Vanliga frågor och svar

Är intyg till myndigheter avgiftsfria?
Nej, det finns ingen generell regel att intyg till myndigheter är avgiftsfria. För intyg som begärs av myndigheter ska timtaxa debiteras. Det finns vissa undantag där avgiftsfrihet gäller som t ex vissa intyg till Försäkringskassan.

Gäller avgift för intyg till skolor/förskolor angående t ex glutenallergi?
Ja, för intyg som rör barns skolgång gäller avgift. Eftersom det ofta är enkla intyg som utfärdas uppgår avgiften till 313 kr.

Gäller avgift vid abort?
Information och rådgivning inför en ev. abort som är avgiftsfri. Om undersökning är nödvändig i samband med detta, är även den avgiftsfri. För själva aborten och tillhörande behandling gäller patientavgift.

När ska avgift (100 kr) tas ut för recept?
Avgift gäller vid sjukdom och då läkare/förskrivare förnyat recept (per telefon, genom e-tjänsterna på 1177.se eller vid besök utan personlig kontakt). I vissa fall gäller avgiftsfrihet som t ex för barn och unga (0-19 år). För mer information om avgiftsfrihet se Avgiftshandboken

Telefonkonsultation är avgiftsfri men leder det till ett recept ska avgift tas ut för receptförnyelsen. 

För recept på annan grund än sjukdom (t ex vaccinationer) uppgår avgiften till 200 kr. Se Avgiftshandboken.

Om en patient är inneliggande på avdelning och ett öppenvårdsbesök planeras under perioden som patienten är inneliggande, vad gäller för avgift?
Om patienten är inneliggande i slutenvården så gäller en avgift som uppgår till 100 kr per vårddygn. Avgiften ingår inte i något högkostnadsskydd. Om patienten under inskrivning i sluten vård gör ett öppenvårdsbesök ska patienten inte erlägga någon öppenvårdsavgift om besöket/behandlingen har samband med vistelsen i slutenvården.

Vilken avgift gäller vid ett avstämningsmöte då Försäkringskassan, arbetsgivaren, patienten och läkaren träffas på vc och planerar för patienten angående arbete?
Försäkringskassan debiteras 938 kr (inkl moms).

Vad ska en patient som är folkbokförd men bor kvar i migrationsverkets asylboenden betala för patientavgift?
Patienten ska betala samma patientavgift som övriga folkbokförda i länet.

Ska patienten betala både besöksavgiften och avgiften för intyget?
Om skälet till patientens kontakt är att få ett intyg så gäller intygsavgift, men ingen besöksavgift.
Om patienten i samband med ett öppenvårdsbesök begär ett avgiftsbelagt intyg ska patienten betala dels för besöket dels för intyget.

Ska vi ta ut avgift för telefonrecept (100 kr) när patienter ringer och vill ha inkontinenshjälpmedel utskrivna?
Nej, avgift för telefonrecept gäller enbart för förskrivning av läkemedel.

Gäller avgiften för telefonrecept (100 kr) även för diabetespatienter som behöver förnyat hjälpmedelskort på diabetshjälpmedel?
Nej, avgift för telefonrecept gäller enbart för förskrivning av läkemedel.

Vad är besöksavgiften inom öppen sjukvård?
Avgiften är 200 kr och ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård (1 100 kr). Grundregeln är att patienten debiteras en avgift (200 kr) per besök. Ett besök är en vårdkontakt inom öppen vård som innebär personligt möte mellan patient och vårdgivare.

Vilken besöksavgift gäller vid dagsjukvård?
I de fall det avser dagsjukvård gäller en besöksavgift (200 kr). Med dagsjukvård avses öppen vård som innebär en serie omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett besök normalt kräver. Dagsjukvård omfattar dagkirurgi, dagmedicin och övrig dagsjukvård.

Vilken besöksavgift gäller vid ett teambesök?
I de fall det är ett teambesök dvs. ett besök under vilket patienten möter ett vårdteam gäller en besöksavgift (200 kr).

Vilken besöksavgift gäller vid ett gruppbesök?
I de fall där det är ett gruppbesök dvs. ett besök där fler än en patient samtidigt möter vårdgivare gäller en besöksavgift (200 kr) som vid individuell behandling.

En patient har två bokade besök hos öron samma dag, ett till hörselvården och ett läkarbesök. Ska båda besöken faktureras?
Ja, om det är att anse som två skilda besökstillfällen.

En patient har tre besök på diabetesmottagningen. Fotvården, dietisten och läkaren. Ska alla tre besök faktureras?
Ja, om det är att anse som tre skilda besökstillfällen.

Besök inom cytostatikamottagningen hos både sköterskan och sjukgymnasten. En eller två avgifter?
Två avgifter om det är olika besökstillfällen och inte ett teambesök.

Besök inom psykiatrimottagningen hos läkare och annan vårdkontakt. Ofta ett besök med båda vårdgivarna på en gång. En eller två avgifter?
 I de fall patienten vid ett besök träffar flera vårdgivare dvs. teambesök gäller en avgift (200 kr).

Fysiologiska undersökningar är ju kostnadsfria nu. EKG hör ju dit, men hur blir det om patienten kommer till vårdcentralen för att enbart ta ett EKG som en doktor har ordinerat? Skall patienten betala för det?
Nej, EKG är avgiftsfritt även i dessa fall.

Som specialistmottagning får vi många patienter som söker akut med remiss i handen från distriktsläkare på vårdcentral. Ska de betala full avgift och inte bara mellanskillnaden?
Ja, det stämmer att man betalar full avgift för besöket och inte endast mellanskillnaden som det var tidigare.

Enligt det nya regelverket ska man ta ut avgift för ett förberedande besök som sker i öppen vård inför inskrivning i slutenvård. Vi har patienter som kommer och tar prover och ibland EKG inför operation. Tidigare har vi ej tagit avgift för detta. Ska vi göra det nu?
Avgift skall inte tas ut för provtagning eller EKG. Hade det däremot varit exempelvis ett läkarbesök ska avgift tas ut.

Vi har diskussion ang åldersgräns för avgiftsfrihet eller subvention för barn och ungdomar t o m 19 år. Gäller det hela tiden när de är 19 år, så att de ska betala den dag de fyller 20 år, eller ska de betala den dagen dom fyller 19 år?
Avgiftsfrihet eller subvention av avgift för barn gäller hela tiden när de är 19 år. Från den dag de fyller 20 år ska de betala full avgift.