Anslag

Protokollfört sammanträde: Regionfullmäktige 2020-06-03

Justerat: 2020-06-11

Protokollet är anslaget under tiden: 2020-06-11 till och med 2020-07-03. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.