EU:s stödprogram för energi, klimat och miljö

I EU:s olika stödprogram för åren 2014-2020 är en del av stödet öronmärkt för övergången till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer. Här hittar du en kort sammanfattning av de fem program som främst berör området energi och klimat.

Regionalt strukturfondsprogram

Vad prioriteras?

 • Övergång till koldioxidsnål ekonomi
 • Främja energieffektivitet och användning av förnybar energi
 • Främja forskning och innovation samt tillämpning av koldioxidsnål teknik
 • Att främja hållbara transporter
 • Främja regional rörlighet

Exempel på insatser eller områden:

 • Förstudier, energieffektiviseringsåtgärder
 • Nätverk, kluster och inkubatorer inom energieffektivisering och förnybar energi
 • Stödja framtagning av energiteknik och innovativa IT-lösningar som underlättar energiomställningen
 • Samverkansprojekt mellan privata och offentliga aktörer
 • Utveckla samarbete mellan företag och transportföretag för att hitta regionala lösningar kring fossiloberoende drivmedel
 • Ta fram verktyg, strategier och arbetsmetoder
 • Demonstrationsanläggningar
 • Framtagande av strategier, planer och förstudier
 • Åtgärder för stärkt attraktivitet och tillgänglighet till knutpunkter

Hur mycket pengar?

Budgeten är cirka 300 miljoner kronor för området norra Mellansverige. Finansiering 50 procent av projektbudget. 

Mer information på Tillväxtverkets webbplats

Huvudsaklig målgrupp

Små och medelstora företag, innevånare i Norra Mellansverige

Vem kan söka?

Kommuner, regionförbund, landsting, statliga myndigheter, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar

Interreg Sverige-Norge

Vad prioriteras?

 • Utveckla och förbättra miljövänliga och koldioxidsnåla transporter
 • Nya kollektivtrafiklösningar över gränsen
 • Bevara, skydda och utveckla natur- och kulturarvet

Exempel på insatser eller områden:

 • Kartläggningar och analyser som kan tjäna som underlag för infrastruktursatsningar
 • Insatser som bidrar till bättre samordning över gränsen
 • Stimulera och öka kunskapen om miljövänliga alternativ
 • Användningen av koldioxidsnåla fordon
 • Utveckla hållbart friluftsliv
 • Öka kunskap och tillgänglighet till naturområden och kulturarv

Hur mycket pengar?

Budget cirka 70 miljoner kronor fördelat hälften på hållbara transporter och hälften på natur och kulturarv. Finansiering 50 procent av budget. 

Mer information på Interreg-sverige-norges webbplats

Huvudsaklig målgrupp

Invånare och besökare i programområdet, näringslivet, offentlig sektor och statliga myndigheter.

Vem kan söka?

Offentliga organisationer på lokal, regional och nationell nivå, universitet, högskolor, forskningsinstitut, utbildningsaktörer, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar. Kräver deltagande från Norge och Sverige.

Life

Vad prioriteras?

Delprogrammet för miljö prioriterar:

 • Miljö och resurseffektivitet
 • Natur och biologisk mångfald
 • Miljöpolicy och information

Delprogrammet för klimat prioriterar: 

 • Begränsning av klimatförändringar 
 • Klimatanpassning
 • Klimatstyrning och information

Exempel på insatser eller områden:

Integrerade projekt De ska vara storskaliga och utgå ifrån en regional eller nationell plan eller strategi. Ett mål är att integrera miljö- och klimatpolicys i andra sektorers policys. Därför ska projekten samfinansieras och ha minst en annan finansieringskälla än LIFE-bidraget. Demonstrationsprojekt, även del av investeringar.

Hur mycket pengar?

30 miljarder. Finansiering måste ske även från annat håll. 

Mer information på Naturvårdsverkets webbplats

Huvudsaklig målgrupp

Både offentlig sektor, samhälle och företag.

Vem kan söka?

Både offentligsektor, företag och organisationer. Ansökningsomgång 2014 senast oktober.

Horisont 2020

Vad prioriteras?

 • Spetskompetens
 • Industriellt ledarskap
 • Samhällsutmaningar
 • Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och bioekonomi
 • Säker ren och effektiv energi
 • Smarta gröna och integrerade transporter
 • Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror

Exempel på insatser eller områden:

 • Energieffektivisering
 • Koldioxidsnål energi
 • Smarta städer och samhällen
 • SMEs (inte intressant för oss – upphandlingar som kommissionen gör själva)
 • Andra åtgärder

Hur mycket pengar?

Cirka 680 miljarder kronor. Finansiering upp till 100 procent av projektbudget. 

Mer information på Vinnovas webbplats

Huvudsaklig målgrupp

Både offentlig sektor, samhälle och företag.

Vem kan söka?

Alla kan söka. Universitet, institut, offentlig sektor, ekonomiska och ideella föreningar, stora företag, små företag, konsulter. Alla kan vara projektägare. Minst tre parter från tre länder, med några få undantag. Medlemsstat eller associerad stat. I praktiken minst fem deltagare för att man ska kunna tappa någon och inte behöva stänga projektet.

Landsbygdsprogrammet

Vad prioriteras?

 • Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi

Exempel på insatser eller områden:

 • Effektivisera vattenanvändningen inom jordbruket
 • Effektivisera energianvändningen
 • Främja användning av och tillgången på förnybar energi
 • Minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • Främja bevarande av kolsänkor och kolinbindning

Hur mycket pengar?

Satsningar utanför ”Bondepaketet” 9,5 miljarder. 3,25 miljarder av dessa kommer att gå till satsningar på bredband.

Mer information på Jordbruksverkets webbplats

Huvudsaklig målgrupp

Företagare, organisationer och innevånare på landsbygden.

Vem kan söka?

Företagare, organisationer och innevånare på landsbygden.