Utlysning av medel

(Obs! Ansökningstiden har gått ut.)
Region Värmland arbetar för att Värmland ska vara en livskraftig och attraktiv region, nu och i framtiden. För att lyckas behövs den gemensamma kraften från hela Värmland. Nu utlyser vi medel till projekt som bidrar till hållbar utveckling.

Det regionala utvecklingsarbetet utgår från Agenda 2030 och hållbarhetens tre perspektiv: miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet, där alla tre perspektiven är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.

Flera av våra bärande arbetsmarknader är könssegregerade. För att utvecklas, öka innovationskraften och undvika kompetensbrist måste arbetsgivare och branscher tänka nytt och bredda rekryteringsunderlaget. Dessutom behöver våra landsbygder, städer och länets olika delar samarbeta, komplettera och stärka varandra. Vi behöver också öka den gemensamma kunskapen om och förståelse av hur vi påverkar ekosystemets villkor och i förlängningen hanterar klimat- och energiutmaningen.

För att skapa hållbar utveckling behöver vi med andra ord utnyttja våra samlade resurser smartare och mer effektivt. Nu utlyser vi medel till projekt som bidrar till detta.

Du kan söka medel för att

 • Testa hållbara lösningar i praktiken inom till exempel jämställdhet, land och stad, hållbara resor i regionen, smart specialisering, social innovation, lokala servicelösningar, digitalisering eller hållbar energianvändning.
 • Genomföra analyser, kartläggningar kopplat till vilka normer som hindrar eller främjar en utveckling av Värmland som en hållbar, smart och sammanhållen region normer kopplat exempelvis till kön, land och stad, integration och kompetensförsörjningsfrågor.
 • Skapa nya samverkansformer som kan behövas mellan olika delar av länet för att ta vara på den utvecklingskraft som finns i att låta människor skapa egna attraktiva livsmiljöer.
 • Utveckla nya arbetssätt och metoder för att integrera samtliga hållbarhetsaspekter i utvecklingsarbetet.

Vem kan söka?

Intresse- och branschorganisationer, ideella- och ekonomiska föreningar samt kommuner. Bidrag lämnas inte till enskilda personer eller företag. Inte heller till investeringar.

Utlysningen 

Belopp: 2 000 000 SEK (beloppet fördelas över flera projekt).

Ansökningsperiod: 18 aug–30 sept 2020.
Projektperiod: 15 dec 2020–31 dec 2021.

Ansökan

Ansökningstiden har gått ut.

Informationsmöte/workshop

Den 26 augusti kl. 15.00–17.00 och 28 augusti kl. 9.00–11.00 anordnas informationsmöte/workshop med möjlighet att ställa frågor. För att anmäla sig till någon av dessa mejla kristofer.brungel@regionvarmland.se, ange namn, organisation samt vilken av tillfällena du vill vara med. Mötena är digitala (via Zoom). Instruktioner och länkar får du när du anmäler dig. Varmt välkommen!

Prioritetshöjande innehåll

 • Projekt som innehåller något av nedanstående kriterier ges högre prioritet: 
 • Nya metoder och ett innovativt tänkande. 
 • Kunna synliggöra geografiska perspektiv/skillnader. 
 • Att projektägaren innehar kompetens inom prioriterade områden (branscher) eller införskaffar sådan kompetens, antingen genom samverkan eller via upphandling av externa tjänster. Inom projektorganisationen ska det också finnas genus- och jämställdhetskompetens. 
 • Insatser som innefattar flera perspektiv än kön. 

Urvalskriterier 

 • Insatserna ska utgå från målgruppens behov och efterfrågan gällande innehåll och upplägg. 
 • Ansökningar ska omfatta alla tre hållbarhetsperspektiv: miljömässig-, social- och ekonomisk. 
 • Möjligheten för resultatet att leva vidare efter projektets slut.

Medfinansiering

Du kan få upp till 100% finansiering men vi ser helst att medfinansiering sker av annan part regionalt eller lokalt till exempel kommun eller företag. Pengarna som Region Värmland utlyser är inte möjliga att växla upp i EU-projekt.

Du förväntas också bidra med ideell tid, eller ideella resurser, i projektet som en motprestation. Du behöver inte räkna med denna arbetsinsats i budgeten men det skall kunna visas upp på anmodan. Den ideella insatsen kan bestå av till exempel medverkan från personer runt projektet och skall vara runt 20 % av budgeten. Du kan räkna med 400 kr per timme vid beräkningen.

Stödet betalas ut i efterhand, vilket innebär att du måste ha likviditet för att täcka kostnader. Du kan söka förskott samt ansöka om delutbetalningar under projektets gång, men 20 % hålls alltid inne tills projektet är slutredovisat.

Film från informationsmöte

Här kan du se en inspelning från informationsmötet 28 augusti med info om utlysningen, innovationsinspiration samt demo av uppföljningsverktyget Kolada.