Anslag

Protokollfört sammanträde: Kollektivtrafiknämnden, 2020-06-17, omedelbart justerad paragraf

Justerat: 2020-06-18

Justerad paragraf: 

§ 90 Upphandling färdtjänst Karlstads kommun 2021

Protokollsutdraget är anslaget under tiden: 2020-06-18 till och med 2020-07-10. Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen.

Original finns hos Region Värmlands diarium.

Protokollet finns tillgängligt här.