Anslag

Protokollfört sammanträde: Kollektivtrafiknämnden 2019-11-08

Justerat: 2019-11-21

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-11-22 till och med 2019-12-14. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.