Deadlines sektorsprogram

[Uppdaterad 2019-01-10] Syftet med den här deadlinelistan är att ge en överblick av kommande och existerande ansökningsomgångarna av intresse för den regionala och lokala utvecklingen i Värmland.

ArmbandsurDetta är ett levande dokument som kommer att uppdateras kontinuerligt av Region Värmland European Office (RVEO). Kontorets projektutvecklingsstöd är inriktat på transnationella projekt inom sektorsprogrammen, därmed innehåller deadlinelistan endast ansökningsomgångar inom sektorsprogrammen.

EU-programmen förhåller sig till strategier på olika nivåer. EU vill inte bara att projekten ska bidra till Europeiska strategier, utan även till strategier på nationell, regional och lokal nivå. I ansökningar 2014-2020 kommer ännu större vikt att läggas på att projektet har relevans för strategier på olika nivå. Även för kommunernas del kommer Värmlandsstrategin därför att spela en viktig roll. Dokumentet börjar därför med en kort beskrivning av Värmlandsstrategin olika områden. De mest relevanta EU-sektorsprogram för Värmland presenteras därefter i alfabetiskt ordning, var och en med koppling till Värmlandsstrategins prioriterade områden.

Det kan finnas andra EU-program utöver de som är presenterade här som kan vara aktuella för utvecklingen av våra medlemmars verksamhet, men vi har valt att fokusera på de sektorsprogram som kontoret arbetar aktivt med och som har en tydlig koppling till Värmlandsstrategin. Listans indelning utgår från Fakta i korthet nr. 7.

Värmlandsstrategins prioriterade områden

Livskvalitet för alla

Vi utnyttjar vårt läge, vår natur och kultur för att skapa ett gott liv. Vi arbetar tillsammans för trygghet, tillhörighet och en god hälsa för alla. Vi arbetar för att hela Värmland ska utvecklas. 

Fler och starkare företag
I Värmland samverkar näringslivet, det offentliga, Karlstads universitet och flera andra utbildningsanordnare för att skapa fler nya företag och få befintliga att växa. Vi skapar förutsättningar för fler företagsamma människor i Värmland. Genom att omsätta våra idéer till nya varor och tjänster ökar vi vår innovationskraft. Vi intensifierar satsningarna på att ställa om till ett mer resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan. Vi nyttjar vårt läge nära Norge och särskilt till Osloregionen. Vi arbetar aktivt för nya etableringar och för ett arbetsliv med mångfald och jämställdhet. 

Höjd kompetens på alla nivåer
I Värmland uppmuntras utbildning och kompetensutveckling hela livet. Alla erbjuds god utbildning utifrån sina förutsättningar. Vi har ett utbildningssystem med hög kvalitet från förskola till högre utbildning. Utbildningsanordnare och arbetsgivare samverkar för att möta arbetslivets behov. 

Bättre kommunikationer
Det ska vara lätt att ta sig till, från och inom Värmland. Vi har bra pendlingsmöjligheter, snabba och enkla transporter och god bredbandstillgänglighet. Vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter för att hantera våra samhällsutmaningar. Vi arbetar aktivt för att framtidens resor, transporter och infrastruktur ska harmonisera med målet om hållbar tillväxt. 

Asyl-, migrations- och integrationsfonden 
Det övergripande syftet för programmet är att bidra till en effektivare hantering av migrationsströmmarna inom EU i enlighet med EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik. Programmet strävar också mot att skapa ett område utan inre gränser där EU-medborgare och tredjelandsmedborgare kan resa, bo och arbeta i, vilket i sin tur möjliggör spridningen av nya idéer, kapital, kunskap och innovation. Detta kopplar till Värmlandsstrateginsområden Livskvalitet för alla.

AMIF har en delad förvaltning där 87 procent av budgeten ska användas till nationella program och förvaltas på nationell nivå (i Sverige är Migrationsverket förvaltande myndighet). Dessa medel kommer att gå till lokala/regionala/nationella projekt.

