Anslag

Protokollfört sammanträde: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-09 omedelbart justerade paragrafer 2020-06-10

Justerat: 2020-06-09

Justerade paragrafer: 

§ 128 Ombyggnad vårdcentralen i Filipstad
§ 129 Förhyrning av lokaler för BVC och BMM Våxnäs
§ 130 Familjecentral Säffle och samlokalisering tandvården Säffle
§ 131 Förändrad modell för vårdgivardirektivet
§ 132 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 för Samordningsförbundet Klarälvdalen

Protokollsutdraget är anslaget under tiden: 2020-06-10 till och med 2020-07-01. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.