Kollektivtrafiknämnden i korthet

Vid tisdagens sammanträde fattade kollektivtrafiknämnden bland annat beslut om att en hållplats återöppnas på Fryksdalsbanan samt ett förslag om senior- och studentrabatt i hela Värmland.

Senior- och studentrabatt i hela Värmland

Kollektivtrafiknämnden föreslår Regionfullmäktige att införa senior- och studentrabatt i hela länet från och med december 2021.

Rabatterna har tidigare funnits inom Karlstadbuss tätortstrafik men nu harmoniseras priser och rabatter för att skapa ett gemensamt prissystem och produktutbud i hela länet. Ambition är att skapa enkelhet och tydlighet och jämlikhet mellan olika delar av Värmland inom kollektivtrafiken i länet. Förhoppningen är också att det kan leda till ökat resande, särskilt i lågtrafik då det finns ledig kapacitet i fordonen.

Kollektivtrafiknämndens beslut skickas nu till Regionfullmäktige som förslag till slutligt beslut.

Rabatten innebär 10 procent på ordinarie pris för enkelbiljett och 20 procent rabatt på periodladdningar för studenter och seniorer. För seniorer införs även en rabatt på enkelbiljetter med 40 procent rabatt på enkelpris under lågtrafik klockan 10-14 i hela länet, ett erbjudande som tidigare bara funnits i Karlstadsbuss trafik.

Övriga priser inom kollektivtrafiken höjs med i genomsnitt tre procent i december 2021.

Ytterligare ett led i harmoniseringen är att skapa en gemensam tätortszon i området Hammarö-Karlstads tätort för Karlstadsbuss och Värmlandstrafik. De två tätortszonerna i området runt Karlstad slås samman till en zon, med samma prissättning och biljettutbud.

Det innebär utökad geografisk giltighet på Karlstadsbuss nuvarande enkelbiljetter och periodkort. För Värmlandstrafiks sortiment innebär det en utökning i form av flera nya periodkortsprodukter, till exempel terminskort, att gälla i den nya zonen.

En annan nyhet att är det införs terminskort för skolungdom upp till 19 år och halvårskort för ungdom upp till 25 år i hela länet.

Införandet av senior- och studentrabatt i hela länet uppskattas innebära ett inkomstbortfall på sammanlagt 1,9 miljoner kronor per å utifrån resandemängden ett normalår utan pandemi.

En förhoppning är att intäktsminskningen med tiden kan komma att uppvägas av ökat resande.

Hållplats återöppnas på Fryksdalsbanan

Kollektivtrafiknämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om att öppna upp Öjerviks hållplats från T22 och samtidigt göra en konsekvensanalys för att återöppna trafik på hållplatserna Trångstad och Edsbjörke i samarbete med Trafikverket och berörda kommuner. Analysen ska ligga till grund för förnyat beslutsunderlag inför 2023.

Förvaltningen ska också, efter ett tilläggsyrkande från Värmlandssamverkan (M, C, L, SIV, KD och MP) även utreda förutsättningarna att anordna tågstopp i Edsvalla, Vålberg, Slottsbron, Segmon och Värmlandsbro i arbetet med Trafikverkets åtgärdsvalsstudie över Norge-Vänerbanan. I det långsiktiga utredningsarbetet ska också förutsättningarna att i framtiden bedriva persontrafik med tåg i någon form på Inlandsbanan, Bergslagsbanan och Skoghallsbanan utredas.

I samband med beslut att öppna hållplatserna Oleby och Rottneros i december 2019 planerades också att utvärdera resandeutvecklingen inför beslut om ny trafikbeställning i år. På grund av minskat resande under pandemin beslutade Kollektivtrafiknämnden att förlänga utvärderingsperioden för dessa båda hållplatser.

Båtbuss 2021 med nytt nav

Båtbussarna flyttar säsongen 2021 navet till Inre Hamn från Café Slusswakten efter dialog med Karlstads kommun och rederiet. Orsaken till flytten är att öka synligheten för båtbussarna och att det finns mer utrymme i Inre hamn för både kunder och båtar.

Linjestrukturen för älven justeras också. Nya linje 90 utgår från Inre hamn och fortsätter genom Pråmkanalen, Karlstad CCC, Sandgrund och vidare mot Almentorget.

Några av turerna fortsätter norrut från Almentorget upp till Färjestad och några av turerna fortsätter från Almentorget genom västra älvfåran ner till Björkås. Där vänder båten och kör samma väg tillbaka mot Inre hamn.
Fler avgångar på den guidade rundturen linje 92 (Karlstad runt) är en annan nyhet. Fler turer per dag, samt fler trafikeringsdagar jämfört med tidigare år blir möjligt med ytterligare en båt i trafik.

Andra nyheter inför årets båtbussäsong är bland annat en ny hållplats vid Kanikenäset, två nya hållplatser i Kristinehamn, Stöten och Vålön, och att trafiken mellan Hammarö och Grums fördelas på tre linjer; Hammarö-Grums, Grums-Borgvik och Lillängshamnen-Västra Söön-Mörudden.

Den utökade trafiken på linje 92 innebär en kostnadsökning på 504 000 kronor. Denna ökning finansieras helt av Karlstads kommun. I övrigt innebär förslaget ingen kostnadsökning jämfört med sommaren 2020. Alla trafikkostnader finansieras av de ingående kommunerna Karlstad, Kristinehamn, Hammarö och Grums.

Sommartidtabellen tidigareläggs

Precis som ifjol vid samma tidpunkt tidigarelägger tätortstrafiken i Karlstad sommartidtabellen, i år från den 12 april. Covid-19-pandemin och den minskade efterfrågan är anledningen till beslutet.

Erfarenheterna från tidigarelagd sommartidtabell 2020 visade, att med viss förstärkning på de mest belastade linjerna, var sommartidtabellens utbud tillräckligt för att undvika trängsel. Baserat på erfarenheterna från fjolåret, aktuell resandestatistik och pandemins utveckling beslutade nämnden att även i år förlänga perioden för sommartidtabellen för tätortstrafiken i Karlstad. Sommartidtabellen gäller för perioden 12 april – 22 augusti.

För att kompensera för att skolorna fortfarande är öppna under de första två månaderna av sommartidtabellen föreslås viss förstärkningstrafik, där några linjer får tiominuterstrafik, fram till vårterminens slut. I övrigt föreslås sommartidtabellen för tätortstrafiken i Karlstad att vara densamma som för sommarperioden 2020 med några undantag: Linje 2 har tillfälligt dragits via Hagatorget, på grund av avstängning för byggnation vid Sundsta Torg. Denna linjedragning blir nu permanent.

Linje 59 och S-linjen (snabbusslinjen) förstärks under sommartidtabellens sista vecka för att kunna möta upp den förväntat ökade efterfrågan som kommer med anledning av kommunens skolstart.

Analyser av resandestatistik visar att en viss justering av utbudet på S-linjen och linje 4 kan genomföras under morgon och kväll på helger. Båda linjerna föreslås att under dessa timmar få en avgång var 30:e minut, i stället för nuvarande intervall som är var 20:e minut.

Att tidigarelägga sommartidtabellen med nio veckor beräknas innebära en kostnadsminskning på cirka 750 000 kronor.