Avtal och överenskommelser

Här hittar du avtal och överenskommelser som finns mellan regionen, kommuner och andra vårdgivare.

Syftet med överenskommelserna är att genom en tydlig ansvarfördelning mellan Region Värmland och andra vårdgivare såväl vad gäller arbetsuppgifter som ekonomiska åtagande åstadkomma en obruten vårdkedja till vinst för patienten.

 

Allmänmedicin


Närområdesplan Hagfors-Ekshärad 2016 01

Överenskommelse mellan Karlstad kommun och Vårdcentralerna i Karlstad 
Dagordning  (bilaga)
Vårdcentralernas ansvarsfördelning på Resurscentrum vid läkarfrånvaro (bilaga)
Ansvarsfördelning vårdcentraler och kommunens vårdboende (bilaga)

Ambulanssjukvård


Samverkan mellan ambulanssjukvård och kommunal sjukvård i Värmland

Barn och ungdomar


Samverkan mellan barnhälsovården, medicinska elevhälsan och barn - och ungdomshabiliteringen när det gäller barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp - riktlinje.

Hjälpredan i Värmland är ett dokument som tydliggör ansvarsfördelningen när det gäller barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

LSS och LASS


Samverkansrutin mellan Landstinget i Värmland och Värmlands kommuner när patient som fyllt 18 år blir inlagd på något av länets tre sjukhus och har behov av medföljande personal från sin hemkommun.

Egenvård


Egenvård barn 0-6 år
Egenvård barn över 7 år och vuxna
Övergripande ansvars- och beslutsrutin (bilaga)

Hjälpredan


Hjälpredan i Värmland är ett dokument som tydliggör ansvarsfördelningen när det gäller barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Högspecialiserad vård


När vi köper vård från sjukhus vi inte har avtal med finns bestämmelser om vad som gäller i Riksavtalet för utomlänsvård.

Avtal om vård vid universitetssjukhus mellan landsting och regioner i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019

Drottning Silvias barn- och ungdoms sjukhus (DSBUS) 2015-2018 (obs att avtalet är förlängt till 2019)

Avtal med Region Örebro län om arbets- och miljömedicinsk verksamhet vid Universitetssjukhuset Örebro 2014-2019

Karlskoga lasarett 


Landstinget i Värmland har tecknat avtal med Region Örebro län (2014-2017) om att invånare i Värmland har rätt att nyttja Karlskoga lasarett för sitt hälso- och sjukvårdsbehov.

Avtal 2018-2021 

Medicintekniska- och särnärprodukter


Samverkansavtal mellan Region Värmland och Värmlands kommuner om ansvarsfördelning avseende vissa sjukvårdsprodukter, vissa apoteksvaror samt tillbehör och utrustning till livsmedel för särskilda näringsändamål

Bilaga avtal medicintekniska särnärprodukter 

Missbruk- och beroendevård


Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk – från upptäckt till behandling

Länsöverenskommelse – Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland

Styrdokument inom missbruk- och beroendevården i Värmland 

Såld vård


Avgifter för utskrivningsklara patienter som vårdas på landstingets inrättningar.

Avgiftshandboken.

Fakturaunderlag för utomlänspatienter i öppenvård - blankett.

Landstinget i Värmlands utomlänsprislista.

Riksavtalet för utomlänsvård.

Landstinget i Värmland har samverkansavtal med Västra Götalandsregionen och hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland om vård i Landstinget i Värmland som gäller 2013-2018

Landstinget i Värmland har ett samverkansavtal om ambulanshelikopterverksamhet med övriga landsting och regioner inom Uppsala-Örebroregionen. Det vill säga Landstinget Dalarna, Landstinget Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Örebro län.

Avtal om ambulanshelikopterverksamhet 2015-2018

Kompletterande avtal med Uppsala-Örebroregionen.

In- och utskrivning från slutenvården


Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården.

Tillbaka till Samverkan, avtal och vårdval