Planera

Här hittar du information om vad du som projektsökande behöver tänka på inför ansökan.

Vad är ett projekt?

Insatser utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

Huvudsakliga stödmottagare

Kommuner, kommunförbund, regionförbund, landsting, statliga myndigheter, branschinstitut, intresseorganisationer, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser, universitet/högskolor och forskningsinstitut. Bidrag lämnas normalt inte till enskilda personer eller företag.

Kopplingar till regionala planer

Projektens verksamhet ska relatera till de fyra prioriterade områdena – Livskvalitet för alla, Fler och starkare företag, Höjd kompetens på alla nivåer, bättre kommunikationer –  som finns i Värmlands regionala tillväxtprogram, Värmlandsstrategin, eller till andra strategidokument som till exempel Länstransportplanen. Läs mer via länkarna under ”Relaterad information”.

Regionalt mervärde och förankring

För att projektet ska få stöd är det viktigt att projektet har ett regionalt mervärde. Exempel på regionalt mervärde är att projektet berör en eller flera kommuner eller att projektet på något sätt bidrar till Värmlands utveckling. Det är också viktigt att projektet är förankrat hos medverkande kommuner inför att projektansökan lämnas in till oss. 

Projekt som prioriteras (utan inbördes ordning)

 • är nyskapande och bidrar till förnyelse
 • är stora, strategiska och med en tillväxtinriktning
 • är idémässigt, finansiellt och geografiskt förankrade i länet
 • omfattar en större geografisk yta än enbart en kommun eller på annat sätt engagerar flera aktörer
 • har ett regionalt mervärde
 • är medfinansierade av berörda kommuner
 • har en hög grad av privat eller annan extern finansiering
 • har en långsiktig ambition och strategi utöver projektperioden
 • är gränsöverskridande – mellan nationer, regioner och kommuner, mellan grupper och olika sektorer
 • har en tydlig strategi för uppföljning och utvärdering (lärande)
 • innehåller internationellt samarbete 

Medfinansiering

Bidrag lämnas i regel med högst 50% av utgifterna för projektet. Som medfinansiering kan användas eget arbete (tid), ideellt arbete (tid) och pengar från offentliga organisationer och privat. Egen tid kan redovisas dels i faktiska kostnader, dels i schablonbelopp. Region Värmlands schablonbelopp för medfinansiering i egen tid är 330 kronor per timme för anställda i företag, offentliga organisationer och för ideellt arbete. Projektmedel beviljas för max 3 år om inte annat sägs i beslutet. För projekt som spänner över mer än 3 år krävs oftast ett nytt beslut.

Hållbarhetsaspekter

Projektet ska aktivt arbeta med hållbarhetsaspekter (till exempel miljö, jämställdhet och mångfald) i planering, genomförande och uppföljning av projektet. I ansökan ska det framgå hur projektet förhåller sig till hållbarhetsaspekterna.

Förstudier

Förstudier kan sökas löpande för max 1 år med ett mindre belopp.

Infrastrukturprojekt

Till kommunala och strategiskt viktiga infrastrukturprojekt som på ett tydligt sätt gynnar kommunens industri och som bidrar till att Värmlands konkurrenskraft ökar, lämnar Region Värmland bidrag med 10 % av investeringen, dock maximalt 150 000 kronor.