För kommande års utlysningar kommer preliminärt endast 100 miljoner kronor kunna utlysas under 2017 och 30 miljoner kronor under 2018. De områden som kommer prioriteras är; Asyl, Mottagnings- och asylsystem, Vidarebosättning, Integration, Laglig migration samt Återvändandeåtgärder.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången 2018

Länk till arbetsprogrammet för 2018

Länk till svensk kontaktpunkt

Vem kan söka?

Lokala eller regionala myndigheter, icke-statliga aktörer samt även nationella myndigheter om en medlemsstats administrativa organisation så kräver.

Ansökningsomgångar:

För närvarande finns inga aktuella utlysningar.

Mer information om kommande utlysningar hittar ni på Migrationsverkets webbplats.

Mer information om de transnationella utlysningarna hittar ni på följande Europeiska kommissionens webbplats

Erasmus+ Utbildning och Ungdom 
Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. De övergripande målen är att öka ungas kompetens och chanser att få jobb, och att modernisera utbildningar och ungdomsverksamhet. Erasmus+ fyller en självklar funktion när det kommer till att uppfylla målen inom området Höjd kompetens på alla nivåer, men också andra delar av Värmlandsstrategin (områdena Livskvalitet för alla samt Fler och starkare företag). Ett projekt kan exempelvis handla om att ta fram nya metoder som förbättrar undervisningen i skolan, eller att ungdomar får möjlighet att göra volontärtjänst i ett annat land. Inom idrott ges stöd till projekt på gräsrotsnivå.

Programmet har särskilt fokus på tre typer av områden:

 • Mobilitet
  Här avses den enskildes rörlighet i utbildningssyfte och i ungdomsfrågor. Exempel på stödberättigade aktiviteter inom detta är kompetensutbildning, lärar-, elev- och studentutbyten, studiebesök, erfarenhetsutbyten, kompetensutveckling och fortbildning. Här ingår även bland annat Europeisk volontärtjänst, ungdomsutbyten och kompetensutveckling för ungdomsledare.

 • Strategiska partnerskap
  Här avses samarbete för innovation och utbyte av god praxis. Strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera kan söka stöd inom denna nyckelåtgärd. 
  Inom ungdomsområdet är fokus på utveckling av nya metoder och arbetssätt inom ungdoms- och utbildningsområdet, partnerskap och utvecklingsprojekt mellan olika organisationer och branscher. 

 • Stöd till politisk reform
  Programområdet avser att stödja följande:
  • Kunskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor
  • Intiativ för politisk innovation
  • Stöd till europeiska politiska verktyg
  • Samarbete med internationella organisationer
  • Dialog med intressenter, insatser för att främja politiken och programmet

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången 2019

Länk till arbetsprogram för 2019

Länk till svensk kontaktpunkt (UHR för utbildning)

Länk till svensk kontaktpunkt (MUCF för ungdomsfrågor)

Vem kan söka?

Sökande part kan till exempel vara: offentliga myndigheter och organisationer som arbetar med utbildningsfrågor (kommuner, skolor, utbildningsorganisationer med flera) samt företag och föreningar, beroende på åtgärd. Inom ungdomsområdet kan sökande part till exempel vara: Ideella organisationer, informella ungdomsgrupper, stiftelser, kommuner, museer, statliga myndigheter, skolor och företag. Se ovan länkad programguide för mer information.

Se ovan länkad programguide för mer information.

Ansökningsomgångar

Genom Universitets- och högskolerådet (UHR) kan du få information om studier utomlands, om arbete och praktik inom EU:s institutioner och om möjligheter till utbytestjänstgöring för dig som är statsanställd. Mer information hittar du här

Programområde 1: Mobilitet med inriktning på lärande

 • Mobilitet för enskilda personer inom ungdomsområdet
  Sista ansökningsdag är den 5 februari 2019.
 • Mobilitet för enskilda inom högre utbildning
  Sista ansökningsdag är den 5 februari 2019.
 • Mobilitet för enskilda inom yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning
  Sista ansökningsdag är den 5 februari 2019.
 • Mobilitet för enskilda personer inom ungdomsområdet
  Sista ansökningsdag är den 30 april och den 1 oktober 2019.

