Revisionsrapporter

2020

03-20 Sjukfrånvaro - uppföljning
Missiv

02-20 Patientmedverkan och patientsynpunkter – uppföljning
Missiv

01-20 Ärendehantering - förstudie
Missiv

2019

33-19 Granskning finansiella delarna av årsredovisning 2019

32-19 Granskning av årsredovisning 2019
Missiv

31-19 Grundläggande granskning Regionala utvecklingsnämnden
Missiv

30-19 Grundläggande granskning Patientnämnden
Missiv

29-19 Grundläggande granskning Kultur- och bildningsnämnden
Missiv

28-19 Grundläggande granskning Kollektivtrafiknämnden
Missiv

27-19 Grundläggande granskning Hälso- och sjukvårdsnämnden
Missiv

26-19 Grundläggande granskning Regionstyrelsen

25-19 Grundläggande granskning Hjälpmedelsnämnden
Missiv

24-19 Grundläggande granskning Kost- och servicenämnden
Missiv

23-19 Följsamhet till nationella riktlinjer rörelseorganens sjukdomar
Missiv

22-19 Revisionsrapport - Intern kontroll över finansverksamhet
Missiv

21-19 Granskning av fysioterapeuter
Missiv

20-19 Granskning av Regionservice
Missiv

19-19 Granskning av följsamhet till nationella riktlinjer MS och Parkinson
Missiv

18-19 Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre
Missiv

17-19 Granskning av regional utveckling
Missiv

16-19 Granskning av kollektivtrafiken
Missiv

15-19 Korruption och otillbörlig påverkan - uppföljning
Missiv

14-19 Regionens arbete med arbetsmiljö - uppföljning
Missiv

13-19 Granskning av regionens folkhögskolor
Missiv
Regionstyrelsens svar  
Kultur- och Bildningsnämndens svar

12-19 Granskning av informationssäkerhet
Missiv
Regionstyrelsens svar  

11-19 Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2019
          Granskning av Delårsrapport 2019
Missiv

10-19 Vattenförsörjning till sjukhusen
Missiv

9-19 Granskning av följsamhet till nationella riktlinjer stroke samt hjärtsjukvård
Missiv
Regionstyrelsens svar  

8-19 Granskning av personal- och kompetensförsörjning
Missiv
Regionstyrelsens svar  

7-19 Vårdhygien och lokalvård - uppföljning
Missiv

6-19 Bisysslor - uppföljning
Missiv

5-19 Granskning av förlossningsvården
Missiv
Regionstyrelsens svar  

4-19 Granskning av medicintekniska produkter
Missiv
Regionstyrelsens svar  

3-19 Granskning av ögonsjukvården
Missiv
Regionstyrelsens svar  

2-19 Hälsofrämjande förhållningssätt - uppföljning
Missiv

1-19 Patienthotellet – förstudie 
Missiv

2018

27-18 Grundläggande granskning Landstingsstyrelsen

26-18 Grundläggande granskning Patientnämnden
Missiv

25-18 Grundläggande granskning Kost- och servicenämnden
Missiv

24-18 Grundläggande granskning Hjälpmedelsnämnden
Missiv

23-18 Granskning av de finansiella rapporterna i årsredovisning 2018

22-18 Granskning av årsredovisning 2018
Missiv

21-18 Kontroll av legitimationer
Missiv

20-18 Granskning av Vårdkedjor och läkemedel för äldre
Missiv
Landstingsstyrelsens svar  

19-18 Granskning av journalföring 
Missiv 
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar

18-18 Hälso- och sjukvård till asylsökande 
Missiv

17-18 Landstingshälsan – förstudie 
Missiv

16-18 Brand- och skalskydd – uppföljning 
Missiv

15-18 Informationssäkerhet – patientinformation - uppföljning 
Missiv

14-18 Granskning av Folktandvården 
Missiv
Landstingsstyrelsens svar  

13-18 Landstingets miljöarbete - uppföljning 
Missiv

12-18 Granskning av delårsrapport 2, 2018 
Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2, 2018
Missiv - revisorernas bedömning delårsrapport 2, 2018

11-18 Granskning av upphandlingsprocess
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

10-18 Granskning av bemötande
Missiv
Landstingsstyrelsens svar 

9-18 Granskning av följsamhet till nationella riktlinjer för Astma och KOL 
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

8-18 Granskning av Psykiatrin 
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

7-18 Granskning av löner och arvoden 
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

