Anslag

Protokollfört sammanträde: Kultur- och bildningsnämnden 2020-06-09 omedelbart justerade paragrafer.

Justerat: 2020-06-09

Justerade paragrafer: §113 Remisutgåva regional biblioteksplan 2021-2024.

Protokollsutdraget är anslaget under tiden: 2020-06-10 till och med 2020-07-01. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.