Verksamt Värmland

Verksamt Värmland är ett treårigt projekt som startade 1 januari 2016. Projektet ska vidareutveckla Värmlands regionsida på verksamt.se med tillhörande matchningsverktyg där företagsstödjande aktörer i regionen finns samlade.

Målet med projektet Verksamt Värmland är att få fler entreprenörer att enkelt och snabbt hitta den hjälp de behöver i sin utvecklingsprocess på Värmlands regionsida på verksamt.se. Projektet innefattar marknadsföringsarbete, utvecklingsarbete såväl som kvalitetssäkringsarbete. Nedan specificeras mer ingående projektets olika delar och det arbete som kommer att ske under projektperioden.

Bakgrund

Företag och potentiella entreprenörer i Värmland hittar inte vägen till det som kallas det företagsstödjande systemet – alltså de organisationer som arbetar med företagsfrågor och företagsrådgivning på olika vis. Varje enskild organisation, bland alla de olika organisationer som finns i regionen, blir svåra att urskilja och systemet upplevs som rörigt.

De organisationer som arbetar med företagsfrågor har också upplevts som okunniga och långsamma. Det innebär att företagarens process tappar fart och när inte hjälp kan fås eller att den fås för sent kan både motivation och potentiella kunder tappas.

På grund av ovanstående faktorer startades ett arbete med att samla alla kostnadsfria, företagsstödjande organisationer. Målet är att få dem att samarbeta och att genom digitala verktyg ge företagare en bättre överblick över vilka som, på olika vis, kan stötta i en företagsprocess. Värmland blev första region att starta en regional sida på myndighetssamarbetet verksamt.se. Sidan innehåller också idag ett matchningsverktyg där enskilda rådgivare ur stödsystemet kan sökas fram utifrån entreprenörens egna behov.

Under 2016-2019 fortsätter arbetet med Värmlands regionsidan på verksamt.se och dess matchningsverktyg. Projektet innefattar marknadsföring av sidan, kvalitetssäkring av aktörerna i systemet, utveckling av matchningen samt ett arbete med att samordna stödsystemet.

Mål

Verksamt Värmlands övergripande mål är att i samverkan med små- och medelstora företag (0-249 anställda) öka kundnyttan i det företagsstödjande systemet. Detta genom utveckling av den digitala plattformen samt med hjälp av informations- och kommunikationstjänster. Tillsammans med andra insatser i regionen ska detta i förlängningen bidra till ett ökat entreprenörskap i Värmland.

Det finns, utifrån det övergripande målet, fyra stycken delmål utsatta för projektet Verksamt Värmland.

Delmål 1

Att öka antalet unika besökare till den nya regionala sidan Verksamt Värmland, från dagens 1000 per månad, till 2000 unika per månad.

Delmål 2

De entreprenörer som hittar till Verksamt Värmland, ska uppleva att de fått rätt hjälp.

Delmål 3

De entreprenörer som hittar till Verksamt Värmland, ska uppleva att de fått hjälp i rätt tid.

Delmål 4

Säkerställa en långsiktig plan för fortsatt drift av Verksamt Värmland utanför Region Värmlands organisation.

Målgrupp

Den primära målgruppen för Verksamt Värmland-projektet är blivande och etablerade små- och medelstora företag (0-249 anställda). Den sekundära målgruppen är aktörer i det lokala företagsstödjande systemet.

Utifrån dessa två målgrupper kommer projektets olika aktiviteter arbeta. Där sker ett arbete både digitalt och i verkligheten. Arbetet med aktörerna innebär att informera och kommunicera Verksamt och Verksamt Värmland. Detta för att på så vis få de mer medvetna om hur plattformen fungerar, mer medvetna om varandra och sina unika kompetenser samt vilka möjligheter som Verksamt Värmland kan innebära för dem som organisationer.

I arbetet mot den primära målgruppen, entreprenörerna, sker främst ett marknadsföringsjobb för att nå ut och sprida verktyget. De ska enkelt kunna hitta hjälp och information i sin process. Arbetet med den primära målgruppen kommer att ske i nära samarbete med flera av regionens entreprenörer för att utläsa det verkliga behovet hos dem.

Kontakt

Anna Stålhammar

Projektledare
054-701 10 28
anna.stalhammar@regionvarmland.se

Pia Sötterman

Kommunikatör
054-701 10 26
pia.sotterman@regionvarmland.se

Benjamin Nyqvist

Projektmedarbetare
054-701 10 42
benjamin.amukena.nyqvist@regionvarmland.se