6-18 Hjälpmedelsverksamheten – uppföljning 
Missiv

5-18 Patientsäkerhetscentrum – förstudie 
Missiv

4-18 Kunskapscentrum - förstudie
Missiv

3-18 Projekthantering - uppföljning
Missiv

2-18 Granskning av operationsverksamheten
Missiv

1-18 Granskning av Rättspsykiatrin
Missiv

 

2017

26-17 Grundläggande granskning av Landstingsstyrelsen 

25-17 Grundläggande granskning av Patientnämnden 
Missiv

24-17 Grundläggande granskning av Kost- och Servicenämnden 
Missiv

23-17 Grundläggande granskning av Hjälpmedelsnämnden
Missiv

22-17 Granskning av de finansiella rapporterna i årsredovisning 2017

21-17 Granskning av Årsredovisning 2017
Missiv

20-17 Nationella riktlinjer diabetes
Missiv

19-17 Granskning av missbruksvård
Missiv

18-17 Granskning av läkemedelsförskrivning
Missiv

17-17 Forskningsfonder
Missiv

16-17 1177 e-hälsa - förstudie
Missiv

15-17 Implementering av politiska viljeinriktningar inom Uppsala-Örebroregionen
Missiv

14-17 Primärvård
Missiv

13-17 Finansförvaltningen – förstudie
Missiv

12-17 Granskning av delårsrapport 2, 2017
Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2, 2017
Missiv - revisorernas bedömning delårsrapport 2, 2017

11-17 Granskning av ärenden i patientnämnden
Missiv 
Landstingsstyrelsens svar

10-17 Granskning av landstingets arbete med att minska vårdskador
Missiv 
Landstingsstyrelsens svar

9-17 Krisberedskap - förstudie
Missiv

8-17 Hot och våld mot förtroendevalda och medarbetare - förstudie
Missiv

7-17 Granskning av tillgänglighet
Missiv 
Landstingsstyrelsens svar

6-17 Granskning av cancervården
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

5-17 Granskning av akutsjukvård
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

4-17 Landstingets ärende- och beslutsprocess - uppföljning
Missiv

3-17 Avvikelsehantering och kunskapsåterföring - uppföljning
Missiv

2-17 Utomlänsintäkter - förstudie
Missiv

1-17 Patientsäkerhet - uppföljning
Missiv

 

2016

24-16 Granskning av Kost- och servicenämndens verksamhet 2016
Missiv

23-16 Granskning av Hjälpmedelsnämndens verksamhet 2016
Missiv

22-16 Granskning av de finansiella rapporterna i årsredovisning 2016

21-16 Granskning av årsredovisning 2016 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll
Missiv (gemensamt för rapport 21 och 22)

20-16 Barnhälsovård förstudie
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

19-16 Granskning av hjälpmedelshantering
Missiv Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens svar
Missiv Hjälpmedelsnämnden
Hjälpmedelsnämndens svar

18-16 Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa, gemensam granskning med länets kommuner
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

17-16 Landstingets konsthantering
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

16-16 Jämlik vård - förstudie
Missiv

15-16 Omhändertagande och vård vid depression och ångest samt suicidprevention
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

14-16 Granskning av arbetsmiljö
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

13-16 Granskning av byggnationen av det ny operationshuset
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

12-16 Generella IT-kontroller - uppföljning av granskning genomförd 2012
Missiv

11-16 Granskning av delårsrapport 2. 2016
Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2, 2016
Missiv revisorernas bedömning av delårsrapport 2, 2016

10-16 Bisysslor - förstudie
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

9-16 Folktandvårdens intäkter - uppföljning
Missiv

8-16 Granskning av landstingets nya styrmodell - styrning, uppföljning och intern kontroll
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

7-16 Granskning av upphandling av konsulter
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

6-16 Patientavgifter-uppföljning
Missiv

5-16 Granskning barn- och ungdomspsykiatri
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

4-16 Granskning av fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

3-16 Granskning av vårdhygien och lokalvård
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

2-16 Rätt intäkter - uppföljning
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

1-16 Mutor och otillbörlig påverkan - uppföljning
Missiv 
Landstingsstyrelsens svar

2015

21-15 Granskning av Kost- och servicenämndens verksamhet under 2015
Missiv

20-15 Granskning av Hjälpmedelsnämndens verksamhet under 2015
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

