda kommunerna. Även privata aktörer vittnar om svårigheter att hinna ta emot nya patienter. Detta innebär att det också fortsatt finns ett behov av utökning av regionens tandvårdsetableringar i Karlstadsområdet.

Eftersom det samtidigt är svårt att rekrytera tandvårdspersonal till orter utanför städerna kan etableringar i Karlstad skapa möjligheter till stöttning av mindre orter, som tappat medarbetare, men där befolkningsunderlaget motiverar fortsatt lokal närvaro.

Folktandvården i Värmland bedömer att behovet av etablering uppgår till två nya kliniker i Karlstadsområdet. Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom detta och föreslår därför regionstyrelsen att fatta beslut om en utökning av Folktandvårdens utbud.