Regionala utvecklingsnämnden i korthet

Den regionala utvecklingsnämnden hade på tisdagen sammanträde och beslutade bland annat om projektmedel till två större projekt.

Värmlandsstrategin vidare till fullmäktige 

Varje region ska ha en regional utvecklingsstrategi och i Värmland har Region Värmland ansvaret att ta fram en sådan. Det arbetet har pågått under det senaste ett och ett halvt året och syftet har varit att peka ut riktningen för länet de kommande 20 åren. Ett förslag till nya Värmlandsstrategin – som den kallas i Värmland – togs fram i samverkan med kommuner, idéburen sektor, näringsliv, myndigheter och privatpersoner. Förslaget har därefter skickats på bred remiss, det vill säga att alla som anser sig ha intresse i saken har fått möjlighet att lämna in synpunkter och förslag. Det kom in omkring 140 svar och utifrån dem har förslaget arbetats om. På tisdagen beslutade den regionala utvecklingsnämnden att godkänna förslaget och sända det vidare till regionfullmäktige för antagande 2 juni. Förslaget ska också behandlas av regionstyrelsen 25 maj. 

 

Projektmedel till Attraktionskraft Värmland 

Den regionala utvecklingsnämnden beslutade på tisdagen att bevilja ett stöd till projektet Attraktionskraft Värmland. Stödet är på 16,5 miljoner kronor för projektperioden 2021–2024. Projektet syftar till att göra Värmland mer attraktivt. Det ska bidra till att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden och underlätta rekrytering av nödvändig kompetens. Projektets metodik syftar till att hjälpa hur branscher, företag och hälso- och sjukvården själva kan agera för att kunna rekrytera mer jämställt och förbättra sin kompetensförsörjning. 

Projektet har fem delmål: 

1. Att få fler av den underrepresenterade gruppen att intressera sig för arbeten inom tekniska yrken för att minska könsstereotypa utbildningsval. 

2. Få fler av den underrepresenterade gruppen att välja utbildningar inom tekniska yrkesområden. 

3. Företag i branscherna blir attraktiva arbetsgivare för den underrepresenterade gruppen vid rekrytering. 

4. Få företag att ha en arbetsmiljö och kultur som är attraktiv för alla grupper. 

5. Samarbeta med Region Värmlands hälso- och sjukvård för att få perspektivet från en kvinnodominerad bransch. 

 

Projektmedel till Handelskammaren Värmland 

Den regionala utvecklingsnämnden har beslutat att bevilja 3,7 miljoner kronor till projektet Arbetsmarknadskunskap 2.0 som Handelskammaren ska driva åren 2021–2024. Syftet med projektet är att öka möjligheterna för en hållbar kompetensförsörjning genom att skapa en större förståelse för unga, nu och i framtiden. Genom att höja kunskapen om var jobben finns, samt vilka vägar som leder till just dessa jobb, kan matchningen på arbetsmarknaden förbättras. Genom att inspirera och motivera till studier gentemot olika yrken, samt ge ungdomar verktyg för att kunna göra medvetna och välgrundade val, underlättas den framtida rekryteringen av rätt kompetens hos regionens arbetsgivare på lång sikt.

 

Medel till livsmedelsprojekt

Den regionala utvecklingsnämnden beviljade på tisdagen medel till ett projekt som Nifa, branschföreningen för värmländska matföretag, ska driva. Projektet heter "Hållbar handlingsplan för genomförandet av Värmlands livsmedelsstrategi" och det ska prova nya metoder och modeller som ökar konkurrenskraften och tillväxten i små och medelstora företag utifrån ett ökande marknadsintresse för närproducerad mat och dryck. Projektet ska arbeta för att göra konsumenterna medvetna om vilka goda effekter och synergier konsumtion av närproducerad mat har för hälsan, miljön, arbetstillfällen och tillväxt. Detta ska ske genom att låta företagen arbeta med ökad omvärldskunskap, ökad affärsutveckling och att företagen ska bearbeta en bredare marknad och segment. Man kommer också jobba med digitala verktyg för att öka företagens synlighet. 

 

Region Värmland lyfter sträckan Stockholm–Oslo i EU 

Det transeuropeiska transportnätet är ett mycket stort projekt för att maximera logistiken inom infrastruktur och transport i EU. Att en sträcka ingår i detta nät innebär att EU kan delfinansiera satsningar där. Nu ska förordningen för detta transportnät revideras och ett förslag är ute på samråd. På sitt sammanträde på tisdagen beslutade regionala utvecklingsnämnden att godkänna ett svar på samrådet. I det lyfter regionen stråket Stockholm–Oslo ur olika perspektiv, inte minst att det bör ingå i detta transportnät, men också att en utbyggnad av järnvägsförbindelsen där skulle bidra till målet att minska utsläppen från transporter med 90 procent till år 2050. 

 

Region Värmland delfinansierar bro i Björneborg

Bron över järnvägen i Björneborg bedöms ha dålig bärighet och har stängts för biltrafik. Det innebär att de som bor norr om järnvägen i Björneborg hänvisas till en grusväg som enda väg till eller från bostadsområdet. Eftersom det handlar om en större kostnad att få bron i användbart skick kommer regionen, Kristinehamns kommun och Trafikverket att dela på den. Den regionala utvecklingsnämnden beslutade på tisdagen att godkänna ett avtal som innebär att Region Värmland står för 25 procent av kostnaden upp till sex miljoner kronor. Pengar tas av medlen för länstransportplanen.