Regionens interna miljöarbete

Region Värmland arbetar aktivt för att medverka till en bra livsmiljö och en hållbar utveckling.

Träd

 

Region Värmlands miljöpolicy

Region Värmland har ett särskilt ansvar för befolkningens hälsa och att medverka till en bra livsmiljö, så att en långsiktig och hållbar utveckling främjas. Detta gör vi bland annat genom att kontinuerligt förbättra och effektivisera det interna miljöarbetet. Syftet är att minska resursförbrukningen och förebygga miljöbelastning från vår egen verksamhet. Vi ställer också tydliga miljökrav på våra samarbetspartners. En naturlig utgångspunkt i arbetet utgörs av gällande lagar och förordningar samt krav från våra uppdragsgivare.

Miljöstrategin pekar ut tre insatsområden

Region Värmlands miljöarbete utgår till stor del från den politiskt beslutade miljöstrategin för perioden 2017 till 2020. Strategin pekar ut tre insatsområden:

  • Minskat klimatavtryck
    Landstingets bidrag till växthuseffekten måste minska. Det långsiktiga målet är en fossilfri hälso- och sjukvård. Målet berör samtliga verksamhetsområden inom landstinget. 
  • Hållbar resursanvändning
    Landstinget bör i första hand prioritera produkter och tjänster som i största möjliga utsträckning nyttjar förnybara råvaror och sådana som är utformade för återanvändning eller materialåtervinning. 
  • Hälsosamma miljöer
    Läkemedel och andra kemiska produkter som används bör, så långt det är möjligt, väljas med utgångspunkt från dess påverkan på både hälsa, miljö och arbetsmiljö. Där så är möjligt är alltid försiktighetsprincipen vägledande. Vid material- och produktval bör miljö- eller hälsofarliga egenskaper undvikas. Bullerstörningar som kan bidra till hälsoproblem bör så långt möjligt minimeras.

 

Tillbaka till Utveckling & tillväxt