Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Det är kvalificerad yrkesinriktad teknikutbildning både på gymnasial och eftergymnasial nivå. Undervisningen bygger på en kombination av teoretiska och praktiska ämnen. Grundstenen i konceptet är tio kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten på utbildningar. Det ska också öka matchningen mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som industriföretagen har. 

Teknikcollege Värmland i korthet

Vad  –  En kvalitetsstämpel genom samarbete mellan företag och utbildning.
Varför  –  Bättre utbildningar som leder till jobb.
Vilka  –  Företag & utbildare, region & kommuner.
Hur  –  Verklighetsnära utbildning.

För att förse industrin, såväl regionalt  som lokalt, med tillgång till kvalificerad arbetskraft krävs ett ökat samarbete och dialog med företagen.

Inom ramen för Teknikcollege kan företag kommunicera sina framtida kompetensbehov och tillsammans med utbildningsanordnare få visst inflytande över utbildningars utveckling, form och innehåll. Genom en snabb omställning inom utbildningsväsendet kan den lokala industrins behov tillgodoses och på det sättet verka för regionens långsiktiga hållbarhet och tillväxt.