Programområde 2: Strategiska samarbetsprojekt för innovation och utbyte av goda exempel och metoder

 • Strategiska partnerskap inom ungdomsområdet
  Sista ansökningsdag är den 5 februari 2019.
 • Strategiska partnerskap inom allmän och yrkesinriktad utbildning
  Sista ansökningsdag är den 21 mars 2019.
 • Strategiska partnerskap inom ungdomsområdet
  Sista ansökningsdag är den 30 april och 1 oktober 2019.
 • Europauniversiteten
  Sista ansökningsdag är den 28 februari 2019.

Programområde 3: Stöd till politiska reformer

 • Projekt inom ramen för ungdomsdialogen
  Sista ansökningsdag är den 5 februari, 30 april och 1 oktober 2019.
ERASMUS+ idrott 
Erasmus+ idrott är EU:s program för idrottsområdet. 

Delprogrammet har särskilt fokus på två typer av aktiviteter också kallade nyckelåtgärder:

 • Samarbetspartnerskap
  Samarbetspartnerskap ger möjlighet att utveckla, överföra eller tillämpa innovativa metoder inom olika områden som berör idrott och fysisk aktivitet mellan olika organisationer och aktörer på och utanför idrottsområdet. 
 • Ideella europeiska idrottsevenemang
  Stödja genomförandet inom idrott av EU:s strategier för social integrering och lika möjligheter, uppmuntra deltagande i idrott och fysisk aktivitet, för att främja bland annat genomförandet av EU:s riktlinjer om fysisk aktivitet och stödja genomförandet av den europeiska idrottsveckan.
Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången 2019

Länk till arbetsprogram för 2019

Länk till programguide 2019

Vem kan söka?

Samarbetspartnerskap är öppna för alla typer av offentliga institutioner och ideella organisationer på området idrott och fysisk aktivitet. Beroende på projektets mål bör samarbetspartnerskapet involvera ett så ändamålsenligt och mångsidigt utbud av partners som möjligt för att kunna dra nytta av deras olika erfarenheter, profiler och särskilda sakkunskaper och för att ta fram relevanta projektresultat av hög kvalitet.

Ansökningsomgångar

 • Stöd till samarbetspartnerskap
  Sista ansökningsdag är den 4 april 2019.
 • Små samarbetspartnerskap
  Sista ansökningsdag är den 4 april 2019.
 • Stöd till ideella europeiska idrottsevenemang
  Sista ansökningsdag är den 4 april 2019.
Europa för medborgarna
Europa för medborgarna syftar till att skapa samhörighet mellan medborgare i EU och att minska klyftan till institutionerna. Programmet ger stöd till ett brett spektra av insatser som bidrar till demokratiskt engagemang och deltagande. Europa för medborgarna är ett lämpligt program för den som vill bedriva utvecklingsarbete i samverkan med till exempel medborgare, företag och föreningar i Värmland – något som bidrar till att uppnå målen inom området Livskvalitet för alla.

Programmet har två programområden – Europeisk hågkomst samt Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang.

Länk till programmet

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången 2019

Länk till programguide 2019


Länk till svensk kontaktpunkt

Vem kan söka?

Lokala myndigheter, intresseorganisationer och universitet.

Ansökningsomgångar

Nätverk av städer

Sista ansökningsdag är den 1 mars 2019.

