Nu kraftsamlar vi för västra Värmland

Nu öppnar Arvika utvecklingskontor  för att bidra till omställning i västra Värmland. Kontoret är resultatet av ett samarbete mellan Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Visit Värmland och kommunerna Eda, Torsby, Arvika och Årjäng.  

– Det är väldigt goda nyheter att utvecklingskontoret öppnar i Arvika. Det behövs riktade stöd till de branscher som är särskilt hårt drabbade, säger Stina Höök (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Region Värmland. 

Utvecklingskontoret beviljades projektmedel på sammanlagt sju miljoner kronor vid den regionala utvecklingsnämndens sammanträde under tisdagen. De fyra kommunerna bidrar tillsammans med 2,2 miljoner kronor. Europeiska regionala utvecklingsfonden skjuter till 4,8 miljoner kronor, vilket dock är ett beslut som slutgiltigt ska fattas av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige.

Syftet är att stärka utvecklingen i västra Värmland genom att bidra till långsiktig, hållbar utveckling och snabbare återhämtning efter pandemin. Utvecklingskontoret kommer erbjuda insatser för individuell omställning, omställning i näringslivet och platsutveckling. 

De fyra gränskommunerna Eda, Torsby, Arvika och Årjäng gick samman med Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland med anledning av pandemins påverkan på det lokala näringslivet. Den stängda gränsen har medfört stora konsekvenser för människor och den lokala ekonomin. År 2019 bidrog till exempel gränshandeln i Värmland med 1,6 miljarder bara i skatteintäkter, intäkter som i princip helt har uteblivit sedan gränsen mot Norge stängdes i mars 2020.  

– Behovet av en sådan här insats är väldigt stort. Branscher som drabbats särskilt hårt, till exempel handeln och besöksnäringen, bidrar med instegsjobb för unga och nyanlända som nu har fallit bort. Inom både handeln och besöksnäringen är även de flesta av de anställda kvinnor. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv så är detta en väldigt viktig satsning, säger Stina Höök. 

Arbetet har varit en process där ett stort antal olika aktörer involverats, exempelvis kluster, Almi och Tillväxtverket. Region Värmland har bidragit med processledning genom projektet Dialog Sverige-Norge. 

Övriga beslutsärende i korthet:

Medel för att stärka besöksnäringens konkurrenskraft

Regionala utvecklingsnämnden beviljade på tisdagen 4,5 miljoner kronor till projektet Innovationsarenor Besöksnäring som ska drivas av Visit Värmland under åren 2021–2023. Projektets mål är att företag inom besöksnäringen ska öka sin innovationskraft och omställningsförmåga när det kommer till digitala och gröna omställningar. Projektet kommer att rikta ett extra fokus på små och medelstora företag som har ett ökat behov av att ställa om i och med pandemin och som historiskt haft en stor andel utländska gäster. Projektet kommer även att jobba med nya och befintliga företag och entreprenörer som vill utveckla hela eller delar av sin verksamhet till besöksnäring, då ett utökat utbud är viktigt för besöksnäringens attraktionskraft i stort.

 

Medel till projekt om exportrådgivning

På tisdagen beviljade den regionala utvecklingsnämnden 1,7 miljoner kronor till projektet Exportprogram Värmland. Det är Region Värmland som driva projektet under åren 2021–2023. Projektet har tre delmål:

  • Skapa en långsiktig och bestående modell för Regional Exportsamverkan. Genom en exporthandlingsplan definiera tydliga mål, roller och ansvar bland aktörerna för att nå de övergripande målen. Vidareutveckla ett sömlöst främjarsystem med Almi som koordinator för att öka flödet av företagen in i systemet.
  • Bygga regional kapacitet kring exportfrämjande hos Almi genom att se till att de har resurser att jobba med internationalisering. Tillgängliggöra resurser som möjliggör samarbeten med nationella aktörer och för att genomföra satsningar för utpekade branscher i Värmland.
  • Lära genom att erbjuda företag individanpassat stöd genom Export program Värmland.

 

Medel till stålprojekt

Regionala utvecklingsnämnden beslutade på tisdagen att bevilja 383 009 kronor till projektet Sustainable Steel Region. Projektet ska drivas av den ideella föreningen Sustainable Steel Region under åren 2021–2023. Projektets ambition är i första skedet att etablera en innovationsplattform som ska ta initiativ till forsknings- och innovationsprojekt som utvecklar lösningar på de praktiska utmaningarna stålindustrin möter när man till exempel övergår från fossila bränslen till elektrifiering.

 

Medel till förstudie om biogas

Regionala utvecklingsnämnden beslutade på tisdagen att bevilja 400 000 kronor till Lantbrukarnas Ekonomi AB för förstudien Biogas Säffle. Förstudien ska undersöka och utveckla förutsättningar för att producera biogas från gödsel, matavfall och restprodukter från industri, storkök och andra verksamheter i Värmland. Förstudien ska också undersöka biogasproduktionens positiva effekter på näringslivet och klimatet.

 

Stöd till temaveckor om närproducerad mat

På tisdagen beviljade den regionala utvecklingsnämnden 651 800 kronor i projektstöd till Nifa som är branschföreningen för värmländska matföretag. Stödet ska användas för att genomföra temaveckor om närproducerad mat i Värmland under åren 2021–2023. Syftet är att öka efterfrågan på närproducerad mat genom att öka kunskapen om den hos konsumenterna. Samtidigt ska projektet stärka konkurrenskraften hos värmländska små- och medelstora företag.

 

Utredning om samordning av lärcentrum om kommunerna vill

I en motion yrkade socialdemokraterna Åsa Johansson och Peter Söderström att Region Värmland hur ett länssamarbete kring lärcentrum skulle kunna utformas för Värmland. I motionen lyfter de Region Jämtland/Härjedalen som ett intressant exempel på ett länssamarbete kring lärcentrum. Den regionala utvecklingsnämnden svarade att det blir en sådan utredning under förutsättning att kommunerna först beslutar att de vill ha regional samordning.