Värmlands befolkning 2040

Denna rapport innehåller en prognos för befolkningsutvecklingen i Värmland avseende folkmängd och befolkningssammansättning på läns- och kommunnivå. Prognosen utgår från juni 2020 och sträcker sig till år 2040. I rapporten jämförs Värmlands prognostiserade utveckling mot rikets med nedslag i de värmländska kommunerna för att visa på skillnader i länet.

I den befolkningsprognos som togs fram hösten 2019 förväntades en befolkningsökning på 13 517 personer till 2040. Den uppdaterade prognosen visar att befolkningsökningen väntas bli bara hälften så stor – Värmlands befolkning förväntas nu öka med 6 615 personer till 2040. De största förändringarna från prognosen som togs fram 2019 handlar om flyttningar. De inrikes utflyttningarna, personer som flyttar från Värmland till andra delar av Sverige, är fortsatt fler än de inrikes inflyttningarna. Utflyttningarna förväntas dock avta över tid, medan inflyttningarna från övriga Sverige ökar.

Utvecklingen varierar både med avseende på åldersgrupp och kommun. Jämfört med riket är befolkningstillväxten lägre för samtliga åldersgrupper i Värmland. Den kommun som väntas få störst befolkningstillväxt sett till både antal och procent är Karlstad. Procentuellt väntas även Hammarö få en stor befolkningstillväxt. De procentuellt största minskningarna prognostiseras i Torsby och Eda.

Den folkökning om 6 615 personer som förväntas till år 2040 motsvarar en ökning på 2,3 procent från nuvarande befolkningsmängd. Då Värmland både har ett negativt födelsenetto och inrikes flyttnetto kan denna befolkningstillväxt främst härledas till det utrikes flyttnettot, alltså invandringen, till länet. Det är möjligt att coronapandemin, digitaliseringen och den ökande andelen av befolkningen som har möjlighet att distansarbeta kommer påverka de inrikes flyttströmmarna i framtiden, något som skulle kunna främja landsbygdsregioner som Värmland.