Tolkförmedling

Region Värmland har flera leverantörer för språktolkning. Tolkningen kan ske via telefon, video eller på plats.
Det går att boka akut tolkning dygnet runt, alla dagar.

Nytt avtal från 1 maj 2020

Från 1 maj 2020 har vi ett nytt avtal för telefon-, video- och platstolk.  Privata vårdgivare som har avtal med regionen avropar också tolkavtalet. 

Observera att anhöriga eller bekanta till patienter inte ska användas som tolkar. 

Leverantörerna ska användas enligt rangordningsprincipen

Rangordningsprincipen innebär att leverantör 1 ska användas i första hand, kan inte leverantör 1 tillgodose önskemålet väljer man leverantör 2 i andra hand, och så vidare. Rangordningen framgår av listorna nedan. 

Att anlita tolk är kostsamt för Region Värmland. Därför att det viktigt att verksamheterna följer rangordningen. Följer inte verksamheterna rangordningsprincipen, kan leverantörer kräva skadestånd av Region Värmland. 

Asyl- och flyktinghälsa har det övergripande ansvaret för språktolkning inom regionen och granskar regelbundet leverantörsfakturor för tolkverksamheten.

Använd i första hand telefontolk

Det finns flera leverantörer för respektive telefontolk, videotolk och platstolk. I första hand används telefontolk, som är billigast. Platstolk är dyrast och man bör alltid tänka över om det går att ersätta en platstolk med videotolk. 

Om videotolkning

Vi ska öka användandet av videotolk och därmed ersätta platstolkningarna så långt det är möjligt. I regionen använder vi Skype eller Teams. På så vis sparar vi både tid och miljö. Tolken är på plats på sitt kontor och kan ta fler uppdrag eftersom hen slipper transporter mellan olika orter. Vi kommer att öka möjligheterna till utbildning kring användandet videotolk. För frågor, se kontaktuppgifter nedan.

Hur du bokar tolktjänst

Du ska endast boka de tolktjänster som är upphandlade hos respektive leverantör. Beställar-ID (2310101) är  gemensam för alla regionens tolkbeställningar och behöver endast anges när man registrerar sig som kund första gången. De upphandlade leverantörerna har denna information. Samlingsfakturan betalas av Region Värmland. 

Beställande enhet behöver en funktionsbrevlåda för att kunna ta emot bokningsbekräftelser. Fax får inte användas.                    

 Enhetschefen beställer funktionsbrevlåda hos Region-IT och beställande medarbetare lägger till den i sin egen Outlook. Här ser du hur du lägger till funktionsbrevlåda .  Privata vårdgivare ordnar egen funktionsbrevlåda.

Om enheten redan har ett kundnummer sen tidigare ska det gamla kundnumret användas.

Vid tolkbeställning är det viktigt att lämna utförliga kontakt- och patientuppgifter:

 • Beställarens och tolkanvändarens fullständiga namn.
 • Telefonnummer och mejladress.
 • Patientens fullständiga namn och person-/reservnummer ska alltid anges, utom vid skyddade personuppgifter.

Dessa uppgifter behövs enligt regionens avtal för att undvika jävsituationer, kunna granska fakturor samt erhålla ersättning från Migrationsverket.

Hur du bokar tolktjänsten framgår på respektive leverantörs webbsida.

Telefontolk

 1. Järva Tolk
 2. Digitaltolk
 3. Linguacom
 4. Semantix
 5. Språkservice
 6. Karlstads Tolkcentral

Videotolk

 1. Digitaltolk
 2. Linguacom
 3. Semantix
 4. Karlstads Tolkcentral
 5. Språkservice

Platstolk

 1. Karlstads Tolkcentral
 2. Språkservice

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolkning ingår inte i avtalet utan bokas via Tolkcentralen, Hörselvården.

Tolken arbetar under sekretess

De upphandlade leverantörernas tolkar har skrivit på avtal om tystnadsplikt. Det är viktigt att vi kan identifiera patienten som tolkningen gäller, alltså är patientens personnummer alternativt reservnummer obligatoriskt (utom vid skyddad ID). Utan fullständiga personuppgifter på fakturan kan vi inte härleda tolkningen, och därmed inte få ersättning som Regionen har rätt till, från Migrationsverket. 

Rapportera avvikelser 

Om tolkuppdraget inte utförs enligt beställning ska du rapportera avvikelser

Tillbaka till Administration