19-15 Granskning av de finansiella rapporterna i årsredovisning 2015

18-15 Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll
Missiv (gemensamt för rapport 18 och 19)
Landstingsstyrelsens svar

17-15 Granskning av IT-säkerhet - förstudie
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

16-15 Följsamhet till nationella riktlinjer stroke
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

15-15 Granskning av budgetprocessen inom Landstinget i Värmland
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

14-15 Palliativ vård inom Landstinget i Värmland och värmländska kommuner
Bilaga landstinget
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

13-15 Miljöarbetet inom Landstinget i Värmland
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

12-15 Granskning av hälsofrämjande förhållningssätt
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

11-15 Granskning av uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

10-15 Följsamhet till nationella riktlinjer hjärtsjukvård
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

9-15 Granskning av brand- och skalskydd
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

8-15 Landstingets kompetensförsörjning
Missiv

7-15 Sjukfrånvaro-förstudie
Missiv

6-15 Granskning av Medicinsk teknik
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

5-15 Privata vårdgivare, förstudie
Missiv

4-15 Granskning av delårsrapport 2, 2015
Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2
Missiv Revisorernas bedömning av delårsrapport 2, 2015

3-15 Barnperspektiv, förstudie
Missiv

2-15 Patientmedverkan i vården, förstudie
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

1-15 Patienternas synpunkter som underlag för att utveckla hälso- och sjukvården
Missiv
Landstingsstyrelsens svar

 

2014

16-14 Kost- och servicenämnden 2014
Missiv

15-14 Hjälpmedelsnämnden 2014
Missiv

14-14 Granskning av årsredovisning samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll
Missiv

13-14 Bokslutsgranskning 2014 revisionsrapport

12-14 Granskning av upphandlingsprocessen
Missiv

11-14 Remisshantering Landstinget i Värmland
Missiv

10-14 Vårdkedjor och läkemedel för äldre
Missiv

9-14 Granskning av delårsrapport - måluppfyllelse
Granskning av delårsrapport - finansiella delar
Missiv - revisorernas bedömning delårsrapport

8-14 Granskning av informationssäkerhet - patientinformation
Missiv

7-14 Granskning av patientsäkerhetsarbetet
Missiv

6-14 Specialitetsråden inom Uppsala-Örebroregionen - förstudie
-Missiv

5-14 Rättspsykiatri Uppsala-Örebro sjukvårdsregion - förstudie
-Missiv

4-14 Granskning av Kost- och servicenämnden
-Missiv

3-14 Granskning av Hjälpmedelsnämndens verksamhet
- Missiv

2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland - förstudie
- Missiv

1-14 Uppföljning av tidigare granskning av IT-stöd
-Missiv

 

2013

13-13 Kost- och servicenämnden 2013
- Missiv

12-13 Hjälpmedelsnämnden 2013
- Missiv

11-13 Granskning av årsredovisning samt landstingsstyrelsens styrning uppföljning och interna kontroll
-Missiv

10-13 Bokslutsgranskning 2013 revisionsrapport

9-13 Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblem
-Missiv
Samgranskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblem, revisionsrapporter per kommun:
Revisionsrapport Arvika kommun
Revisionsrapport Eda kommun
Revisionsrapport Filipstads kommun
Revisionsrapport Forshaga kommun
Revisionsrapport Grums kommun
Revisionsrapport Hammarö kommun
Revisionsrapport Karlstad kommun
Revisionsrapport Kils kommun
Revisionsrapport Kristinehamns kommun
Revisionsrapport Munkfors kommun
Revisionsrapport Sunne kommun
Revisionsrapport Säffle kommun
Revisionsrapport Torsby kommun
Revisionsrapport Årjängs kommun

8-13 Granskning av patientavgifter
- Missiv
7-13 Granskning av kompetensförsörjning och tillgänglighet inom psykiatrin
- Missiv
6-13 Granskning av akutsjukvården
- Missiv
5-13 Avvikelsehantering - kunskapsåterföring
- Missiv
4-13 Delårsrapport 2,  2013 - revisorernas bedömning
3-13 Regionala forskningsrådet kontroll och uppföljning
 - Missiv
2-13 Landstingets ansvar för verksamhet inom Region Värmland
 - Missiv
1-13 Granskning av projekthantering inom fastighetsområdet i Landstinget i Värmland
Bilaga fallstudier
 - Missiv

