Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt möte på tisdagen beslutade kultur- och bildningsnämndens sammanträde bland annat om en riktad satsning för att få fler att nå arbetsmarknaden.

Riktad satsning för att fler människor ska nå arbetsmarknaden

Nämnden har tidigare beslutat att avsätta medel för satsningar som är kopplade till regionplan 2021. Vid dagens sammanträde togs beslut om att stärka folkhögskolorna i syfte att fler människor ska nå arbetsmarknaden framför allt inom yrkesutbildningar. Satsningen på 2 miljoner kronor är en förstärkning av den befintlig verksamheten. Framför allt nämns följande:

  • Filialverksamhet till personer som saknar grundskole-/gymnasiekompetens. Detta är en viktig del av integrationsuppdraget.
  • Studiemiljön; skolornas internat och lärsalar är i behov av upprustning, digitaliseringen nämns särskilt.
  • Kompetensförsörjning. För att säkerställa lärarkompetensen krävs marknadsanpassade löner (vid rekrytering) och kontinuerlig fortbildning (ökad digitalisering).


2,5 miljoner kronor avsätts för uppbyggnad av intensifierad samverkan inom folkhälsoarbetet

Nämnden har tidigare beslutat att avsätta medel för satsningar som är kopplade till regionplan 2021. Vid dagens sammanträde togs beslut om ett intensifierat folkhälsoarbete med fokus på att minska skillnaderna gällande bostadsort och socioekonomi. 2,5 miljoner kronor avsätts för ökad samverkan med idéburna organisationer och processledning av det gemensamma arbetet med kommunerna. Tanken är bland annat att bygga upp en digital folkhälsoplattform.

 

Avtal om samarbete mellan Region Värmland och Årjängs kommun kring lärcenter

På tisdagen beslutade kultur- och bildningsnämnden – som också är folkhögskolornas styrelse – att godkänna ett avtal mellan Region Värmland och Årjängs kommun om samarbete kring lärcenter. Samarbetet ska ske mellan Kyrkeruds folkhögskola och kommunen. Målgruppen för utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, som saknar grundskole- och gymnasiebehörighet samt personer med funktionsvariationer. Avtalet tydliggör målsättning och syfte och klargör förutsättningar som exempelvis utbildningens innehåll, organisation, ledning och styrning, ekonomi och uppföljning. Samarbetet medför inga extrakostnader utan sker inom ramen för ordinarie uppdrag.

 

Kultur- och bildningsnämnden engagerar sig ett interkulturellt nätverk

Region Värmland är sedan 1992 engagerad i det internationella nätverket Assembly of European Regions (AER) som samlar cirka 150 medlemmar från 35 europeiska länder. Medlemskapets främsta syfte är kunskaps- och erfarenhetsutbyte i frågor som förenar medlemsregionerna. I regionplanen 2021 poängteras att ett aktivt medlemskap i AER är viktigt för att stärka regionens demokratiska arbete. Under 2021–2022 kommer kultur- och bildningsnämnden att bidra med kompetensstöd i en arbetsgrupp inom nätverket som jobbar med interkulturella frågor – Intercultural Regions Network (IRN).

 

Beslut av kulturchef enligt delegering

Kunskapsteatern får 100 000 kronor för Valet är ditt!
Riksteatern Värmland får 100 000 kronor för KulturCrew.
Föreningen SVÄNG får 65 000 kronor för Musikalverkstan.
Projekt Berättardagar får 50 000 kronor för konstnärlig utveckling för ungdom.


Kontakt
Elisabeth Kihlström (KD)  
Ordförande kultur- och bildningsnämnden Region Värmland   
elisabeth.kihlstrom@regionvarmland.se   
+46 70-550 56 65