Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde på tisdagen tog kultur- och bildningsnämnden en rad beslut om bidrag och satsningar inom kultur och folkhälsa.

Stöd till satsningar på barn och unga 

På sitt sammanträde på tisdagen beslutade kultur- och bildningsnämnden att avsätta två miljoner kronor till satsningar för att öka barns och ungas tillgång till kultur under 2021. 1,4 miljoner av medlen ska användas till stöd för att underlätta skolbesök på museer, teatrar när dessa återupptar verksamheten. Resterande 600 000 kronor ska gå till stöd till aktörer som utvecklar formerna för barns och ungas eget skapande, delaktighet och arrangörskap utifrån pandemins utmaningar. 

 

Förstärkt verksamhetsbidrag till Västanå Teater

Genom att Wermland Opera tidigare i vår fick ett förstärkningsbidrag från Kulturrådet på 1,7 miljoner kronor frigjordes lika mycket pengar för kultur- och bildningsnämnden att använda till annat. Vid nämndens sammanträde på tisdagen beslutade den att Västanå Teater ska få ett förstärkt verksamhetsbidrag på 1,7 miljoner kronor för 2021. Dessa medel ska användas till att långsiktigt stärka teaterns finansiering och möjliggöra en fortsatt utveckling av verksamheten. En halv miljon av dessa pengar ska användas till satsningen Unga Västanå. 

 

Utlysning för minska ofrivillig ensamhet

Kultur- och bildningsnämnden har avsatt en miljon kronor till en riktad utlysning till idéburna organisationer, studieförbund och kulturverksamheter för projekt inom kultur och hälsa för att minska ofrivillig ensamhet. 

 

Förstärkningsbidrag till skogsskolan i Gammelkroppa

Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade kultur- och bildningsnämnden att Stiftelsen Värmland och Örebro läns Skogsskola i Gammelkroppa får ett bidrag på 500 000 kronor för att täcka verksamhetens förväntade underskott under hösten 2021. Underskottet beror på merkostnader kopplade till pandemin. Förvaltningen fick även i uppdrag att undersöka om det går att få till ett avtal med Region Örebro län och Gammelkroppaskolans stödförening om fördelning av ekonomiskt stöd till skolan på längre sikt. 

 

Årets Värmlandsförfattare får ekonomiskt pris

Hittills har mottagarna av priset Årets Värmlandsförfattare fått ära och uppmärksamhet. På tisdagen hade kultur- och bildningsnämnden hade sammanträde och beslutade då att anta nya riktlinjer för både priset och Region Värmlands litteraturstipendium. Då beslutades att priset också ska innehålla en prissumma på 30 000 kronor. Priset tillkännages normalt på Bokmässan i Göteborg och delas ut på Bokfestivalen i Karlstad. 

 

Kultur- och bildningsnämnden äskar mer medel

Arbetet med att planera verksamheter för nästa år pågår och vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade kultur- och bildningsnämnden att äska sammanlagt 14,8 miljoner kronor utöver ramen för att genomföra dessa uppdrag:

  • Fortsatt satsning på folkhögskolorna utifrån uppdraget i regionplanen att ”lyfta fram folkhögskolor som en betydelsefull aktör för att fler människor ska nå̊ arbetsmarknaden framför allt inom yrkesutbildningar”.
  • Ökad tillgänglighet till bildning, kulturupplevelser och hälsa genom digitala lösningar
  • Implementering av folkhälsoplanen och samverkan mellan verksamhetsområden.
  • Återstart, omställning och fortsatt stöd till det regionala kulturlivet utifrån coronapandemin och stärkt infrastruktur inom kulturområdet.
  • Uppräkning av övriga verksamhetsbidrag.

 

Bibliotekssatsning mot äldre

Kultur- och bildningsnämnden beslutade på tisdagen att avsätta 300 000 kronor till ett projekt som ska stärka biblioteken som resurs för äldreomsorg och LSS när det gäller delaktighet, sammanhang, information och kultur. Sex värmländska kommuner kommer att delta och gemensamt fokus är hur ett samarbete mellan bibliotek, LSS och äldreomsorg kan utformas för att öka de boendes livskvalitet.

 

Medel för att förebygga barnfetma och annan ohälsa

På sitt sammanträde på tisdagen beslutade kultur- och bildningsnämnden att avsätta 300 000 kronor för att intensifiera arbete tillsammans med kommunerna för att förebygga barnfetma och annan ohälsa. Svenska barn och ungdomar har, sett ur ett internationellt perspektiv, mycket god hälsa. Dock finns det områden som ger anledning till oro. Ett av dessa områden är utvecklingen av övervikt och fetma bland barn och unga. Läsåret 2015–2016 hade 26 procent av länets tioåringar övervikt eller fetma.


Kontakt
Elisabeth Kihlström (KD)  
Ordförande kultur- och bildningsnämnden Region Värmland   
elisabeth.kihlstrom@regionvarmland.se
+46 70-550 56 65