2012

11-12 Granskning av årsredovisning samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll
Granskning av årsredovisning samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll MISSIV
10-12 Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 KPMG
9-12 Kost- och servicenämnden 2012
8-12 Hjälpmedelsnänmden 2012
7-12 Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa
Bilaga 1.pdf
Bilaga 2 .pdf
Bilaga 3.pdf
Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa MISSIV
6-12 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter
Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter MISSIV
5-12 Landstingets ärende- och beslutsprocess
Landstingets ärende- och beslutsprocess MISSIV
4-12 Generella IT-kontroller för ekonomisystemet
Generella IT-kontroller för ekonomisystemet MISSIV
3-12 Delårsrapport 2012
2-12 Hälsoval Värmland - styrning, uppföljning och kontroll
Hälsoval Värmland, Missiv
1-12 Mutor och otillbörlig påverkan
Mutor och otillbörlig påverkan, Missiv

2011

13-11 Intern kontroll privata vårdgivare
12-11 Rapport över delar av bokslutsgranskningen
11-11 Hjälpmedelsnämndens granskning
10-11 Samverkan i vårdkedjan för äldre nr
9-11 Rätt intäkter
8-11 Läkemedel och äldre, komplettering
7-11 Landstingsfullmäktiges beslut 2011
6-11 Patientsäkerhet – en uppföljning
5-11 Granskning av efterlevnaden av patientdatalagen
4-11 Förändringsarbete vid akutmottagningen på Centralsjukhuset förstudie
3-11 Styrning, uppföljning och intern kontroll avseende IT-stöd
2-11 Delårsrapport 2011
1-11 Budgetprocess Torsby och Arvika

2010

15-10 Hantering av leverantörsfakturor - intern kontroll
14-10 Granskning av delar av årsredovisningen 2010
13-10 Samverkansnämnden Uppsala-Örebroregionen
12-10 Tillgänglighet i vården
11-10 Landstingsfullmäktiges beslut 2010
10-10 Granskning av hjälpmedelsnämndens verksamhet 2010
9-10 Pensionsfondens förvaltning - intern kontroll
8-10 Införande av nytt journalsystem i Folktandvården
7-10 Granskning avseende löneprocessen
6-10 Erfarenhet och kunskap från avvikelsehanteringen
5-10 Styrning, uppföljning och intern kontroll
4-10 Tillämpning av avtalet om vård för värmländska patienter vid Karlskoga lasarett
3-10 Revisorernas bedömning av delårsrapport per 10-08-31
2-10 Läkemedelsförsörjning - omreglerad apoteksmarknad
1-10 Äldres läkemedelsanvändning och avvikelserapportering vid kommunens äldreboenden

2009

11-09 Rapport AB Transitio
10-09 Landstingsfullmäktiges beslut under 2009
9-09 Granskning av Hjälpmedelsnämnden verksamhet 2009
8-09 Granskning av delar av bokslutet 2009, KPMG
7-09 Landstingsfullmäktiges beslut avseende prioriteringar inom hälso- och sjukvården
6-09 Vårdpraxis och evidens - egenkontroll
5-09 Landstingsstyrelsen beslut med anledning av presenterade prognoser
4-09 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009
3-09 Granskning av landstingets kommunikation med medborgarna
2-09 Allmänmedicin - mål, uppdrag och resurser
1-09 Samverkan mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och kommunerna
Förstudie 3-09 Personalstabens hantering vid avstängning och uppsägning
Förstudie 2-09 Landstingets avvikelsehanteringssystem
Förstudie 1-09 Kvalitetssäkring av upphandling 

2008

14-08 Landstingsfullmäktiges beslut under 2008
13-08 Kvalitetsaspekten vid proritering och resursfördelning
12-08 Granskning av delar av bokslutet 2008, KPMG
11-08 Granskning av bokslut och årsredovisning 2008
10-08 Granskning av hjälpmedelsnämndens verksamhet under 2008
9-08 Medicinteknisk säkerhet
8-08 Landstingsstyrelsens beslut med anledning av presenterade prognoser under 2008
7-08 Medverkan i nationella kvalitetsregister och implementering av SBU-raporter
6-08 Delårsrapport - revisorernas bedömning
5-08 Kvalitetsarbete och kunskapsåterföring
4-08 Donationsstiftelser
3-08 Avgifter i hälso och sjukvården
2-08 Utbildnings- och utvecklingsfonder 2007
1-08 Köpt vård - intern kontrollÖG
7-08 Kostnadsutjämningsbidrag - LiV nettogivare i systemet Missiv ÖG
7-08 ÖG
6-08 Bisysslor i landstinget - en lägesbildÖG
5-08 Barnkonventionen - landstingets hanteringÖG
4-08 Landstingets uppföljningsstrategiÖG
3-08 Sjukhusets i Torsby ställning i hälso- och sjukvårdsorganisationenÖG
2- 08 Landstingets miljöarbete - en lägesbildÖG
1-08 Personalutskottets och landstingsstyrelsens behandling av konflikten på arbetsmarknaden våren 2008 