Europeisk hågkomst

Sista ansökningsdag är den 1 februari 2019

Vänortsprojekt

Sista ansökningsdag är den 1 februari 2019

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) 
Det övergripande syftet för programmet är att förbättra Europas transport-, energi- och digitala nät genom att stödja infrastrukturprojekt inom de tre områdena energi, transport samt telekommunikationer och informations- och kommunikationsteknik. Målsättningarna är att öka sysselsättningen och konkurrenskraften i Europa samt bidra till en grönare ekonomi.

Fonden för ett sammanlänkat Europa kopplar tydligt till Värmlandsstrategins områden Fler och starkare företag samt Bättre kommunikationer.  

Länk till programmet

Fonden för ett sammanlänkat Europa: Energi

Inom energiområdet ger programmet stöd till projekt av gemensamt intresse som arbetar mot ett eller flera av följande mål:

 • Ökad konkurrenskraft genom främjande av integrering av den inre marknaden för energi och driftkompabilitet för el- och gasnät över gränserna.
 • Ökad energiförsörjningstrygghet inom unionen.
 • Hållbar utveckling och miljöskydd genom bl.a. integrering av energi från förnybara energikällor i distributionsnätet och utveckling av smarta energinät.
Länk till ansökningsomgången för 2018

Länk till arbetsprogrammet för CEF Energi 2018

Svensk kontaktpunkt är Fredrik Norlund på energienheten på Miljö- och energidepartementet. 

Vem kan söka?

Ansökan kan lämnas in av en eller flera medlemsstater, internationella organisationer, gemensamma företag eller offentliga eller privata företag och organ som är etablerade i ett medlemsland.

Ansökningsomgångar

För närvarande finns inga öppna utlysningar. 

Fonden för ett sammanlänkat Europa: telekommunikationer och informations- och kommunikationsteknik

En viktig del av ett sammanlänkat Europa är ökade investeringar och integrering av telekommunikation och infrastruktur för höghastighetsinternet. Programmet ska stödja insatser som syftar till att uppnå de mål som anges i riktlinjerna för TEN (Transeuropeiska nätverk) på området för telekommunikationsinfrastruktur. I linje med den digitala agendan är den övergripande målsättningen att alla medlemsstater ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 30Mbps samt att de kostnader som krävs för att driva en europeisk infrastruktur som kopplar samman de olika medlemlemsländernas infrastrukturer ska kunna täckas.

Länk till ansökningsomgången för 2018

Länk till arbetsprogrammet för CEF Telekommunikationer 2018

Vem kan söka?

Ansökan kan lämnas in av en eller flera medlemsstater, internationella organisationer, gemensamma företag eller offentliga eller privata företag och organ som är etablerade i ett medlemsland.

Ansökningsomgångar

 • eHälsa 
  Sista ansökningsdag är den 6 december 2018.

Fonden för ett sammanlänkat Europa: Transporter

Inom transportområdet sammanfogas programmet med TEN-T (Transeuropeiska nätverk för transporter) och stöttar huvudsakligen projekt som syftar till att förbättra gränsöverskridande förbindelser, avlägsna flaskhalsar samt förbättra interoperabilititeten och stomnätet. Stöd ges även till noder (exempelvis städer, flygplatser, hamnar) som kan sammanlänkas med transeuropeiska transportnätverk.

Länk till ansökningsomgången 2019

Länk till arbetsprogrammet för CEF Transport 2018

Länk till svensk kontaktpunkt

Trafikverket har i uppdrag att koordinera alla ansökningar inom transportsektorn.

Ansökningar ska godkännas av Näringsdepartementet innan de inlämnas till EU.

Vem kan söka?

Ansökan kan lämnas in av en eller flera medlemsstater, internationella organisationer, gemensamma företag eller offentliga eller privata företag och organ som är etablerade i ett medlemsland.

