Investeringsbidrag

Stödet är till för att utveckla eller bibehålla grundläggande service i glesbygd.

Vem kan få stöd?

Stöd kan lämnas till näringsidkare som säljer dagligvaror eller drivmedel. Försäljningsstället ska vara det sista på orten med minst 8 kilometer till närmaste liknande verksamhet.

Investeringsbidrag får lämnas för

 • Nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller större reparation av lokaler
 • Ny inredning och utrustning
 • Kompetenshöjande insats

Normalt ges stöd med högst 50 procent av investeringen. Om det finns särskilda skäl kan stödet höjas till 85 procent av investeringen.

Särskilda skäl kan vara:

 • Kostnader för åtgärdsprogram som syftar till högre lönsamhet
 • Åtgärder som krävs enligt lag
 • Insatser som leder till utökad service
 • Miljö-/klimatinvestering
 • Investering i ökad funktionell tillgänglighet
 • Investering i ny servicepunkt i serviceort prioriterad i kommunens serviceplan
 • Dagligvarubutiker med en omsättning under 11 miljoner kronor eller en drivmedelsstation som har mer än 15 kilometer till närmaste station

Ej prioriterade insatser

 • Kompletterande verksamhet såsom restaurang, café, boende
 • Investering i ombudsverksamhet som inte ingår i begreppet grundläggande kommersiell service
 • Dagligvarubutiker som inte har ett mångsidigt utbud av varor, det vill säga minst 1000 artiklar varav varugrupperna mejeri, charkvaror, ägg, färskt bröd, frukt och grönt ska vara representerade
 • Dagligvarubutik där försäljningen huvudsakligen utgörs av gränshandel
 • Sanering av förorenad mark
 • Laddstolpar för elbilar

Hur mycket kan man få i stöd?

Maximalt stöd är 1,2 miljoner kronor per butik/drivmedelsstation/servicepunkt under 3 år.

Investeringsbidraget är ett så kallat försumbart stöd eller stöd av mindre betydelse vilket betyder att det enskilda företaget får ta emot max 200 000 € (ca 2 000 000 SEK) under en treårsperiod i offentligt stöd. Med företag menas i detta sammanhang samtliga företag som har samma ägare. Koncerner räknas i detta sammanhang som ett företag.

Viktiga uppgifter

 • Investeringar som man söker stöd för får inte påbörjas innan ansökan har lämnats in
 • Det krävs att kommunen har planering av varuförsörjningen på så sätt att behovet av varuförsörjning kan bedömas

Ansökan

Sker på särskild blankett (klicka på länken).

Skicka ansökan till: foretagsstod@regionvarmland.se

alternativt

Region Värmland
Regional tillväxt
Box 1022
651 15 Karlstad