2007

11-07 Fördjupad granskning bokslut 2007
10-07 Granskning av bokslut och årsredovisning 2007
9-07 Granskning av Hjälpmedelsnämndens verksamhet under 2007
8-07 Kompetensförsörjning och rekrytering
7-07 Landstingsfullmäktiges beslut under 2007
6-07 Landstingsstyrelsens hantering av mål och måluppfyllelsen i landstingets verksamheter
5-07 Tillgänglighet i vården - vårdgarantin
4-07 Arbetet med att minska sjukskrivningarna
3-07 Donationsstiftelser 2006
2-07 Delårsrapport - revisorernas bedömning
1-07 Landstingsstyrelsens utskott - mandat och arbetsformerÖG
1-07 Måltal Carema 

2006

13-06 Granskning av bokslut 2006 - redovisning och analys
12-06 Fördjupad granskning bokslut 2006
11-06 Granskning av Hjälpmedelsnämnden
10-06 Familjecentraler i fyra kommuner
9-06 Landstingsfullmäktiges beslut under 2006
8-06 Budgetfördelning inför år 2007
7-06 Patientavgifter-intern kontroll
6-06 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2006
5-06 Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland
4-06 Samverkansnämndens ärenden - förankring av beslut i Landstinget i Värmland
3-06 Granskning av samverkansnämnden för Uppsala- Örebroregionen
2-06 Högspecialiserad vård - styrning, ledning och intern kontroll
1-06 Väntetider i vården - uppföljning av granskningsrapport 5-02 ÖG
6-06 Ekonomiska oegentligheterÖG
5-06 Hörselscreening av nyfödda ÖG
4-06 Avtalet med Carema - ersättning för hemtagen vård från Karlskoga lasarett ÖG
3-06 Landstingets folkrörelsestipendium ÖG
2-06 Kassabrist patientavgifter ÖG
1-06 Intern kontroll av Landstinget i Värmlands konstsamling 

2005

13-05 Granskning av hjälpmedelsnämnden
12-05 Genomgång av 2005 års resultaträkning, balansräkning m m
11-05 Landstingsfullmäktiges beslut under 2005
10-05 Kvalitetssäkring av upphandling
9-05 Uppföljning av verksamhetsresultat
8-05 Hantering av remisser och journaler
7-05 Implementering av SBU-rapporter - uppföljning
6-05 Säkerhet i löneutbetalningar
5-05 Granskning av förtroendenämnden, uppföljning av rapport
4-05 Läkemedelsfakturor - intern kontroll
3-05 Samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade
2-05 Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen - en inledande belysning
1-05 Investeringsplanering - underlag och beslut ÖG
3-05 Kostnader för genomlysning av psykiatrin ÖG
2-05 Lönetillägg ÖG
1-05 Hantering av guld och andra ädla metaller inom tandvården 

2004

9-04 Bokslutsgranskning 2004
8-04 Landstingsfullmäktiges beslut 2004
7-05 Interaktion mellan olika datasystem - riskbedömning (sekretessbelagd)
6-04 Landstingsstyrelsens styrning och ledning
5-04 Kvalitetsutvecklingsarbetet inom länsverksamheten hud
4-04 Läkemedelsrådets anvisningar - implementering och följsamhet
3-04 Landstingsstyrelsens roll i budget och planeringsprocessen
2-04 Landstingets bidragsgivning
1-04 Samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatri, skola och individ- och familjeomsorgenÖG
6-04 Avtal om privat mottagningsverksamhet i landstingets lokalerÖG
5-04 Särskild prövning före inhyrning av läkareÖG
4-04 Motion_om NICO-problematikenÖG
3-04 Landstingets medlemskap i Region VärmlandÖG
2-04 Utvecklingen inom MariebergsområdetÖG
1-04 Driftsstopp i PACS-systemetGranskningar och rapporter 2001-2003