Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen beslutade i samband med tisdagens sammanträde att föreslå regionfullmäktige att godkänna regionplan 2022, flerårsplan 2022–2024 och budget 2022.

Regionplan 2022, flerårsplan 2022–2022 och budget 2022

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna regionplan 2022, flerårsplan 2022–2024 och budget 2022. Enligt förslaget kommer 2022 års budget att omfatta drygt 10,2 miljarder kronor.
Inför sammanträdet yrkade Värmlandssamverkan (M, C, SIV, L, KD, MP) på ett tillfälligt avsteg från regionens mål om ett överskott på 2 procent. Detta genom att 2022 års nettokostnadsram föreslås utgöra 99,5 procent av skatter och generella bidrag.

– Liksom i fjol är mycket osäkert vad gäller framtida skatteintäkter, intäkter och exempelvis den vård som kommer att behöva hämtas in efter coronapandemin. Det tillfälliga avsteget innebär att ytterligare 150 miljoner kronor kan användas för att vi ska kunna stärkta ur pandemin. Det är både en fråga om att ställa åter och ställa om, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande.

Miljöplan för 2021–2024 godkändes

Ett förslag till miljöplan för perioden 2021–2024 har tagits fram. Den ersätter Miljöstrategi 2017–2020 och omfattar primärt Region Värmlands interna miljöarbete med fokus på att minska organisationens miljöpåverkan. Genom att även ställa krav på de aktörer regionen ger bidrag, medel och stöd till kan man aktivt stötta en ekologiskt hållbar utveckling i hela länet. Målen är därför relevanta för samtliga verksamheter inom regionen och berör såväl medarbetare som chefer, förtroendevalda och elever.

Tre övergripande mål sätter ramarna för miljöarbetet

  • Vi minimerar vårt klimatavtryck.
  • Vi använder våra resurser klokt.
  • Vi bidrar till hälsosamma miljöer.

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna planen.