Ansökningsomgångar

 • Gränsöverskridande projekt på det övergripande nätet
  Sista ansökningsdag är den 24 april 2019.
 • Åtgärder för att minska buller från godsvagnar på järnvägen
  Sista ansökningsdag är den 24 april 2019.
Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD)
Genom att tillhandahålla icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt ska programmet bidra till att åtgärda de värsta formerna av fattigdom. Utifrån sin egen situation väljer EU:s medlemsstater själva vilken typ av bistånd de vill ge. Nationella myndigheter kan antingen finansiera partnerorganisationers inköp, eller köpa mat och andra varor själva för att sedan leverera dem till partnerorganisationerna.   

Det svenska operativa programmet heter Operativt program för social delaktighet för dem som har det sämst ställt (programinformation finns hos svenska kontaktpunkten) och kan vara ett bra stöd för att uppnå målen inom området Livskvalitet för alla. Det svenska programmet har valt att arbeta med insatser för social inkludering genom spridning av information och kunskap om svenska samhället samt hälsofrämjande insatser.

Länk till programmet

Länk till svensk kontaktpunkt

Vem kan söka?

Ideell sektor och offentliga aktörer.

Ansökningsomgångar

Nästa utlysning för Fead beräknas tidigast till våren 2019.

Fonden för inre säkerhet 
Programmet syftar till att stödja genomförandet av strategin för inre säkerhet samt en övergripande strategi för samarbete inom europeisk brottsbekämpning, inklusive kontroll av EU:s yttre gränser.  Fonden för inre säkerhet är en övergripande finansieringsram som innefattar två separata finansieringsinstrument; ett för polissamarbete och ett för gränsförvaltning. Finansiering för polissamarbete tilldelas utifrån centrala prioriteringar, bland annat förebyggande av terrorism och bekämpning av gränsöverskridande, organiserad brottslighet. Finansiering för gränsförvaltning syftar till att stödja det gemensamma visumsystemet och medlemsstaternas gränskontroller, liknande åtgärder som inom instrumentet för polissamarbete finansieras.  Programmet kan kopplas till området Livskvalitet för alla.

Vem kan söka?

Brottsbekämpande myndigheter, gränsbevakande myndigheter samt andra myndigheter som specialiserar sig på krishantering och skydd av kritisk infrastruktur  

Polissamarbete

Länk till finansieringsinstrument för polissamarbete

Länk till ansökningsomgången 2019

Ansökningsomgångar

 • Programmet för stärkande av civilsamhället
  Sista ansökningsdag är den 12 februari 2019.
 • Motverkande av radikalisering
  Sista ansökningsdag är den 19 mars 2019.
 • Motverkande av miljöbrottslighet
  Sista ansökningsdag är den 14 februari 2019. 
 • Motverka vapensmuggling från tredjeland
  Sista ansökningsdag är den 14 februari 2019.

Gränsförvaltning 

Länk till finansieringsinstrument för gränsförvaltning

Länk till ansökningsomgången 2018

Ansökningsomgångar

För närvarande finns det inga öppna utlysningar.

Horisont 2020
Horisont 2020 är EU:s program för forskning och innovation och består av tre delprogram; spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. Det finns sju utpekade samhällsutmaningar med stark koppling till den lokala och regionala nivån. Projekten ska utföras i partnerskap mellan exempelvis akademin, näringsliv och offentlig sektor. Organisationer som inte bedriver forskning kan också delta i projekt, då framför allt som testarena eller slutanvändare. Programmet ger möjlighet till att genom forskning och innovation bidra till måluppfyllelsen inom områdena Fler och starkare företag samt Bättre kommunikationer.

Länk till svensk kontaktpunkt

Länk till hela programmet

Länkar till delprogrammen

Spetskompetens

Industriellt ledarskap

Samhällliga utmaningar

Vem kan söka?

Offentliga eller privata organ, små och medelstora företag, universitet och forskningscenter.

Ansökningsomgångar

Horisont 2020 har kontinuerligt många öppna ansökningsomgångar, därför delges denna länk för att se de öppna ansökningsomgångarna inom de tre delprogrammen.

