Anslag

Protokollfört sammanträde: Kollektivtrafiknämnden 2019-12-05

Justerat: 2019-12-19

Protokollet är anslaget under tiden: 2019-12-19 till och med 2019-01-08. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.