Bidrag

Verksamhetsbidrag - regionalt arbete

Idéburna organisationer som arbetar länsövergripande inom det sociala området kan söka verksamhetsbidrag. Det övergripande syftet med Region Värmlands verksamhetsbidrag är att förstärka och komplettera den offentliga sektorns insatser inom det sociala området. Bidraget ska möjliggöra verksamhet som når ut i hela länet och är främst avsett för organisationernas arbete med olika former av hälsofrämjande, förebyggande och stödjande socialt arbete.

PM verksamhetsbidrag 2020 (pdf)

Ansök om verksamhetsbidrag för år 2020 (docx)

Redovisning verksamhetsbidrag

Här finner du information om hur du redovisar ditt verksamhetsbidrag. Underlaget ska vara Region Värmland tillhanda senast den 1 juni 2019.

Information redovisning 2018 (pdf)

Beviljade verksamhetsbidrag

Projektbidrag - lokalt arbete i länet

Idéburna organisationer som arbetar lokalt i länet kan söka bidrag till projekt med folkhälsotema.
Insatser ska gälla utanför den ordinarie verksamheten och som bedrivs i projektform, avgränsad ifråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Projektbidraget gäller för projekt tänkta att starta år 2020.

PM projektbidrag till idéburen organisation 2020 (pdf)

Ansökningsblankett projektbidrag 2019 (docx, 51 kb)

Ansök om projektbidrag för år 2020 (docx)

Redovisning projektbidrag

Här fyller du i en blankett för att redovisa erhållet projektbidrag. Blanketten ska vara landstinget tillhanda senast 1 juni 2018.

Redovisning genomfört projekt 2018 (pdf)

Beviljade projektbidrag

Psykisk hälsa

Inför år 2018 avsatte Landstinget i Värmland ekonomiska medel för att specifikt stödja utvecklingsarbetet inom idéburen sektor med att finna nya vägar att arbeta främjande och förebyggande med psykisk hälsa

Beviljade projektbidrag för år 2018 (pdf)