Kreativa Europa 
Kreativa Europa är EU:s program för kulturella och kreativa näringar. Kreativa Europa består av två huvudområden, kultur och media. Programmet kan exempelvis ge stöd till gemensamma produktioner, publikutveckling eller utveckling av spelfilm och dataspel. Kreativa Europa har en tydlig koppling till målen inom området Livskvalitet för alla, exempelvis genom att bidra till ett rikare kulturliv i Värmland och att förbättra villkoren för det konstnärliga skapandet och företagandet.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången 2018-2019

Länk till utlysningstexten 2018-2019

Länk till svensk kontaktpunkt

Vem kan söka?

Offentliga och privata organ.

Ansökningsomgångar

För närvarande finns inga öppna utlysningar.

Life
Att bidra till ett resurseffektivt samhälle är viktigt för att uppfylla målen i Värmlandsstrategin (området Fler och starkare företag). EU:s miljöprogram LIFE kan bidra till denna utveckling. LIFE består av två delprogram, miljö och klimat. Programmet ger stöd till större, strategiska utvecklingsprojekt. Till skillnad från andra sektorsprogram är det möjligt att ett LIFE-projekt enbart involverar svenska partners. Projekt kan till exempel handla om att skapa bättre tekniska lösningar för så väl resurshushållning som förnybar energi, liksom att bevara biologisk mångfald.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången för 2018. 

Länk till arbetsprogram för 2018-2020

Länk till svensk kontaktpunkt

Vem kan söka?

Offentliga aktörer samt universitet och forskningsinstitut.

Ansökningsomgångar

För närvarande finns det inga öppna utlysningar.   

Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (COSME)
COSME är EU:s program för stärkt konkurrenskraft och ger stöd och hjälp till små och medelstora företag som vill etablera sig internationellt. Programmet är indelat i fyra huvuddelar genom vilka företag kan få stöd – förbättra tillgången till kapital, förbättra tillgången till marknader, förbättra ramvillkor samt främja entreprenörskap. Programmet har en mycket tydlig koppling till området Fler och starkare företag.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången 2018

Länk till arbetsprogram för 2018

Vem kan söka?

Organisationer, små och medelstora företag.

Ansökningsomgångar

European Cluster Excellence Programme
Sista ansökningsdag är den 4 april 2019

 

Erasmus för unga företagare (del av COSME) 
Detta utbytesprogram för unga företagare hjälper blivande och nya europeiska företagare att skaffa de kunskaper som behövs för att på ett framgångsrikt sätt starta och/eller driva ett mindre företag i Europa. Nya företagare får möjlighet att under en period på en till sex månader vistas hos en erfaren företagare i ett annat land och genom detta ta del av kunskaper och affärsidéer.  

Länk till programmet

Länk till svensk kontaktpunkt

Vem kan söka?

Blivande företagare som kommit långt i planeringen av att starta eget, eller nya företagare som drivit sitt företag i max 3 år, samt erfarna företagare som äger eller driver ett litet eller medelstort företag.

Ansökningsomgångar

Nya och erfarna företagare som vill delta i utbytesprogrammet för företagare bör ansöka via registreringsverktyget och välja vilken lokal kontaktpunkt de vill använda. Se ovanstående lista över kontaktpunkter i Sverige. Ansökningsomgångarna har inget slutdatum utan är löpande.

Programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI)
Programmet för Sysselsättning och Social Innovation (EaSI) syftar till att ge stöd för sysselsättnings- och socialpolitiska åtgärder i linje med Europa 2020-stategins målsättningar. Programmet ger stöd till insatser för att praktiskt pröva idéer till reformer, utvärdera dem och sedan främja de bästa idéerna i medlemsstaterna. EaSI har en stark koppling till Europeiska socialfonden (ESF) och tanken är att dessa två program ska komplettera varandra.  Vad gäller Värmlandsstrategins prioriterade områden kan programmet vara ett stöd för att uppnå målen inom både Livskvalitet för alla och Höjd kompetens på alla nivåer.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången 2018 

Vem kan söka?

