Entreprenörskapsstrategi

Öppenhet, hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet är det fundament som entreprenörskapsstrategin vilar på. Det är nödvändigt för att skapa ett attraktivt näringsliv och ett attraktivt Värmland. Det kommer att genomsyra hela vårt arbete med att förverkliga strategin.

Strategin svarar på frågan: Hur ser Region Värmlands sammanhållande handlingsmönster ut 2015-2020 för att uppnå målen i Värmlandstrategin?

Entreprenörskapsstrategin kom till som en önskan från det företagsstödjande systemet i Värmland. Region Värmland har tagit fram en strategi för hur Regionen ska arbeta med våra resurser och medel för att få en bättre effekt på varje satsad krona. För att visionen ska bli verklighet krävs att alla drar sitt strå till stacken och enas om att det är vår gemensamma vision för att uppnå ökat entreprenörskap i Värmland.

Entreprenörskapsstrategin ska även understödja måluppfyllelsen i Värmlandsstrategin.