Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionfullmäktige 2020-10-20

Justerat: 2020-10-29

Protokollet är anslaget under tiden: 2020-10-29 till och med 2020-11-20. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.