Offentliga och privata organ, icke-statliga organisationer samt internationella organisationer.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgången är stängd för 2018. 

Rättsliga frågor och Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC) 

Rättsliga frågor

Det allmänna målet för programmet är att bidra till vidareutvecklingen av ett europeiskt område för rättvisa som bygger på ömsesidigt erkännande och ömsesidigt förtroende, i synnerhet genom att främja straff- och civilrättsligt samarbete. Programmet har särskilda mål inom samarbete, utbildning, tillgång till rättvisa och narkotikapolitik, och kan kopplas till området Livskvalitet för alla.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången för 2018

Länk till arbetsprogram för 2017

Vem kan söka?

Offentliga och privata aktörer.  

Ansökningsomgångar:

För närvarande finns inga aktuella utlysningar.


Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC)

Programmets övergripande syfte är att skapa ett Europa där människors rättigheter främjas och skyddas i enlighet med föreskrifterna i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt och i Europeiska Unionens stadgar om de grundläggande rättigheterna. Dess målsättningar syftar också till att skapa åtgärder för att höja kunskapen om EU:s lagar och regler, stödja implementeringen av dessa i medlemsländerna samt främja transnationellt samarbete. Programmet kan kopplas till området Livskvalitet för alla.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången 2018

Länk till arbetsprogram för 2018

Vem kan söka?

Offentliga och privata aktörer.

Ansökningsomgångar: 

 • Utlysning för att förebygga och bekämpa rasism, främlingsfientlighet, homofobi och andra former av intolerans och att övervaka, förebygga och motverka hattspråk online
  Sista ansökningsdag är den 24 april 2019
 • Utlysning med syfte att förebygga och bekämpa alla typer av våld mot barn, ungdomar och kvinnor
  Sista ansökningsdag är den 13 juni 2019 
 • Utlysning med syfte att främja ett effektivt genomförande av principen om icke-diskriminering
  Sista ansökningsdag är den 20 juni 2019
Tredje Hälsoprogrammet
Programmet syftar till att stödja och komplettera medlemsstaternas arbete för att:

 • Öka och stärka insatserna för att främja hälsa och förebygga sjukdomar.
 • Skydda medborgarna mot gränsöverskridande hälsohot och förbättra samordningen av insatser på europeisk nivå för att möta dessa hot.
 • Bidra till innovativa, hållbara och effektiva hälsosystem.
 • Förbättra EU-medborgarnas tillgång till bra och säker hälso- och sjukvård.
I programmet betonas särskilt betydelsen av åtgärder för att komma till rätta med bristande jämlikhet när det gäller hälsa, detta för att uppnå tillväxt för alla.

Arbetet för folkhälsa är en viktig åtgärd i Värmlandsstrategin (området Livskvalitet för alla) och här kan Tredje Hälsoprogrammet vara ett bra stöd.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången 2018 

Länk till arbetsprogrammet för 2018

Länk till svensk kontaktpunkt

Vem kan söka?

Offentliga och privata organ, icke-statliga organisationer samt internationella organisationer.

Ansökningsomgångar:

För närvarande finns det inga öppna utlysningar. 

Union Civil Protection Mechanism
EU spelar inom räddningstjänstområdet en ”möjlighetsskapande roll” för att samordna, stödja eller komplettera medlemsstaternas nationella åtgärder för att förebygga, ha beredskap för samt göra insatser vid katastrofer. Det primära ansvaret ligger dock på medlemsstaterna, vilket innebär att EU:s budget inom detta område är relativt liten. En väl fungerande räddningstjänst kan kopplas till området Livskvalitet för alla.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången 2018 

Länk till arbetsprogram för 2018

Ansökningsomgångar

För närvarande finns det inga öppna utlysningar. 

Övriga utlysningar
För närvarande finns inga övriga utlysningar.