Folkhälsoplan 2021-2029

En ny folkhälsoplan för Värmland tas nu fram och en första utgåva gick ut på remiss i början av februari 2021. Folkhälsoplanen vänder sig till hela den värmländska befolkningen och alla är välkomna att lämna synpunkter.

På den här sidan kan du och/eller din organisation ta del av material som beskriver Folkhälsoplanen och dess kontext, hämta och ta del av underlag som legat till grund för planförslaget, samt svara på remissen med hjälp av ett digitalt formulär längre ned på sidan.

Ladda ner remissutgåvan av Värmlands folkhälsoplan 2021-2029

En gemensam riktning för god och jämlik hälsa i Värmland

Kultur- och bildningsnämnden i Region Värmland beslutade i juni 2019 om framtagande av en ny folkhälsoplan, som ska beslutas i regionfullmäktige. Beslutet lyder: ”en länsövergripande strategi för god och jämlik hälsa som bör tas fram i bred delaktighet och ta sin utgångspunkt i en analys av befolkningsdata, den nationella folkhälsopolitiken och de övergripande globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.” I samband med detta beslutades om ett tilläggsuppdrag från regionfullmäktige att Värmlands folkhälsostrategi vid uppdatering har ett tydligare mål att bli bäst i Sverige på folkhälsa.

Syftet med Värmlands folkhälsoplan 2021–2029 är att folkhälsan i Värmland ska förbättras samt att skillnader i hälsa mellan olika grupper och platser ska minska. Det ska ske genom att utveckla och förstärka organiseringen av folkhälsoarbetet i länet samt en utvecklad systematik kring det folkhälsostrategiska arbetet med fokus på bestämningsfaktorer för hälsa.

Samtidigt finns behov av att bibehålla och vidareutveckla de befintliga arbetssätt och samverkansstrukturer som visat sig framgångsrika. Hit hör Nya Perspektiv, en struktur för samverkan och hälsofrämjande utvecklingsarbete inom barn och utbildning, socialtjänst, vård och omsorg samt hälso- och sjukvård. Samverkan och överenskommelser med civilsamhällets organisationer är också en bärande del i det framtida folkhälsoarbetet.

Folkhälsoplan

Folkhälsoplanen är uppdelad i olika delar som tillsammans har som syfte att ge en förståelse för folkhälsoområdet och vilka utmaningar och möjligheter vi har i Värmland. Planen ska också visa hur vi kan jobba i enlighet med den nationella folkhälsopolitiken för att tillsammans skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa i Värmland.

Del 1 – Hur du kan använda planen

Under rubriken Hur du kan använda folkhälsoplanen beskrivs hur olika aktörer kan använda sig av planen i sitt arbete.

Del 2 – Planens bakgrund, kontext och teori

Folkhälsoplanens första del är den bakgrund som beskriver varför det är viktigt att arbeta systematiskt med folkhälsa i Värmland, hur folkhälsoplanen förhåller sig till andra planer, viktiga teoretiska och värmländska utgångspunkter för folkhälsoarbete och olika aktörers betydelse för folkhälsa och folkhälsoarbete.

Del 3 – Genomgående perspektiv och framgångsfaktorer

Här går att läsa om genomgående perspektiv och framgångsfaktorer som är viktiga för folkhälsoarbetet. Folkhälsoplanen och folkhälsoarbetet syftar till att utjämna skillnader i hälsa mellan olika grupper för en långsiktigt god hälsoutveckling i hela befolkningen.

Del 4 – Planens strategiska ramverk

Denna del av planen beskriver planens riktning framåt. Den beskriver det långsiktiga målet med planen – Bäst i Sverige på Folkhälsa – och 2 strategiska inriktningar med totalt 11 insatsområden som beskriver vad planen ska bidra till för att påbörja arbetet mot vår långsiktiga målsättning.

11 insatsområden

1. Arbeta med förutsättningar som bidrar till att hälsan i befolkningen ökar och skillnader i hälsa i Värmland minskar.

1.1 Det tidiga livets villkor som främjar god och jämlik hälsa.

1.2 Kompetenser, kunskaper och utbildning som främjar god och jämlik hälsa.

1.3 Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö som främjar god och jämlik hälsa.

1.4 Inkomster och försörjningsmöjligheter som främjar god och jämlik hälsa.

1.5 Boende och närmiljö som främjar god och jämlik hälsa.

1.6 Levnadsvanor som främjar god och jämlik hälsa.

1.7 Kontroll, inflytande och delaktighet som främjar god och jämlik hälsa.

1.8 En hälsomfrämjande hälso- och sjukvård som främjar god och jämlik hälsa.

2. Skapa en bättre organisering av folkhälsoarbete i länet.

2.1 Att etablera Värmlands folkhälsoplattform.

2.2 Att folkhälsa och jämlikhet är högst på den politiska agendan i Värmland.

2.3 Att folkhälso- och jämställdhetsperspektivet är centralt i allt verksamhets-, policy-, och tjänsteutvecklingsarbete i Värmland.

Lämna synpunkter på planförslaget

Region Värmland välkomnar svar på remissen senast den 8 maj 2021. Svara gärna via detta formulär.

Svaret ska vara så kortfattat och konkret som möjligt. Ta i svaret upp både det som bör behållas och det som bör förändras. Motivera och ange gärna sidnummer vid specifika kommentarer.

Om du inte kan använda formuläret finns möjlighet att skicka det i wordformat till mona.bjorn@regionvarmland.se. Den som vill vara anonym måste skicka svaret via det digitala formuläret.

Ange diarienummer KBN/200371 i ämnesraden. Ange även eventuell organisation du representerar samt kontaktperson hos er som svarar.

Digitala remissdialoger

Vi planerar för ett antal dialoger för att möjliggöra för många att samtala, dialoga och
diskutera planen inför eventuella remissvar.

Följande tillfällen är planerade:

Kommundirektörsnätverket

Datum: 12 februari

Hållplats idéburen

Datum och tid: 25 februari, klockan 11.30 - 13.00

För allmänheten

Datum och tid: 15 april, klockan 14.00 - 16.00 (Obs! Nytt datum.)

Anmäl dig här

Möteslänk

Kontakta oss

Anna Beata Brunzell
Folkhälsochef
annabeata.brunzell@regionvarmland.se

Jannette Grahn Vera Gajardo
Folkhälsostrateg
jannette.veragajardo@regionvarmland.se

Hanna Weimann
Folkhälsoanalytiker
hanna.weimann@regionvarmland.se

André Szeles
Designer
andre.szeles@regionvarmland.se